Algemene voorwaarden

advertisement
Algemene verkoop – en opdrachtvoorwaarden Makelaaronline
Artikel 1
1.
(definities)
MO: GeWoon B.V., h.o.d.n.: “Makelaaronline.nl”, gevestigd en zaakdoende te Reutum en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 60550554.
2.
Aanbieder: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan hem toebehorende of toevertrouwde
onroerende zaken via de website van MO te koop of te huur aanbiedt aan Zoekers.
3.
Advertentie: alle door of namens Contractant aangeleverd tekst, beeld, film, geluidsmateriaal
in de ruimste zin van het woord, dat bestemd is voor dan wel door MO wordt geplaatst op haar
website
ten
behoeve
van
Contractant
(zoals
bijvoorbeeld,
maar
niet
uitsluitend:
bedrijfspresentaties, logo’s, merken, links, banners, commercials, reclame-uitingen en
dergelijke).
4.
Zoeker: de natuurlijke – of rechtspersoon die gebruik maakt van de website van MO om te
zoeken naar te koop of te huur aangeboden onroerende zaken door Aanbieders dan wel naar
diensten van Vakspecialisten.
5.
Makelaar: de natuurlijke – of rechtspersoon die met gebruikmaking van de website van MO
makelaarsproducten of diensten aanbiedt aan Aanbieders.
6.
VS: vakspecialist: de professioneel handelende natuurlijke – of rechtspersoon die met
gebruikmaking van de website van MO zijn producten of diensten aanbiedt aan Aanbieders,
niet zijnde makelaarsproducten of diensten, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): notaris,
financiële dienstverleners, communicatie – of adviesbureaus.
7.
Contractant: contractspartij van MO. Waar in deze algemene voorwaarden van contractant
wordt gesproken, wordt daarmee tevens bedoeld de Makelaar, Aanbieder of VS tenzij expliciet
anders is vermeld.
8.
Consument: de Contractant, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening
voor
doeleinden
die
verband
houden
met
zijn
handels-,
bedrijfs-,
ambachts-,
of
beroepsactiviteit.
9.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van
de Overeenkomst op afstand.
10.
Bedenktijd:
de
termijn
waarbinnen
de
Consument
gebruik
kan
maken
van
zijn
Herroepingsrecht.
11.
Overeenkomst op afstand: de tussen MO en de Consument gesloten overeenkomst via een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale inhoud en/of
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
12.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
13.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat Consument en MO gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.
14.
Modelformulier voor herroeping: het door MO gehanteerde formulier voor het inroepen van het
Herroepingsrecht door de Consument, gebaseerd op het Europese modelformulier voor
herroeping.
1
15.
Leidinggevende medewerkers: medewerkers van – of namens MO die in het geheel geen
uitvoerende of repeterende werkzaamheden verrichten. Binnen de organisatie van MO
tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Contractant uitdrukkelijk het
tegendeel bewijst.
16.
BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
17.
Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
18.
Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Contractant.
19.
Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede
doch niet uitsluitend begrepen - waarbij MO in staat is de overeengekomen diensten of
werkzaamheden te verrichten of tot (af) levering van zaken over te kunnen gaan.
20.
Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt tevens bedoeld langs elektronische weg (zoals mail, sms,
social media en dergelijke) dan wel per (tele) fax of enig ander communicatiemiddel.
Artikel 2
1.
(toepasselijkheid en rangorde)
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
overige diensten van of met MO.
2.
MO verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Contractant gehanteerde Algemene
Voorwaarden en wijst dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3.
De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze
voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van
deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
4.
Wanneer van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen
geldig indien deze schriftelijk tussen MO en Contractant zijn overeengekomen.
5.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of International Sale of Goods)
is dan wel wordt uitdrukkelijk uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des
woords tussen MO en Contractant.
6.
Indien één of meerdere bepalingen of voorschriften onderling tegenstrijdig zijn, geldt de
navolgende rangorde: overeenkomsten hebben voorrang boven deze voorwaarden.
Artikel 3
1.
(aanbiedingen, offertes en prijzen)
Alle aanbiedingen, prijzen en offertes van MO zijn altijd vrijblijvend, ook wanneer daarin een
termijn is genoemd voor aanvaarding. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor verlengingen
of opvolgende overeenkomsten.
2.
