Jaarplan VMS 2014 - Mr. Hans van Mierlo Stichting

advertisement
1
Jaarplan 2014
Naar de arrangementen van de ontplooiingsmaatschappij
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
2
Jaarplan Mr. Hans van Mierlo Stichting 2014
Naar de arrangementen van de ontplooiingsmaatschappij
Inleiding
Al jaren stelt de Mr. Hans van Mierlo Stichting dat het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 noopt tot een transitie van verzorgingsstaat naar
ontplooiingsmaatschappij.1 Immers, mensen in Nederland en West-Europa zijn in hoge mate geïndividualiseerd en ontkerkelijkt, maar tegelijkertijd blijkt de
laatste jaren steeds meer ook een behoefte aan identiteit en gemeenschap. De manier echter waarop de maatschappij is ingericht stamt grotendeels nog uit
de decennia van na de Tweede Wereldoorlog en past niet meer bij de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Van alle politieke ideologieën is het
sociaal-liberalisme het best geschikt om hier antwoord op te geven: een individualistisch perspectief op een maatschappij van onderlinge verbanden.
Onze blik op de maatschappij moet kantelen. De manier waarop we ons succes meten moet en kan anders. Niet alleen de economische crisis noopt ons
daartoe, en ook niet alleen de nog steeds bestaande uitdagingen op het gebied van klimaat, energievoorziening, de inrichting van de EU, voedsel en grote
materiële ongelijkheid wereldwijd. Deze crises geven slechts de urgentie aan om te veranderen. De noodzaak wordt gevormd door dieper liggende
ontwikkelingen in de maatschappij die zich al decennia lang ontvouwen. Denk aan individualisering en secularisering; aan globalisering, de groei van digitale
mogelijkheden en een toenemende snelheid van verandering. Vanuit het sociaal-liberalisme volgt de overtuiging dat ontplooiing in vrijheid voor ieder
individu en voor de maatschappij als geheel de beste uitkomsten genereert. Mensen zijn uitstekend in staat om hun invulling aan geluk, welzijn en
gezondheid te geven. Voor de weg daar naartoe zijn wel altijd maatschappelijke arrangementen nodig.
De verkiezingsprogramma’s van D66 uit 2010 en 2012 geven goede aanzetten voor de nodige veranderingen. Tegelijkertijd dwingt het voortduren van de
huidige tegenspoed ons om een steeds verdergaande analyse van onze tijd te maken en te zien hoe vanuit een sociaal-liberaal perspectief kan worden
bijdragen aan eerlijke en werkende nieuwe regelingen. De uitkomsten uit deze inspanningen zullen meer zicht geven op, en invulling geven aan de
kernwaarden van D66 en aan waar D66 voor staat. De projecten en activiteiten die de Van Mierlo Stichting in 2014 zal opzetten dragen hier aan bij, steeds
vormgegeven vanuit een reeds bestaande missie, visie en strategie2.
Missie
1
2
‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ (Permanente Programmacommissie D66 2009).
Zoals verwoord in het Meerjarenplan 2011-2012 van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
3
De stichting heeft tot kerntaak om het sociaal- liberale gedachtegoed – dat de grondslag vormt van het politieke handelen van de partij D66 – te blijven
ontwikkelen en te interpreteren. De vijf richtingwijzers vormen hiervoor het uitgangspunt.
Visie
De stichting zorgt ervoor dat haar bestuur en medewerkers activiteiten ontplooien vanuit een houding van inhoudelijke interesse voor en betrokkenheid bij
dit gedachtegoed. De stichting legt verbinding met wetenschappers, wetenschappelijke instituten en andere kennisbronnen in de mate dat dit bijdraagt aan
de ontwikkeling van dit gedachtegoed. Voor het activiteitenplan zal leidend zijn dat de resultaten de basis versterken van gefundeerde politieke keuzes van
D66 en haar vertegenwoordigers. De taken, verantwoordelijkheden en kaders worden telkens door het bestuur in zijn activiteitenplan vast gesteld.
