Ons schoolplein

advertisement
20 maart 2015
Informatiemap PCBS De Rank
ter gelegenheid van de opening van het nieuw
ingerichte schoolplein
(Duurzaam, toegankelijk en sportief speelplein De
Rank)
Samenvatting Project vernieuwing schoolplein
Voor de aanpalende wijken zijn er weinig omvangrijke speelplekken waar de kinderen gebruik van
kunnen maken. Door te investeren in een toegankelijk, multifunctioneel plein, waarin bijzondere
aandacht is voor ontmoeting/sociale cohesie, milieueducatie, toeristisch/recreatief medegebruik,
gezondheid/sportiviteit en ook toegankelijkheid voor kinderen met een handicap versterken we onze
doelstellingen als Vreedzame School.
Samen met de ondersteuning van onderstaande fondsen, lokale overheid en de gemeenschap zijn we
in staat geweest ca 120.000 euro te investeren in ons plein. Dit helpt ons om de school steviger
midden in de wijk te positioneren en diverse activiteiten voor de kinderen en de rest van de
gemeenschap uit te voeren en/of mede mogelijk te maken. Ons doel is om een duurzame, natuurlijke,
toegankelijke locatie te realiseren. Een plek waar de buurt en de kinderen optimaal gebruik van
kunnen maken, aantrekkelijk ingericht en centaal gelegen in de wijk. Zo wordt ons schoolplein
volgende week zaterdag 28 maart bijvoorbeeld al gebruikt voor de happening van het Earth Hour
(https://www.facebook.com/WNFRivierenland)
Onze visie, waarden en doelstellingen
Wij handelen vanuit een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde. Onze professionele en
pedagogische opdracht: een veilige leer- en werkklimaat. Daarnaast hebben we de maatschappelijke
opdracht om als open venster zichtbaar te zijn in de wijk. Als kernwaarden heeft Fluenta (de stichting
waarvan PCBS De Rank een onderdeel is) drie V’s geformuleerd: Verbinden, verwonderen en
verantwoorden.
Verbinden staat voor:
Verwonderen staat voor:
Verantwoorden staat voor:
• Je leeft en werkt met
• Je staat open voor wat komen
• Je werkt met passie en je
elkaar.
gaat.
bent betrokken.
• Je voelt je verbonden met
• Je hebt een nieuwsgierige kijk op
• Je benut je professionele
de ander en de wereld.
de wereld.
ruimte.
• Je bent in contact en acht
• Je wilt weten en onderzoeken.
• Je toont eigenaarschap.
de ander hoog.
• Je pakt kansen en mogelijkheden.
• Je wilt verantwoording
• Je handelt vanuit
• Je handelt vanuit geloof, hoop en
afleggen
vertrouwen.
liefde
Als Rank team hebben wij dit nader gespecificeerd door een antwoord te geven op de volgende vraag:
wat zijn onze overtuigingen? Wat vinden wij (directie en team) werkelijk van belang voor de
ontwikkeling van onszelf, de kinderen, De Rank?
Vanuit onze overtuigingen hebben op Rank specifieke kernwaarden geformuleerd: Leren en
ontwikkelen (competentie), Gemeenschap (relatie), Ik doe er toe (autonomie) en Professionaliteit
werkt (alle teamleden). Ons motto is: De Rank leeft, leert, ontwikkelt en bruist!
Stichting tot
beheer van het
Vermogen van
de Voormalige
Verenigde
Spaarbank te
Vianen
Gerangschikt van hoog naar laag - naar rato van de bijdragen
De Rank draagt de titel ‘Vreedzame School’. Doelstellingen hiervan zijn om te stimuleren dat de
mensen:
op een positieve en zorgzame manier met elkaar om gaan
op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
constructief conflicten op lossen
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
open staan voor verschillen tussen mensen.
Informatie over de fondsen die ons plein mede hebben mogelijk gemaakt:
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) helpt kinderen en
jongeren met een handicap om, met hun beperking, gewoon kind te kunnen zijn.
NSGK ontwikkelt en ondersteunt jaarlijks honderden initiatieven op het gebied
van wonen, werken, opleiding en vrije tijd – al die dingen die belangrijk zijn voor
een volwaardige ontwikkeling. Dit kan dankzij de steun van vele vrijwilligers,
donateurs en bedrijven, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen
overheidssubsidie. Zie ook www.nsgk.nl.
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin
iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en
maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens &
Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst &
Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en
cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen
studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis,
ervaring en een professioneel netwerk.
Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van
kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende
beweegt, kan buitenspelen niet genoeg gestimuleerd worden. Daarom
ondersteunt Jantje Beton kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben
volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en
invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt
op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk
buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.
De K.F.Hein Stichting is een vermogensfonds en beheert het nagelaten vermogen
van oprichter Karl Friedrich Hein. De K.F.Hein Stichting heeft drie
dochterstichtingen. Deze drie fondsen geven steun aan organisaties en
instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en
volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid.
Daarnaast onderhoudt de K.F.Hein Stichting contacten met de familie van Karl
Friedrich Hein in Duitsland.
Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van
kinderen. Het is net zo belangrijk als leren lezen en schrijven. Niet voor niets is
het recht op sport en spel vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het
Kind van de Verenigde Naties. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in
beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling.
Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en
ontwikkelen zij zichzelf. Maar kinderen hebben te weinig tijd, ruimte en aandacht
voor bewegen.
De ANWB ondersteunt initiatieven die waardevol en inspirerend zijn voor de
leden. Onder de vlag 'Maatschappelijk Rendement' is een budget vrij gemaakt
waarop een beroep gedaan kan worden voor de uitvoering van kleine, lokale
initiatieven.
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat maatschappelijke
projecten ondersteunt.
Stichting tot beheer van het Vermogen van de Voormalige Verenigde Spaarbank
te Vianen
Download