vind je hier - Radulphus College

advertisement
Veranderingen m.b.t.
studeren in Nederland
Opzet presentatie
1. Context van nieuwe wetgeving
2. Veranderingen m.b.t. instroom in het hoger onderwijs
3. Afschaffen studiefinanciering
4. Overige relevante veranderingen in het hoger onderwijs
5.Tenslotte ruimte voor vragen
2
Aanleiding voor nieuwe wetgeving instroom
1. Aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs
is fors toegenomen, kan het stelsel deze groei aan?
Advies Commissie Veerman in 2010: 10 aanbevelingen
Twee daarvan:
1. Instellingen scherper profiel
2. Selecteren aan de poort
2. Veel studenten maken opleiding niet af of lopen
vertraging op
Uit onderzoek is gebleken dat dit vaak studenten zijn die zich op
het laatste moment aanmelden voor een studie, zonder dat dit
een weloverwogen besluit is.
3
Instroom studies zonder selectie
Vervroegde aanmelddatum
Aanmelden uiterlijk op 1 mei (i.v.m. Studiekeuzecheck)
- Studielink-account aanmaken (zonder DigiD) om zich aan te
kunnen melden
- Mogelijk om voor maximaal 3 opleidingen aan te melden
- Aangemeld vóór 1 mei voor een opleiding? Dan is het mogelijk
om ná 1 mei de keuze voor de opleiding aan te passen, met
behoud toelatingsrecht
4
Instroom studies zonder selectie
Studiekeuzecheck
- Aspirant-studenten mogen voor maximaal 3 opleidingen een
studiekeuzecheck doen
- Studiekeuzecheck kan per opleiding verschillend zijn
- O.b.v. studiekeuzecheck krijgt een aspirant-student een
studiekeuzeadvies. Dat advies is – de term geeft het al aan – niet
bindend.
- Instellingen moeten studiekeuzecheck voor studenten afkomstig uit
Caribisch deel uit het Koninkrijk zo vormgeven dat fysieke
aanwezigheid in Nederland niet nodig is
- Instellingen mogen geen financiële bijdrage vragen voor de
studiekeuzecheck
5
Instroom studies met selectie
Al een aantal jaren geleden is bepaald dat opleidingen in 3 gevallen
mogen selecteren:
• Numerus fixus
• Kleinschalig, residentieel & intensief (university colleges)
• Aanvullende eisen als specifieke kennis, vaardigheden of
eigenschappen nodig zijn vanwege het beroep of het
onderwijsprofiel, bv. bij:
Kunsten
Hotelonderwijs
Sportopleidingen
6
Instroom studies met selectie
-
In het geval van opleidingen die selecteren moet u zich voor 15
januari aanmelden. Kijk voor toelatingsprocedures naar de
website van de studie aan de hogeschool of universiteit van uw
keuze.
-
Studenten moeten dan uiterlijk 15 april horen of zij zijn
aangenomen. Bij een negatieve uitslag kunnen zij zich dan nog
voor 1 mei aanmelden bij een opleiding zonder selectie. Het is aan
te raden je reeds tijdig te oriënteren op een alternatief in het geval
iemand niet door de selectie komt.
-
Ook de website Studiekeuze123 bevat naast informatie over studie
ook informatie over toelatingseisen, zie op die site onder het
tabje: ‘Toelating en kosten’.
7
Veranderingen m.b.t. instroom studies met selectie
Per 2017-2018
•
•
•
•
•
8
De procedure van selectie gaat veranderen. Die gaat van gedeeltelijk
centraal en gedeeltelijk decentraal naar 100% decentraal per
studiejaar 2017-2018.
De huidige maatregelen zoals de 8+ plaatsen en ministersplaatsen
zijn tot studiejaar 2017-2018 nog van toepassing. Ook kan worden
meegedaan in de centrale loting. (Dat is dus in 2016 voor het laatst!)
Per studiejaar 2017-2018 treedt ook de bepaling in werking die de
ho-instellingen gebiedt rekening te houden met de belangen van
Caribische studenten (van alle zes eilanden) bij het vormgeven van
de decentrale selectieprocedures.
Voorwaarde is dat instellingen op basis van ten minste twee soorten
selectiecriteria (bijv. eerdere onderwijsprestaties, capaciteiten of
motivatie) selecteren.
Aan de criteria voor de toekomstige (100% decentrale)
selectieprocedures wordt gewerkt.
Studievoorschot
•
Het Kabinet wil per 1 september 2015 het studievoorschot invoeren. Het
wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer.
Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt
• Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw
stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In
plaats hiervan kunnen studenten studiefinanciering lenen. Ongeveer €980,- per
maand.
• Kinderen van minder draagkrachtige ouders kunnen een hogere aanvullende
beurs krijgen van maximaal € 365,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je
binnen 10 jaar je diploma haalt.
• De student heeft 35 jaar om terug te betalen (dit was 15 jaar). Studenten die
onder het minimumloon (€ 19.253) verdienen, hoeven niet terug te betalen. Van
het inkomen daar boven, hoef je maximaal 4% voor aflossing in te zetten.
• De OV-kaart blijft.
Mbo'ers: basisbeurs blijft
• De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet.
• Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een
studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.
9
Studievoorschot
(Nieuwe) terugbetalingsregime
•
Studielening hoeft alleen te worden terugbetaald bij voldoende draagkracht: bij
onvoldoende inkomen hoeft er niet (of niet volledig) te worden terug betaald en
wordt de schuld na 35 jaar (deels) kwijtgescholden.
•
Doordat terugbetaaltermijn verlengd wordt naar 35 jaar, worden de maandlasten
een stuk lager, want de lening mag over veel langere tijd verspreid worden
terugbetaald.
•
Mogelijkheid om 5 keer een jokerjaar in te zetten: opschorten terugbetaling (Geldt
nu ook al).
•
Indien DUO-debiteuren woonachtig op Curacao menen dat zij te weinig verdienen
om de gevraagde maandelijkse aflossing te betalen, moeten zij zelf actie
ondernemen om de draagkrachtmeting aan te vragen en de hoogte van hun
inkomen aan DUO door te geven (Geldt nu ook al).
•
Je vraagt zelf draagkrachtmeting aan door je inkomensgegevens te overleggen
(belastingdienst-bewijs van het land van vestiging). Dit is de verantwoordelijkheid
van degene met een studieschuld (Geldt nu ook al).
•
Meer info op: www.duo.nl/antillen
10
Overige relevante veranderingen
• Vervallen automatisch toelatingsrecht tot wo-opleiding met een
hbo-propedeuse; geen wettelijk recht meer
Vanaf 2013 - 2014
• Bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo
Vanaf 2015-2016
• Nieuwe onderwijstrajecten
- Definitieve invoering Associate degree
- Driejarige hbo-trajecten voor vwo’ers
• Nadere vooropleidingseisen voor mbo’ers die naar het hbo willen.
• Concluderend: van studenten wordt nu meer verwacht dat ze zich
zorgvuldig voorbereiden op de studie(s) van hun keuze. Er zijn tal
van websites die hen daarbij kunnen helpen, zoals
www.Studiekeuze123.nl en www.startstuderen.nl
11
Vragen?
12
Download