Strategie
Om de missie en visie te realiseren wordt secretarieel en inhoudelijk ondersteuning geboden aan het landelijk bestuur van D66 voor de resp.
verkiezingsprogramma’s. Dit geschiedt door het praktisch en inhoudelijk ondersteunen van een Permanente Programmacommissie. Het vergaren,
ontsluiten, ordenen en toegankelijk maken van kennis is de kern van het ontwikkelen van het gedachtegoed in het kader van de missie. Hiertoe organiseert
de stichting onder andere programmawerkgroepen, expertpanels, workshops, publicaties, geeft het blad Idee uit en ontwikkelt andere werkvormen die in
deze missie passen.
Permanente Programmacommissie D66
De Van Mierlo Stichting voert het secretariaat voor de Permanente Programmacommissie (PPC) van D66. De inhoud en voorstellen die in dit meerjarenplan
worden gemaakt vallen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de Van Mierlo Stichting.3 De agenda van de Permanente
Programmacommissie van D66 valt onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur van D66. De specifieke invulling van de PPC-agenda valt
daarom buiten de reikwijdte van dit meerjarenplan. Meer over de secretarisrol van de Stichting volgt later in dit document.
De arrangementen van de ontplooiingsmaatschappij
Met het project ‘mensen onderling’ in een ver gevorderd stadium is de focus in het Jaarplan van de Van Mierlo Stichting toe aan een aanscherping. De
genoemde transitie kan uiteraard nog tot in den treuren verder worden uitgelicht, beschreven en verkend, maar uit de geleverde inspanningen groeit nu de
behoefte aan tastbare invulling. Want nu de VMS meer inzicht krijgt in de genoemde transitie, rijst de vraag wat de politieke en bestuurlijke consequenties
kunnen zijn. Op wat voor manier moeten maatschappelijke en overheidsarrangementen verder hervormd worden om de vorming van een
ontplooiingsmaatschappij kracht bij te zetten? Dit soort vragen zullen het richtsnoer vormen in zowel de onderwerpkeuze, als ook bij de invulling van
afzonderlijke projecten.
3
Anno november 2013 bestaande uit: Joris Backer (vz), Robert Strijk en Ad van Vugt.
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
4
Activiteiten Van Mierlo Stichting
De staf van de Van Mierlo Stichting bestaat anno november 2013 uit 2,4 fte, verdeeld over drie mensen personeel, ieder met een 0,8 fte aanstelling.
Daarnaast werkt de Stichting ieder semester met een academisch student die inhoudelijke en organisatorische ondersteuning biedt.4 De taken zijn als volgt
verdeeld:
Frank van Mil, wetenschappelijk directeur
Algemeen management
0,2 fte
secretariaat PPC
0,2 fte
VMS-projecten en -activiteiten 0,4 fte
Corina Hendriks, wetenschappelijk medewerker
Coördinatie redactie Idee
0,4 fte
VMS-projecten
0,4 fte
Jieskje Hollander, wetenschappelijk medewerker
Secretariaat PPC
0,6 fte
VMS-projecten
0,2 fte
Wekelijks komt het zogenoemde Kernteam PPC/VMS bijeen voor zowel inhoudelijk als operationeel overleg over de lopende projecten. Deze bijeenkomsten
worden bijgewoond en ondersteund door vertegenwoordiging van de beleidsmedewerkers van de TK-fractie. Daarnaast schuiven de voorzitters van PPC,
respectievelijk VMS periodiek aan, net als de International officer van D66 en de directeur van het Landelijk Bureau. Het kernteam van de Van Mierlo
Stichting wordt gecompleteerd door een kleine groep zeer toegewijde vrijwilligers, bestaande uit: Timo Kansil, Mark Sanders en Ad van Vugt.
De Van Mierlo Stichting is in hoge mate een projectorganisatie die werkt met grote aantallen vrijwilligers, in grotendeels zelfsturende teams, om haar
doelstellingen te bereiken. Deze vrijwilligers worden geworven aan de hand van korte, helder omschreven profielen, op basis van het adagium: vrijwillig is
niet vrijblijvend. De gevraagde commitment is doorgaans voor een afgebakend aantal uren, en een eindige periode. De VMS kent naast de omvangrijke
projecten (zie overzicht hieronder) een groot aantal lopende en periodiek terugkerende activiteiten ter ondersteuning van haar missie. De belangrijkste van
deze activiteiten zijn:
Tijdschrift Idee
4
De Van Mierlo Stichting maakt onderdeel uit van het Landelijk Bureau D66. Daarin vormt zij het Custer ‘Gedachtegoed en internationaal’ De medewerkers in dit cluster
worden aangestuurd door de wetenschappelijk directeur van de VMS. Dit zijn in 2014 (naast de hierboven gemelde VMS-medewerkers): Ivo Thonon (begeleiding lokale en
regionale programmacommissies en valorisatie VMS-producten), Michiel Hendrix (international officer D66) en Pauline Kastermans (junior international officer).