Alle prijsopgaven in offertes, prijslijsten of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij
uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen
zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten
van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, opslagkosten, (de)montage- en
installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3.
Bij het uitbrengen van een samengestelde prijsopgave, is MO nooit verplicht tot het verrichten
of leveren van een deel van de daarin genoemde producten of diensten en kan Contractant
geen rechten ontlenen aan de door MO opgegeven (deel) prijzen.
2
4.
MO heeft de bevoegdheid om verhogingen opgetreden in onder andere lonen, inkoopprijzen,
brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en
heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke)
aan Contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te
berekenen voor die werkzaamheden, diensten of leveringen die op het moment van ingaan
van die verhogingen nog door MO moeten worden uitgevoerd.
Artikel 4
1.
(totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)
De overeenkomst tussen MO en Contractant komt pas tot stand nadat Contractant een
account via de website van MO heeft aangemaakt en aansluitend het aanmeldtraject via de
website van MO heeft doorlopen en daarbij de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard. MO bevestigt onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door MO is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
2.
Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe
aanbieding of offerte van MO, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
3.
Indien in de aanvaarding door Contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of
offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden,
komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien MO tevens
schriftelijk aan Contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee
te kunnen instemmen.
4.
Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen MO
en Contractant zijn overeengekomen.
5.
MO is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen na de
totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 aan Contractant door te berekenen.
6.
Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere
Contractanten, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk jegens MO.
7.
Ingeval er een Overeenkomst op afstand tussen MO en de Consument tot stand komt, treft
MO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt MO voor een veilige webomgeving. Ten aanzien
van de elektronische betalingen, neemt MO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
3
Artikel 5
(herroepingsrecht)
Bij producten:
1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van minimaal 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MO mag de Consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de
Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MO
mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. MO mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien MO de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het
Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het
einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien MO de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen
twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 6
(verplichtingen Consument tijdens Bedenktijd)
1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
4
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MO hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
Herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 7
(uitoefening Herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan)
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MO.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MO. Dit
hoeft niet als MO heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd
is verstreken.
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MO verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt
(uitsluitend) bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MO niet
heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als MO te kennen geeft die kosten
zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument
MO een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door MO is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas
of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of
tot levering van stadsverwarming, indien:
a. MO de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. MO heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
5
Artikel 8
(verplichtingen MO bij herroeping)
1. Als MO de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt MO na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. MO vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door MO in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij MO aanbiedt het product zelf af te
halen, mag MO wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. MO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de
Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft MO de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
Artikel 9
(uitsluiting Herroepingsrecht)
MO kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als
MO dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop MO geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door MO worden
aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra MO de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of
die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
6
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
b. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
Artikel 10
1.
(kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden algemeen)
MO spant zich in voor een goede, volledige, tijdige, veilige en adequate werking van de
website, waaronder begrepen alle daartoe of daarbij behorende applicaties of functionaliteiten
voor Contractant (zoals App’s en dergelijke). MO kan deze werking echter niet onbeperkt en
onvoorwaardelijk garanderen. Dit, in verband met onder meer (maar niet uitsluitend):
onderhoud, updates, storingen, bugs, hackers, virussen, fouten, gebreken en overige
onvolkomenheden in de ruimste zin van het woord.
2.
MO heeft het recht om de website dan wel één of meerdere applicaties tijdelijk of voor
onbepaalde duur buiten gebruik te stellen indien zij daarvoor gegronde of een dringende
reden heeft, waaronder mede (maar niet uitsluitend) wordt verstaan de in lid 1, laatste volzin,
genoemde omstandigheden. Dit alles zonder dat MO daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig
wordt tegenover Contractant.
3.
Door of namens MO opgegeven termijnen zijn nooit fataal. MO komt pas in verzuim nadat MO
daartoe eerst schriftelijk en onder opgave van redenen in gebreke is gesteld, waarbij
Contractant aan MO een minimale termijn van 5 werkdagen verleent om alsnog deugdelijk te
presteren of na te komen.
4.
