persbericht

advertisement
PERSBERICHT
Roofkunst
DezezomerisindeDeventerBergkerkeengroteoverzichtstentoonstellingoverroofkunst
uitdeTweedeWereldoorlog.Deeersteexpositiewaarinhetheleverhaalvanroofen
teruggavewordtverteldaandehandvaneengrootaantaloudemeesters.Centraalstaan
dejoodsekunsthandelaarsenparticulieren,vanwiekunstwerkeninDuitsecollecties
terechtwarengekomen.ErzijnwerkenuitdeverzamelingenvanHitler,Goeringen
Mententezien.
DetentoonstellingwordtgeorganiseerddoordeTerBorchStichting,eennieuwparticulier
initiatiefopgezetdoorDaafLedeboerenEvaKleeman.Zesjaargeledenontstondbijhenhet
ideeomhetgrotepubliekkennislatenmakenmetkunstschattenuitdedepotsvanhetRijk,
endattedoeninhunwoonplaatsDeventer.Detwaalfde-eeuwseBergkerkisditjaarspeciaal
hiervoorgerestaureerdengeklimatiseerd.
Deexpositieverteltoverjoodsekunsthandelaarsenparticulierenvanwiekunstwerkenin
Duitsehandenterechtwarengekomen.Ditgebeurdesomsdoorgedwongenverkoop,maar
vaakookdoorgeorganiseerderoof.Hetgetoondewerkkomtuitderijkscollectieenuit
Nederlandsemusea.Ookenkelefamiliesgevenhunmetsuccesgeclaimdewerkvoordeze
bijzonderegelegenheidinbruikleen.Detentoonstellingwordtgehoudenmetsteunvande
RijksdienstvoorhetCultureelErfgoed.
NadeTweedeWereldoorlogstuurdehetAmerikaanselegereengrootaantaldoordeNazi’s
inNederlandverzameldekunstwerkennaaronsland.ZijgavendeStaatopdrachthet
geroofdewerkaandeoorspronkelijkeeigenarenterugtegeven.Slechtseenbeperktaantal
werkenwerdookechtgeretourneerd.Deresterendewerkenwordensindsdiendoorde
staatbeheerdalsdecollectieNederlandsKunstbezit.StukkenuitdezeNK-collectievormen
debasisvandetentoonstelling.Eenaantalvandezewerkenisnadeoorlogzeldenofnooit
meergetoond.Vanenkeleschilderijenindetentoonstellingisdeoorspronkelijkeherkomst
nogsteedsonbekend.
InbeeldkomtdekillehoudingvandeNederlandsestaatnadeoorlog,ophetmomentdat
vroegereeigenarenoferfgenamenhunkunstwerkenkwamenopeisen.Zoheefthetvoorde
ervenvankunsthandelaarGoudstikkerendievanverzamelaarGutmannmeerdanzestig
jaargeduurd,voordatzijinhetgelijkwerdengesteld.
Curatorvandeexpositieisprof.dr.RudiEkkart.Sinds1997heefthijalsvoorzittervande
CommissieHerkomstGezochtleidinggegevenaanhetonderzoeknaardeeigenarenvanin
deTweedeWereldoorloggeroofdekunstwerken.Opadviesvandezecommissiewerdeen
ruimhartigerteruggavebeleidingezet.
Roofkunstvoor,tijdensennaWOII,12meit/m27augustus2017,Bergkerk,Bergkerkplein
1,Deventer,www.roofkunst.com
Nootvoordepers:
Voorpersinformatie,extrabeeldmateriaalofaanvullendeinformatie:
AnneliesJasper-Knol
Marketing&Promotie
T0570-649959(keuze2)of06-48177244
E-mail:[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards