Sociale integratie en Burgerschap

advertisement
Sociale integratie en actief Burgerschap op CBS de Kern.
Sociale competenties van onze leerlingen:
Onze democratische en dynamische samenleving vraagt om actieve en betrokken burgers.
Dit kan niet vroeg genoeg gestimuleerd worden. We leren de leerlingen verantwoordelijkheid
te dragen. Ze leren om ook later in de maatschappij hun steentje bij te dragen.
Dit gebeurt op school d.m.v. medewerking aan bepaalde acties. Bijv. actie kinderpostzegels,
sponsoracties of sponsorloop, zendingsacties, enz. Regelmatig hebben wij activiteiten waarbij
de leerlingen in gemixte groepen worden ingedeeld. ( bijv. bij maaltijden of spelletjes e.d. )
Sociale betrokkenheid vraagt ook een goed sociaal gedrag. Dat vinden wij erg belangrijk.
Onacceptabel gedrag, waaronder het pesten, wordt aangepakt. Wij hanteren een pestprotocol.
Conflicten willen wij niet oplossen met geweld, maar door praten.
Leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie.
Onder actief burgerschap verstaan wij:
Dat leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen
en buiten de school. Mede hierom hebben we een leerlingenraad in het leven geroepen.
Wat doen we daar al aan?
Te denken valt aan:
- Bezoek bejaardentehuis groep 1 en 2 (bijv. met Sintmaarten)
- Gesprekken n.a.v. de methode: Trefwoord.. ( Thema’s: samenspelen, elkaar helpen,
troosten, delen, enz. ) Zie website van Trefwoord.
- Werken met PAD. (= Programma Alternatieve Denkstrategieën)
- Werken met de “emotiekaartjes”.
- Werken uit SamSam ( verdiepen in de levenswijze / denkwijze van andere volkeren )
- Kids move the world. ( via werkboeken en spel de problemen van
ontwikkelingslanden ontdekken )
- Plein opruimen
- Klaslokaal netjes houden: gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Orde en gedragsregels
- Omgangregels
- Respect
- Pleinwacht
- Kledingspaaractie
- Zendingsacties
- Deelname plaatselijke sporttoernooien
- Spreekbeurten houden
- Lessen over discriminatie (gastdocent: Drs. Isabella Magioncalda)
- Excursies. ( naar bijv. monumenten en graven )
- Aandacht voor 4 en 5 mei.
- Thema’s en regels duidelijk zichtbaar ophangen in de groep.
- Tijdens de 10-minutengesprekken wordt er gesproken over de sociale vaardigheden
van de leerling.
- Alle ouders ontvangen bij het intake-gesprek info m.b.t. het ‘’pesten’’
- PAOO overleg: Platform Allochtone Ouders en Onderwijs
- Overleg met ‘’wijkteam Noord’’
- Participatie overleg (=zorgoverleg in de wijk)
-
Buurtbewonersoverleg
Enz.
Onderwerpen vanuit de methodes:
Aardrijkskunde:
- Ontdekken van de eigen omgeving. ( buurt, dorp, stad, land )
- Eigen identiteit.
- Immigrant, emigrant, allochtoon zijn.
- Spreekbeurten houden over een bepaald land.
- Praten over cultuurverschillen.
- Opwarming van de aarde.
- Waterhuishouding.
- Afvalprobleem.
- Vervuiling.
- Bestuderen van de wereldgodsdiensten.
- File-probleem.
- Enz.
Geschiedenis:
- Aandacht voor de tweede wereldoorlog d.m.v. film over Anne Frank. Aspecten die
daarin meespelen zijn: racisme, tolerantie, discriminatie, solidariteit, (neo) nazisme,
rechten van de mens, rechten van het kind, kinderarbeid, zinloos geweld, enz.
- Aandacht voor de verkiezingen, staatsinrichting en prinsjesdag, enz.
- Gastlessen over filosofie.
- Enz.
Verkeer:
- Praten over het gedrag in het verkeer en de omgang met elkaar.
- Rekening houden met een ander.
- Praten over de regels.
- Praten over brandweer, politie, ziekenauto.
- Afleggen van een verkeersexamen.
- Enz.
Taal:
- Leerlingen die dat nodig hebben, gaan in een klein groepje hun taalachterstanden
bijwerken.
- Leerlingen met leesproblemen krijgen extra hulp.
- Taalonderwijs is van groot belang om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
( zie kerndoelen taal )
ICT:
-
Leerlingen vanaf groep 6 mogen op www.kennisnet.nl spelletjes doen m.b.t. sociaal
zijn.