Aan Contractant (online dan wel offline of al dan niet via de website van MO) getoonde
voorbeelden, monsters, prototypes, voorbeeld – of proefberekeningen, presentaties,
interieurpresentaties, waardebepalingen, mogelijke diensten van Makelaars of VS, prognoses
(al dan niet betrekking hebbende op eventuele verdienmogelijkheden, opbrengsten of
verkoopmogelijkheden) of enige andere informatie worden slechts bij wijze van aanduiding en
ter indicatie verstrekt, zonder dat Contractant daaraan enige bindende toezeggingen of
aanspraken tegenover MO of andere Contractanten kan ontleden of geldend kan maken,
tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst.
5.
MO behoeft de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van alle door of namens
Contractant aangeleverde informatie, gegevens of stukken (bijvoorbeeld over de omvang,
staat of ligging van onroerende zaken) nimmer te verifiëren. Contractant vrijwaart MO voor
aanspraken van derden uit dien hoofde.
7
6.
MO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens
Contractant zelf gemaakte of door deze gebruikte of toegepaste ontwerpen, foto’s of ander
beeldmateriaal, video’s, schetsen, opgaven van capaciteiten, alle (product) specificaties in de
ruimste zin de woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor leveranciers,
materialen of zaken die uitdrukkelijk door of namens Contractant worden voorgeschreven.
Contractant zal MO op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde,
aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder uitdrukkelijk mede
begrepen.
7.
Het inwinnen van advies bij MO, al dan niet over de toepassings, verdien – of
opbrengstmogelijkheden van door haar geleverde of nog te leveren zaken / diensten of
aangaande te koop of te huur aangeboden onroerende zaken dan wel over diensten van een
Makelaar of VS, ontslaat Contractant nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid hiervan.
8.
MO is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of keuzes van bepaalde
diensten, Makelaars of VS door Contractant, noch verstrekt MO enige garanties daaromtrent
alsmede niet voor het door Contractant beoogde gebruiksdoel van door deze gemaakte
keuzes.
9.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door
MO geleverde zaken of diensten leveren voor Contractant géén grond op om de tot stand
gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een
vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs / vergoeding of geeft dit recht op
vervanging of herstel.
10.
Het is MO te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Contractant is
vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp
van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit
de met Contractant tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
11.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft MO het recht om specifieke zaken of
diensten die in opdracht (en eventueel conform instructies en aanwijzingen) van en aan
Contractant zijn geleverd, ook voor derden te vervaardigen en aan deze te leveren.
12.
Contractant is zelf verantwoordelijk en staat in voor de aanwezigheid en geldigheid van
eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke in de ruimste zin des woords,
alsmede komen alle daarmee gepaard gaande kosten (uitsluitend) voor rekening en risico van
Contractant.
13.
Contractant is verplicht op eerste vordering van MO onverwijld de noodzakelijke en vereiste
medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije
toegang op / in plaatsen of gebouwen, computers, netwerken en dergelijke in de ruimste zin
des woords.
14.
Ten aanzien van de door MO geleverde zaken is deze nimmer gehouden verdergaande
waarborgen in de ruimste zin van het woord te verlenen aan Contractant dan welke de
leveranciers of producenten van de betreffende zaken garanderen aan MO.
15.
Ten aanzien van de door MO ingeschakelde derden, kan MO niet tot meer worden gehouden
dan wel is MO niet in een verdergaande mate aansprakelijk jegens Contractant dan waartoe
de betreffende ingeschakelde derde jegens MO kan worden gehouden.
8
Artikel 11
1.
(advertenties)
Uitsluitend MO bepaalt of een advertentie al dan niet daadwerkelijk wordt geplaatst op haar
website. MO heeft het recht, doch niet de plicht, om advertenties vooraf te beoordelen.
2.
MO heeft te allen tijde de bevoegdheid om advertenties te weigeren, op enig moment
aanpassing daarvan te verlangen dan wel zelf door te voeren ofwel deze op enig moment
tijdelijk of permanent te verwijderen, indien: (1) deze naar haar oordeel ongepast zijn of
worden dan wel (2) niet (meer) in lijn zijn met de uitstraling of marktbenadering zoals MO dat
voor ogen heeft of (3) Contractant op enigerlei wijze negatief in de media komt waardoor MO
er een gerechtvaardigd belang bij heeft niet meer met de betreffende Contractant te worden
geassocieerd.
Artikel 12
1.
(rechtsverhouding MO in relatie tot Makelaars en VS)
MO is nimmer een vertegenwoordiger van de Makelaar of VS, noch schakelt MO deze partijen
zelf in als een hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 BW. MO is eveneens geen
vertegenwoordiger van de Aanbieder of Zoeker.
