Checklist aanvraag TLV cluster 4

advertisement
Stichting Samenwerkingsverband VO passend onderwijs Gorinchem e.o.
Postbus 456, 4200 AL Gorinchem
E-mail: [email protected]
www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl
Checklist aanvraag TLV (voorheen cluster 4)
Deze checklist kunt u, voordat u het dossier opstuurt, gebruiken om na te gaan of uw
dossier volledig is.
Dossierstukken:
 Aanvraagformulier TLV
o De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur
van de school, de orthopedagoog/psycholoog, en de geraadpleegde
deskundige(n).
o Bij de advisering zijn een orthopedagoog/psycholoog en tenminste een 2 e
deskundige (conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO, nl.
orthopedagoog, kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, MW,
of arts) betrokken.
o De aanvraag is voorzien van de handtekening van de ouders dat het advies
met hun besproken is.

Groeidocument / OPP met recente evaluatie(s)
o Evaluatie per doel, over een periode van minimaal zes maanden (niet ouder
dan zes maanden) voorafgaand aan de TLV aanvraag.
o OKR, in het geval dat de OKR-gegevens geen onderdeel van de OPP
uitmaken.
o Onderwijsbehoeften (integraal beeld) – beschrijving en onderbouwing.

Psychodiagnostische rapportage(s)
o
Het psychologisch onderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar. In bepaalde
situaties kan de psycholoog/orthopedagoog in plaats van een nieuw
onderzoek een Verklaring evident stabiel leerling-kenmerk opstellen. In deze
verklaring dient de onderbouwing te worden opgenomen waaruit blijkt dat er
nog steeds sprake is van hetzelfde cognitieve niveau. Naast de verklaring
dienen de psychologische onderzoeksrapporten te worden bijgevoegd.
o
Voor het intelligentieonderzoek worden de WISC-lll, WAIS, NDT en NIO
geaccepteerd.
o
Alle verslagen moeten voorzien zijn van een onderzoeksdatum,
handtekening van een orthopedagoog/psycholoog (GZ-psycholoog,
orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog, klinisch psycholoog,
psycholoog en orthopedagoog met diagnostiek aantekening,
kinderpsychiater).
Checklist dossierstukken aanvraag VSO (voorheen cluster 4)
Versie februari 2015, SWV 28.14
Pagina 1 van 1
Download