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
5
De Idee verschijnt zes keer per jaar. Het tijdschrift wordt gemaakt door een redactie van vrijwilligers. De redactie maakt deel uit van een bredere
redactieraad, die enkele malen per jaar vergadert over hoofdlijnen en onderwerpkeuze. Deze keuzes worden afgestemd met de VMS, de PPC en met de
D66-fractie in de Tweede Kamer. Aandacht voor Marketing en communicatie is een integraal onderdeel van de werkwijze, resulterend in door Idee
verzorgde avonden bij D66-afdelingen verspreid over het hele land.
Corina Hendriks coördineert en regisseert de werkzaamheden vanuit de VMS .
De redactie bestaat uit: Mark Dyson, Maarten Gehem, Jochem Lybaart, Mirjam Noorduijn, Simon de Wilde.
De redactieraad bestaat uit: Annet Aris (vz), Mark Sanders en Sanne Taekema.
Van Mierlosymposium
Het Van Mierlosymposium wordt ieder voorjaar georganiseerd. Op het symposium staat een onderwerp uit een lopend project van de Stichting
centraal. In 2014: ‘Hervormen vanuit idealen’.
Marchantlezing
De Marchantlezing is een publiekslezing die ieder najaar wordt uitgesproken door een internationaal aansprekende naam. Het onderwerp biedt een
verdieping op een specifiek element van het sociaal-liberale gedachtegoed. 2014: onderwerp en spreker nog niet bekend.5
Sprekers, opleidingen, trainingen
De Stichting heeft meerdere sprekers opgeleid, die tot haar beschikking staan om voor D66-afdelingen in den lande te spreken over het sociaalliberalisme, de verhouding markt-staat, het onderwerp ‘mensen onderling’ of andere aspecten van het gedachtegoed. Daarnaast verzorgt de VMS
workshops en trainingen voor de partij, in samenwerking met de Medewerker Opleidingen van het Landelijk Bureau van D66. Bij dit laatste valt te
denken aan trainingen in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en een in 2013 ontwikkelde ‘basiscursus gedachtegoed D66’.
Publieksoptredens
De medewerkers van de Van Mierlo Stichting houden zo nu en dan voordrachten, en nemen deel aan publieksdebatten buiten de partij.
Ad Hoc externe publicaties
Medewerkers van de VMS leveren desgevraagd en indien mogelijk input aan de redacties van collega-wetenschappelijke bureaus en van
wetenschappelijke tijdschriften.
5
2009: Susan Neiman, Progressieve politiek en moraliteit;
2011: Philipp Blom, De paradox van rede en instinct;
2012: Pankaj Ghemawat, Rethinking globalization;
2013: Gunter Pauli, Duurzaam denken en handelen.
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
6
Europees Liberaal Forum (ELF)
De VMS is mede-oprichter (2007) van het ELF, een samenwerking van liberale Europese denktanks en politieke stichtingen. ELF wordt gefinancierd
door het Europees Parlement6. De stichting is voor 2014 hoofdindiener van een project, te weten ‘A liberal perspective on European integration’7.
Daarnaast is het co-organisator van een viertal projecten. Co-organiseren behelst voornamelijk meedenken en sprekers aandragen. De onderwerpen
zijn:
‘Faces of euroscepticism’, ism Republikon (Hongarije);
- ‘Democratic control: the power of the media’, ism Stichting IDI (D66, Nederland);
- ‘Private investments in green venturing’, ism Fores (Zweden);
- ‘The anomalous liberalism of Friedrich August von Hayek’, ism Fondazione Critica Liberale (Italië).
Hans van Mierlodebat
In samenwerking met de Rode Hoed (Amsterdam) organiseert de Stichting op de sterfdag van H.A.F.M.O. van Mierlo (11 maart) een debat ter
nagedachtenis van het intellectuele erfgoed van Hans van Mierlo. Het eerste Van Mierlo Debat zal plaats vinden in 2014.