Leerlingen mogen kijken op de website: www.burgerschap.kennisnet.nl/games.
Engels:
- Zie kerndoelen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld:
- Zie kerndoelen.
Kunstzinnige oriëntatie:
- Zie kerndoelen.
Bewegingsonderwijs:
- Zie kerndoelen.
Biologie:
Wij gaan er vanuit dat vooral een persoonlijke band met een stukje natuur dicht bij school en
huis leidt tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur en voor onze samenleving.
We streven ernaar de natuur heel dicht bij de kinderen te brengen en andersom trekken wij er
ook op uit: bijv. naar de Heemtuin.
Wat zijn onze doelen op deze bovenstaande terreinen?
- Leren omgaan met elkaar. ( ook met elkaars emoties )
- Elkaar respecteren in levensbeschouwing en cultuur.
- Leren omgaan met deze aarde en werken aan de problemen.
- Omgaan met (christelijke) waarden en normen.
- Wij willen stimuleren dat onze leerlingen zorgzaam zijn, opkomen voor zichzelf,
vriendelijk, beleefd, verdraagzaam, en trouw zijn
- Leerlingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor de door hen te verrichten
taken.
- Bouwen aan het zelfvertrouwen van het kind.
- Leerlingen moeten zich gewaardeerd voelen.
- Leerlingen leren te luisteren naar elkaar. (“luisterhouding”)
- Leerlingen durven voor een eigen standpunt uit te komen.
- Leerlingen leren elkaar te corrigeren. ( m.b.v. de PAD lessen )
- Leerlingen leren dat het goed is om iets voor een ander te doen. ( belangeloos )
- Leerlingen kennis bijbrengen over onze democratische rechtstaat.
- Leerlingen leren hoe ze actief in de samenleving mee kunnen doen.
- Leerlingen helpen hun eigen identiteit en die van anderen te verkennen.
- Leerlingen op school laten oefenen voor goed burgerschap.
- Leerlingen dienen de school te ervaren als een democratische leefgemeenschap,
waarbij ze zelf een stem hebben. Ze moeten zich verantwoordelijk en betrokken
voelen.
- Leerlingen leren ontdekken dat ze zelf een rol spelen bij verbetering van het
schoolklimaat en betere relaties in de groep.
- Leerlingen laten kiezen voor de leerlingenraad op democratische wijze.
Sociale integratie en actief burgerschap.
In het jaarplan besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen en sociale integratie. Wij gebruiken Scol. Trefwoord werkt met weekthema’s die
goed aansluiten bij de praktijk van alle dag. Soms gebruiken we ook eigen gekozen thema’s
n.a.v. actuele voorvallen in school of op het plein. In 2012/2013 hebben we
weerbaarheidslessen laten verzorgen in groep 6. Door: Jan Bloem.
De thema’s worden in Kernnieuws onder de aandacht van de ouders gebracht.
Ook de methode die wij hebben voor aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer reiken ons veel
stof aan voor sociaal emotionele ontwikkeling en Burgerschap.
Vanaf groep 6 maken we gebruik van Sam-Sam. Op deze manier brengen wij onze leerlingen
in aanraking met de wereld om hen heen. Leerlingen moeten zich betrokken voelen met hun
omgeving. Ze moeten zorgdragen voor hun wereld.
In groep 8 wordt 1 x per jaar aandacht besteed aan “Kids move the world”.
Wij willen bij onze leerlingen bereiken dat ze respect opbrengen voor verschillen.
In onze schoolgids wordt op blz. …………….. geschreven over sociale vorming en
burgerschap.
Er is bij ons op school een veiligheidsbeleid en een pestprotocol aanwezig. (zie website)
Wij brengen de leerlingen in aanraking met de natuur rondom de school. Ook worden ze
betrokken bij het netjes houden van de tuin en het plein.
Dagelijks lopen leerkrachten op het plein i.v.m. orde en netheid en veiligheid.
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe veilig een kind zich voelt. Dit proberen we gewaar
te worden door de leerlingen de PO spiegel af te nemen.
Het welbevinden van het personeel wordt regelmatig tijdens de teamvergaderingen en tijdens
de functioneringsgesprekken of de POP-gesprekken aan de orde gesteld.
In de kwaliteitskaarten van Kwintoo is over het bovenstaande te lezen in kaart 1 over
kwaliteitszorg , indicator 9 en kaart 4 over de leerstof in indicator 8.
Download