2.
Makelaar en VS handelen te allen tijde uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en
risico. Makelaar en VS onthouden zich van iedere gedraging, nalaten daaronder begrepen,
waaruit derden of andere Contractanten het tegendeel zouden kunnen afleiden.
3.
MO is uitsluitend en alleen een (zuivere) bemiddelaar tussen Makelaars / VS enerzijds en
andere Contractanten anderzijds.
4.
Makelaars / VS contracteren uitsluitend rechtstreeks met andere Contractanten, zonder dat
MO daarbij partij wordt dan wel zonder dat MO uit enige andere hoofde door één van de
betrokken contractspartijen is aan te spreken.
5.
MO staat nimmer in voor de betalingsverplichtingen, solvabiliteit of liquiditeit van de
Contractanten waarmee de Makelaar of VS rechtstreeks overeenkomsten (gaan) sluiten. Het
is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van de Makelaar of VS om vooraf en op eigen
kosten een onderzoek naar de kredietwaardigheid van hun contractspartijen uit te voeren.
6.
Makelaar is vooraf bewust gewezen op het feit dat: (1) een Aanbieder via MO de opdracht tot
verkoop of verhuur van diens onroerende zaak aan meerdere Makelaars tegelijk kan
verstrekken en Makelaar uit dien hoofde het bedrijfsrisico loopt bepaalde werkzaamheden te
moeten verrichten zonder daarvoor enige dan wel kostendekkende vergoeding te ontvangen,
(2) uitsluitend de verkopende Makelaar recht heeft op bonussen (zoals bij snelle verkoop of
hoge opbrengst), waarbij het ten strengste is verboden dat Makelaars onderling afspraken
gaan maken over een verdeling van bonussen zoals vergelijkbaar met de bouwfraude, (3)
Makelaar al zijn activiteiten via het platform op de website van MO transparant, volledigheid
en waarheidsgetrouw dient te delen met de betreffende Aanbieder en met de eventuele
overige Makelaars die eveneens zijn belast met de verkoop van hetzelfde onroerend goed van
de Aanbieder en (4) Makelaar dient potentiële kopers of gegadigden er uitdrukkelijk vooraf en
tijdig op te wijzen dat, wanneer de Aanbieder meerdere Makelaars heeft ingeschakeld, er
meerdere Makelaars zijn die dezelfde onroerende zaak in portefeuille hebben.
9
7.
Mede gelet op het bepaalde in lid 6, heeft MO het recht (doch niet de plicht) om de door
Makelaar gebruikte (model) contracten vooraf ofwel op enig moment te controleren of
Makelaar daarbij het bepaalde in dit artikel en/of alle overige verplichtingen tot deelnemend
Makelaar in acht neemt in de ruimste zin van het woord.
8.
Eventuele klachten van Contractanten aangaande de Makelaar of VS dienen de Makelaar of
VS altijd rechtstreeks af te wikkelen met Contractant en zullen daarbij nimmer (door)verwijzen
naar MO.
9.
Ingeval MO op enig moment constateert dat Makelaar / VS de in dit artikel bedoelde
verplichtingen niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk in acht neemt of Makelaar / VS op
enig moment negatief in de media verschijnt, heeft MO het recht om de betreffende Makelaar
of VS en diens Advertenties met onmiddellijke ingang van de website te verwijderen en de
overeenkomst met deze Makelaar / VS met onmiddellijke ingang te beëindigen
/ op te
zeggen, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Makelaar / VS en is Makelaar / VS
volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade die daaruit voor MO voortvloeit.
10.
Uitsluitend de Makelaar bepaalt de wijze waarop hij diens werkzaamheden uitvoert, doch is
wel gehouden alle voorschriften en instructies van of namens MO in acht te nemen met
betrekking tot zijn handelwijze en communicatie richting overige Makelaars, Aanbieders,
Zoekers of andere partijen via de website of het platform van MO (zoals meldingsplicht van
activiteiten, van bezichtigingen, van gesloten overeenkomsten en dergelijke).
11.
Makelaar heeft pas recht op courtage en eventueel aanvullende bonussen (en die worden pas
opeisbaar) op het moment van notariële levering van de betreffende onroerende zaak.
Makelaar is niet gerechtigd om op een eerder moment enige vergoeding aan Aanbieder in
rekening te brengen.
12.
Zodra Makelaar een onroerende zaak van een Aanbieder accepteert, is Makelaar verplicht om
de diverse tools die via de website van MO beschikbaar worden gesteld ook daadwerkelijk te
gaan gebruiken. Makelaars is daarbij altijd verplicht om de onroerende zaak tevens op Funda
te plaatsen.
13.
De hoogte en de wijze waarop Makelaar de aan MO verschuldigde vergoedingen, fee’s en
dergelijke dient te voldoen, alsmede eventuele abonnementsvormen en dergelijke, maakt MO
bekend via de website dan wel via enig ander communicatiemiddel.
14.
Ingeval er meerdere Makelaars actief zijn voor een verkoop of verhuur van een onroerende
zaak van een Aanbieder is, met inachtneming van lid 11, uitsluitend de verkopende Makelaar
gehouden en aansprakelijk om het gedeelte dat aan de overige Makelaars toekomt
daadwerkelijk aan die andere Makelaars uit te keren. Voor deze uitkeringsplicht van de
verkopende Makelaar is MO nimmer aansprakelijk en dienen de overige Makelaars zich altijd
rechtstreeks te wenden tot de verkopende Makelaar. Alle Makelaars dienen dan ook
(uitsluitend) onderling met elkaar af te rekenen en elkander te factureren.
15.
MO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventueel toegepaste
koppelingen (zoals xml koppelingen en dergelijke), onder meer om het totale aanbod van
Makelaar op de website van MO te kunnen plaatsen.
16.
Door of namens MO ter beschikking gestelde logo’s, merknamen en dergelijke mogen
uitsluitend worden gebruikt in het kader van de activiteiten op of via de website van MO. Enig
ander gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan. Alle rechten daarop blijven te allen tijde bij MO.
10
Artikel 13
1.
(rechtsverhouding MO in relatie tot Aanbieders en Zoekers)
MO is nimmer een vertegenwoordiger van Aanbieder of Zoeker. MO is eveneens geen
vertegenwoordiger van de Makelaar of een Vakspecialist.
2.
Aanbieder en Zoeker handelen te allen tijde uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening
en risico. Aanbieder en Zoeker onthouden zich van iedere gedraging, nalaten daaronder
begrepen, waaruit derden of andere Contractanten het tegendeel zouden kunnen afleiden.
3.
MO is uitsluitend en alleen een (zuivere) bemiddelaar tussen Aanbieders / Zoekers enerzijds
en andere Contractanten anderzijds.
4.
Aanbieder en Zoeker contracteren uitsluitend rechtstreeks met andere Contractanten, zonder
dat MO daarbij partij wordt dan wel zonder dat MO uit enige andere hoofde door één van de
betrokken contractspartijen is aan te spreken. MO is nimmer een vertegenwoordiger van de
Makelaar of VS, noch schakelt MO die partijen zelf in als hulppersoon als bedoeld in artikel
6:76 BW.
5.
MO staat nimmer in voor de verplichtingen, gedragingen, tekortkomingen of enige andere
handelingen van de Contractanten waarmee de Aanbieder of Zoeker rechtstreeks
overeenkomsten (gaan) sluiten, alsmede niet voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe
of indirecte schade(s).
6.
Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van de Aanbieder of Zoeker om vooraf en op
eigen kosten een onderzoek naar de professionaliteit, kwaliteit of betrouwbaarheid van de
Makelaars of VS die hun diensten via de website van MO aanleveren. MO spant zich ervoor in
om deugdelijke, kwalitatief goede en betrouwbare Makelaars en VS aan zich te binden, doch
MO kan daaromtrent geen bindende garanties of toezeggingen verlenen. Dit, te meer omdat
MO uitsluitend als bemiddelaar optreedt tussen Aanbieder / Zoeker enerzijds en Makelaars /
VS anderzijds.
7.
Aanbieder realiseert zich dat MO geen bindende toezeggingen of garanties kan of wil verlenen
over de verkoopbaarheid, verhuurbaarheid of waarde van het betreffende object, de mogelijk
daarmee te realiseren verkoopopbrengst en dergelijke.
8.
Eventuele klachten van Aanbieders of Zoekers aangaande de Makelaar of VS dienen zij altijd
rechtstreeks in te dienen en af te wikkelen met de betreffende Makelaar of VS en zullen
daarbij nimmer (door)verwijzen naar MO of MO daarvoor aanspraken of aansprakelijk stellen.
9.
Eventuele beslissingen van Aanbieders of Zoekers om tot tijdelijke (ver) huur of reeds tot
aanschaf van een andere onroerende zaak over te gaan, terwijl het betreffende object zelf nog
niet is verkocht of is verhuurd, komen uitsluitend voor eigen rekening en risico.
10.
Bij het intrekken van eventuele reeds verleende / bestaande opdrachten aan andere
makelaars of vakspecialisten, dient Aanbieder of Zoeker zelf en vooraf na te gaan of daar
intrekkings, annulerings- of enige andere kosten of compensatie voor verschuldigd is. MO
aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
11.
Uitsluitend Aanbieder of Zoeker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle
informatie, gegevens en dergelijke die wordt opgegeven of ingevoerd (zoals voor de
beschrijving van diens onroerende zaken), alsmede voor al het beeldmateriaal of enig andere
ander materiaal dat via de website van MO wordt gepresenteerd aan derden. Aanbieder en
Zoeker vrijwaren MO voor alle eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde.
11
12.
Eventuele waarde berekeningen of waarde indicaties van onroerende zaken die door of
namens MO dan wel via de website van MO worden opgevraagd zijn altijd indicatief.
Aanbieder of Zoeker kunnen daaraan geen rechten of aanspraken ontleden tegenover MO,
Makelaars, Vakspecialisten of derden.
13.
Het selecteren van een Makelaar of Vakspecialist leidt nog niet tot een bindende
(rechtstreekse) overeenkomst met (één van) hen. Pas nadat de Makelaar of Vakspecialist uw
verzoek heeft geaccepteerd ontstaat er een bindende en rechtstreekse overeenkomst met de
betreffende Makelaar of Vakspecialist.
Artikel 14
1.
(verlangen van zekerheden)
Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij MO over de betalingscapaciteit
of solvabiliteit van Contractant, is MO bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel
6 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden of diensten op te schorten totdat
Contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft
verschaft aan MO.
2.
Of de door Contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter
beoordeling van MO. Contractant is aansprakelijk voor de door MO door deze vertraagde
aflevering of bezorging te lijden schade.
3.
Contractant is verplicht om op eerste verzoek van MO kosteloos inzicht te verschaffen (in de
ruimste zin van het woord) in publicatieverslagen, jaarverslagen, jaarrekeningen alsmede in
alle voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen, onder meer door middel van het doen van
opgave van een opsomming van alle voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen,
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):
1) opgave van alle door de Contractant aangehouden rekeningen inclusief tenaamstelling en
nummer, in welke vorm dan ook, bij banken zowel in Nederland als daarbuiten;
2) opgave van debiteuren (met naam, adres, grondslag en hoogte van de vorderingen);
3) opgave van alle lopende opdrachten en projecten alsmede van alle uitgebrachte en nog uit
te brengen offertes, (prijs)aanbiedingen en dergelijke en;
4) opgave van alle (al dan niet deels) op naam van hen geregistreerde registergoederen zowel
in Nederland als daarbuiten, voor nu en in de toekomst;
4.
Ingeval MO een verzoek aan Contractant heeft gedaan als bedoeld in lid 3, is Contractant
eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig mogelijk
nadien aan MO schriftelijk kenbaar te maken.
5.
Ingeval Contractant op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als
bedoeld in lid 1 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie als
bedoeld in lid 3 en lid 4, is MO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Contractant
een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,-- per dag, voor iedere dag dat
Contractant daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende
schadevergoeding voor MO. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens
opeisbaar.
6.
Ingeval MO de overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 5, is Contractant daarbij gehouden
om eventueel reeds afgeleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan
MO te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door MO zijn ontvangen, blijven
deze voor rekening en risico van Contractant.
12
Artikel 15
(opslag, opschorting en retentierecht)
Ingeval Contractant tekortschiet in enige verplichting, voortvloeiende uit de tot stand gekomen
overeenkomst of deze voorwaarden, is MO gerechtigd om haar diensten op te schorten ofwel
Contractant het gebruik van haar website dan wel van één of meerdere Advertenties, applicaties of
functionaliteiten tijdelijk of voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
Artikel 16
1.