Raad van Advies
De Raad van Advies8 is ingesteld ter versterking van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en van het interne en externe profiel van de Stichting. De
Raad van Advies fungeert dusdoende ook als klankbord, denktank en netwerk van contacten, dit alles om te kunnen bijdragen aan de verdieping en
versterking van het sociaal-liberale gedachtegoed. Leden van de RvA worden tevens verzocht advies te geven op individuele projecten van de Van Mierlo
Stichting.
Ambities voor 2014
In deze periode werkt de Van Mierlo Stichting toe naar een lange termijn perspectief voor de Stichting. Grondslag voor dit perspectief kan gezocht worden
in de wens D66 qua gedachtegoed klaar te maken om een breder deel van het electoraat aan te spreken.
6
In de vorm van co-financiering: van elke € 20 eigen inleg maakt het EP €100.
Uit de aanvraag: “This ELF-project explores a liberal perspective on European integration. How can liberal-minded organizations and individuals respond to questions
concerning, for instance, European values, the role of national identities or economic solidarity among member states?”
7
8
Anno 2014 zijn lid van de RvA: Alexander Rinnooy Kan, Annemieke Nijhof, Annet Aris, Cathy van Beek, Gijs Scholten van Asschat, Herman van Gunsteren,
Jaap Winter, Kees Goudswaard, Mischa Wladimiroff, Paul Schnabel (Vz), Pier Vellinga, Rudi Stroink, Sanne Taekema, Tom de Bruijn, Wiebe Draijer
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
7
De VMS zal de specifieke werkwijze borgen die in de afgelopen jaren is ontwikkeld, bestaande uit zelfsturende teams, met specifiek omschreven rollen en
helder gedefinieerde projectdoelen en geformuleerde vooronderstellingen. Deze methode moet worden vastgelegd in overdraagbare processen om de
continuïteit van proces en kwaliteit te handhaven. Dit geldt voor zowel de betaalde staf, de bestuursleden als de vele vrijwilligers voor de Stichting.
Ook zal de VMS werken naar een betere ‘radarfunctie’, waarmee de Stichting kan bijdragen en richting geven aan het publieke debat.
Bekendheid van de Van Mierlo Stichting
De afgelopen jaren heeft de Van Mierlo Stichting zich een stabiele en gerespecteerde positie verworven binnen de vereniging D66. Dit uit zich zowel in het
aandeel van de Stichting in het trainen van toekomstige Kamerleden en wethouders, als ook in het grote aantal spreekbeurten en workshops in den lande,
en in fringe meetings op partijcongressen; en vooral uitte het zich in het op veel plekken, en in veel vormen terugkomen van producten en resultaten van de
VMS. De verhouding met de Tweede Kamerfractie van D66 is verstevigd als gevolg van het wekelijks overleg met de clustercoördinatoren van de fractie, en
ook door het leveren van zg. ‘consulenten’. Dit zijn vrijwilligers die vanuit de VMS en de PPC worden geworven, en aangestuurd om voor een Kamerlid aan
de slag te gaan. Voorbeelden van output hiervan zijn een publicatie over de toekomst van de Euro met/voor Wouter Koolmees, en uitzoekwerk over het
sociaal leenstelsel met/voor Paul van Meenen en het zoeken naar onduurzame, perverse prikkels met/voor Stientje van Veldhoven. In 2014 zal de VMS deze
aanpak verder uitbouwen.
Daarnaast zal de Van Mierlo Stichting in 2014 meer oog hebben voor bijdragen aan het bredere publieke debat, omwille van zowel naamsbekendheid als
van beïnvloeding van de publieke meningsvorming. Hiertoe zal in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van het Landelijk Bureau D66
een integraal communicatieplan worden opgesteld. Er wordt een samenhangende strategie ontwikkeld om de drie doelgroepen van de VMS beter te
bereiken: leden van D66, vertegenwoordigers en bestuurders van D66 en het publieke debat. Onder andere door de eigen VMS-nieuwsbrief.
VMS-projecten in 2014
Hieronder volgt een overzicht van omvangrijke projecten die de Stichting zal uitvoeren. De projecten in cursief zijn nog niet vastgesteld. Projecten worden
uitgevoerd in samenwerking met ad hoc projectgroepen die gevuld worden met specifiek geworven vrijwilligers. Bij elk project wordt interactie met de
partij gezocht.
Onderwerp
Essay ‘Denk en handel
internationaal’
Essay ‘Koester de
grondrechten en gedeelde
waarden’
Publicatie ‘mensen
Toelichting
Wat betekent een open houding voor
een sociaal-liberaal?
Hoe kan een sociaal-liberaal omgaan
met het spanningsveld tussen
grondrechten, en met de paradox
tussen een liberale overheid en een
maatschappelijk debat over waarden?
“Wat mensen voor zichzelf en anderen
Periode
Gereed aanvang
2014
Gereed aanvang
2014
Status
In afrondende fase
Wie
Frank van Mil
In afrondende fase
Frank van Mil
Gereed eerste
Work in progres
Corina Hendriks
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
8
onderling’
kunnen doen is veel belangrijker en
effectiever dan wat de overheid kan
doen.”
Essay ‘Europese integratie:
voorwaarde voor vrijheid’
Essay ‘Beloon prestatie en
deel de welvaart
Laatste uitwerking van een
richtingwijzer. Focus op sociale
rechtvaardigheid en solidariteit
Project: welvaart anders
meten
…
Project: ’Kanalen graven
naar de macht’.
De politieke
arrangementen van de
ontplooiingsmaatschap-pij
…
Steekwoorden: legitimiteit,
representativiteit, machtsasymmetrie,
cultuur vs structuur,macht en
tegenmacht
… Extra onderwerpen mbt
de arrangementen van de
ontplooiingsmaatschappij
… Extra onderwerpen mbt de
arrangementen van de
ontplooiingsmaatschappij
Voorstellen uit Meerjarenplan 2013 – 2014:
Project: sociaal-liberale
Overzicht van intellectuele oorsprong
canon
van het sociaal-liberalisme
Project: nieuwe welvaart
Wat is in een post-industriële
(Een radicale kijk op
maatschappij echt van waarde en hoe
hedendaags kapitalisme)
meet je succes? Hoe genereren we in
de toekomst onze welvaart?
Een sociaal-liberale visie op Uitwerking van een conceptueel
subsidiariteit
afwegingskader vanuit sociaal-liberaal
perspectief. De keuze of een
helft 2014
Gereed aanvang
2014
In afrondende fase
Jieskje Hollander
Start eerste helft
2014
Goedgekeurd
Frank van Mil
Start eerste helft
2014
Aangevangen
Marjan Hanrath
…
Start tweede helft
2014
…
Voorstel
…
Frank van Mil
Voorstel
-
Voorstel
-
-
Voorstel
-
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
9
Project: Verandering
beleidsveld op centraal op decentraal
vlak moet worden belegd wordt thans
in D66 gemaakt met het adagium
‘decentraal waar het kan en centraal
waar het moet’. Dit adagium is in de
praktijk net zo weinig bruikbaar als
voorheen ‘markt waar kan en overheid
waar het moet’.
De hervormingen van D66 vereisen,
veronderstellen en bewerkstellingen
grote maatschappelijke
veranderingen. Het einddoel is vaak
door ons gesteld, maar hoe komen we
er toe? Veranderingen gaan
doorgaans vergezeld van forse
maatschappelijke spanningen. Hoe
zorgen we dat we oog houden voor
mensen die bij grote hervormingen
zichzelf als slachtoffer zien, dan wel
daadwerkelijk op korte termijn
verliezen. Kortom, hoe houden we oog
voor kwesties als rechtvaardigheid,
verbondenheid en solidariteit. Op een
meer praktisch niveau is dus ook de
vraag naar timing en tempo van
hervormingen.
-
Hoe verhoudt onze hervormzucht zich
met het bestaan van reële publieke en
private hindermachten?
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
Voorstel
-
10
Secretaris Permanente Programmacommissie D66
De Van Mierlo Stichting verzorgt het secretariaat van de Permanente Programmacommissie van D66. Dat houdt in dat ze verantwoordelijk is voor de tijdige
totstandkoming van kwalitatief goede verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer en voor het Europese Parlement. Deze verbinding van de Stichting
met D66 creëert grote mogelijkheden voor de VMS om de vruchten van haar werk snel en relatief eenvoudig te laten landen in de verkiezingsprogramma’s
van de partij.
Door deze politieke context waarbinnen de VMS opereert dient altijd rekening gehouden te worden met een politieke crisis. Indien het kabinet valt moet
snel een nieuw verkiezingsprogramma geleverd worden. Voor dit soort gevallen bestaat een contingencyplan. Naarmate verkiezingen langer geleden zijn,
zal het oude verkiezingsprogramma logischerwijze sterker verouderd zijn. Voor de eerste helft van 2014 is echter sprake van een relatief vers programma.
Bij een val van het kabinet zal het programma dan ook voornamelijk geüpdate moeten worden, en niet helemaal opnieuw geschreven. In 2014 zal gestart
worden met het leggen van fundamenten voor een nieuw verkiezingsprogramma. Wat zijn de gevolgen van recente kabinetsmaatregelen en van
maatschappelijke en economische ontwikkelingen voor de hervormingsagenda van D66?
Indien tijdens de uitvoering van het Jaarplan 2014 zich tussentijds de noodzaak aandient om een nieuw verkiezingsprogramma te schrijven, zullen veel
overige werkzaamheden van de PPC en van de VMS worden opgeschort. Na aflevering van het programma zullen de werkzaamheden van de VMS onverkort
worden voortgezet.
Onderwerpkeuze
De keuze voor onderwerpen van programmawerkgroepen geschiedt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur van D66. Vanuit
haar secretarisrol vraagt de Van Mierlo Stichting aandacht voor verankering in het gedachtegoed en voor aansluiting bij het thema ‘de arrangementen van
de ontplooiingsmaatschappij’. Daarnaast wordt in de onderwerpkeuze altijd overlegd met leden van de Tweede Kamerfractie van D66.
Europees Programma
In 2013 is gewerkt aan het Verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement. Het programma zal op het voorjaarscongres van 2014 door de leden van
D66 worden besproken en vastgesteld.
Lokale verkiezingsprogramma’s
De verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadverkiezingen zijn de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen van D66. In de periode medio 2012 –
medio 2015 is een extra medewerker (Ivo Thonon) in dienst van het Landelijk Bureau D66 om de lokale en regionale programmacommissies te
ondersteunen in het werk aan de programma’s. Tevens zal hij deze lokale commissies ondersteunen in het opzetten van lokale ppc’s. Deze medewerker valt
in operationele zin onder de aansturing van het cluster ‘Gedachtegoed en internationaal’ van het Landelijk Bureau van D66, om optimale afstemming, en
inbedding in het gedachtegoed te garanderen.
Data eerstvolgende verkiezingen
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
11
1)
2)
3)
4)
19 Maart 2014 verkiezingen Gemeenteraad
22 Mei 2014 verkiezingen Europees Parlement
Maart 2015 verkiezingen Provinciale Staten
Maart 2017 verkiezingen Tweede Kamer
Ad. 1, ad. 3) In de periode september 2012 – begin 2014 zijn lokale en regionale programmacommissies begeleid vanuit de landelijke PPC in het schrijven
van de verkiezingsprogramma’s.
Ad. 2) Het conceptverkiezingsprogramma voor het Europees Parlement is november 2013 gereed gekomen.
Ad. 4) Het reguliere werk aan een nieuw programma voor de Tweede Kamer zal in 2015 van start gaan.
Financiën
Voor totstandkoming van een groot aantal geplande producten is externe financiering onmisbaar. De inspanningen daarvoor worden afgestemd met de
afdeling communicatie & werving van het Landelijk bureau. Het bestuur van de Van Mierlo Stichting heeft uitgesproken op termijn een eigen vermogen na
te streven voor de Stichting om volatiliteit het hoofd te kunnen bieden. In de jaarlijkse begroting wordt gewerkt met tenminste Euro 25.000 aan externe
fondsen. Naast de reeds geworven structurele donateurs werft de Van Mierlo Stichting in 2014 gericht ter financiering van specifieke projecten. Het door
het bestuur van de Van Mierlo Stichting gestelde doel van een overschot op de begroting lijkt op korte termijn niet haalbaar.
Jaarplan Mr. Hans Van Mierlo Stichting 2014
Download