(niet - toerekenbare tekortkoming)
De overeengekomen termijn voor het leveren van zaken dan wel verrichten van diensten of
werkzaamheden door MO wordt verlengd met de periode, gedurende welke MO door
overmacht is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.
2.
Van overmacht aan de zijde van MO is sprake, indien MO na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 4 (alsook na het moment van opeisbaarheid) verhinderd
wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten
aan machinerieën, apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin van het
woord, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of
netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie,
vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of
uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van MO,
Contractant als bij derden van wie MO de benodigde materialen, grondstoffen of personeel
geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van MO ontstaan
en feiten en omstandigheden waarbij van MO in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan
diens verplichtingen dient te voldoen.
3.
Pas indien door overmacht de dienstverlening of levering met meer dan twee maanden wordt
vertraagd, zijn zowel MO als Contractant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen,
door
middel
van
een
aan
de
andere
partij
gerichte
schriftelijke
beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede
volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval
heeft MO, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding
van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de
andere partij heeft bereikt.
4.
Ingeval door overmacht de resterende te leveren diensten van MO of levering met meer dan
twee maanden wordt vertraagd, is Contractant niettemin gehouden de overeengekomen
vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan MO te voldoen voor de zaken of
diensten die reeds door MO zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de
werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden
afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is
ingetreden.
13
Artikel 17
1.
(aansprakelijkheid en vrijwaring)
MO is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Contractant of derden, die rechtstreeks
en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van MO of van
diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers. Dit, met inachtneming
van het in dit artikel bepaalde. Voor zover MO buiten opzet of grove schuld aansprakelijk
mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden
daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
2.
Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen MO verzekerd is dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van MO geldende
gebruiken en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, waarbij
MO het eigen risicobedrag mag inhouden. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en
situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1 en
is de aansprakelijkheid van MO, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de
verzekeringsmaatschappij
tot
uitkering
over
gaat
en
ongeacht
de
grondslag
van
aansprakelijkheid, te allen tijde (dus ook ingeval MO buiten opzet of grove schuld jegens
Contractant aansprakelijk mocht zijn) beperkt als volgt:
a) MO is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door
haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan
wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken, alsmede voor het gebruik van specifieke
zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de
geldende
voorschriften
-
door
of
namens
Contractant
uitdrukkelijk
worden
voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan MO of aan door deze
ingeschakelde derden;
b) MO is nimmer aansprakelijk voor schade van Contractant of derden die, direct of indirect,
voortvloeit uit de door of namens MO mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel
voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van
voorzorgsmaatregelen door MO of haar leidinggevende medewerkers;
c) ingeval van mondelinge door of namens MO verstrekte informatie dan wel informatie in de
(montage) manuals / handleidingen, is MO nimmer aansprakelijk voor de schade die
voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
d) ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is, buiten de situatie dat het door de
verzekeringsmaatschappij van MO uitgekeerde bedrag minus de inhouding van het eigen
risicobedrag hoger uitvalt, MO nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te
vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte dienst(en), zulks met
een maximum van €1.000,00 .
e) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade.
(schade door bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten / geleden verlies of
gederfde winst, verminderde goodwill, waardevermindering, gemiste courtage of
vergoedingen en dergelijke daaronder maar niet uitsluitend begrepen), door welke
oorzaak ook ontstaan. Onder gevolgschade wordt tevens begrepen alle
vermogensschade of ander nadeel die de door of namens MO (af) geleverde zaken,
systemen of verrichtte werkzaamheden hebben toegebracht aan andere zaken of
14
personen alsook aanspraken van derden en ongeacht uit welke hoofde. Contractant dient
zich desgewenst tegen deze schades te verzekeren;
f)
de door MO te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Contractant te
betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de
Contractant geleden schade.
3.
Contractant is gehouden MO, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor
enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of
toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
4.
Indien Contractant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met MO tot stand
gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is Contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig
aansprakelijk voor alle schade die MO en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt,
zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van MO op grond van de Wet of op
grond van deze Algemene Voorwaarden. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige
toepassing.
5.
Voor zover de aansprakelijkheid van MO tegenover de Consument op grond van dwingend
consumentenrecht ruimer is dan wel verder gaat zoals bepaald in dit artikel, is MO tegenover
de Consument aansprakelijk overeenkomstig dat dwingende consumentenrecht.
Artikel 18
1.
(reclames)
Onder reclames worden verstaan: een beroep van Contractant op het feit dat de door MO
afgeleverde zaken, systemen of verrichtte diensten niet aan de tot stand gekomen
overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare
gebreken aan het geleverde of gepresteerde.
2.
Eventuele klachten of reclames dient Contractant uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking of
nadat dit redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt schriftelijk en onder opgave van redenen
bij MO in te dienen.
3.
Ingeval de reclame door MO gegrond wordt verklaard, is MO slechts aansprakelijk jegens
Contractant overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.
4.
Eventuele rechtsvorderingen en verweren, gebaseerd op ingediende reclames, moeten – op
straffe van verval van dit recht - door Contractant worden ingesteld binnen één jaar nadat de
betreffende reclame bij MO is ingediend.
Artikel 19
1.
(betaling en facturen)
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet betaling uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum op een door MO aangewezen bank- of girorekening, zulks
ter keuze van MO.
2.
Eventuele bezwaren of reclamaties tegen verzonden facturen van MO, moet Contractant
uiterlijk binnen5 dagen n a de factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen aan MO
kenbaar maken, bij gebreke waarvan de juistheid en verschuldigdheid van de factuur vast
staat.
3.
Contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
15
4.
De betaling door Contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde
bedrag op de door MO aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval
contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan MO is
afgedragen. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de
eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
5.
Vanaf de eerste dag dat Contractant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in
verzuim is gekomen, is deze de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over
het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere
maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6.
Indien Contractant niet tijdig of volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet en op grond
daarvan in verzuim is gekomen, is MO bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Contractant aansprakelijk voor de door
MO geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
7.
Indien MO bij het in verzuim komen van Contractant tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of
incassomaatregelen door of namens MO zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor
rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Indien MO gerechtelijke incassokosten maakt,
komen deze volledig voor rekening van Contractant. Tegenover een Consument zal MO
buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform de Wet normering Incassokosten.
8.
MO heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen van Contractant of vooruitbetaling te vorderen. Artikel
9 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20
1.
(eigendomsvoorbehoud)
Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken of goederen blijven
in eigendom van MO, totdat Contractant de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige
krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met MO tot
stand gekomen overeenkomsten - volledig heeft voldaan.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1, is Contractant bevoegd de aan hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door
te verkopen en te leveren aan één of meer derden.
Artikel 21
1.
(ontbinding)
Indien Contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem
voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met MO tot stand gekomen
overeenkomst voldoet, is MO gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog
moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is
vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet
betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van MO op vergoeding van eventueel
verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog
zal ontstaan.
16
2.
Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van
betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het
van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van
Contractant of van diens overlijden of indien Contractant door beslaglegging of anderszins de
beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is
Contractant verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan MO.
3.
In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die MO heeft op
Contractant direct en volledig opeisbaar.
Artikel 22
1.
(intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt MO zich de
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of op grond
van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het
bijzonder de rechten inzake door MO ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s,
foto’s, tekeningen en modellen, (project) plannen, rapportages en dergelijke dan wel dergelijke
rechten op de aan MO toebehorende zaken.
2.
Alle door MO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door Contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MO worden
verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
3.
Ingeval van opdrachten van Contractant tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte
informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op
kunnen zitten, vrijwaart Contractant MO voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken
van derden.
4.
MO is / blijft gerechtigd om de door hem verleende diensten met naam, merk,
reclameboodschap
of
andere
uiting
van
Contractant
af
te
beelden
in
catalogi,
reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te
gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Contractant of derden. Dit, zonder dat MO
daarvoor enigerlei vergoeding aan Contractant of een derde is verschuldigd.
Artikel 23
(rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
1.
Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2.
Op de tussen MO en Contractant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten
voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
3.
Ingeval MO en Contractant van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking
van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst dan wel van deze
algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.
17
4.
De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de
vestigingsplaats van MO is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen
tussen MO en Contractant, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de
wet of internationale verdragen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 30 december 2014 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank
Overijssel te Almelo en aldaar geregistreerd onder depotnummer: 48 / 2014.
18
Download