10BS-Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 18 september 2012
ONDERWERP
Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove
SAMENVATTING
Stichting Tennispark Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove hebben recent een voorstel voor een
investeringsplan ingediend. In het plan wordt voorgesteld om het aantal banen op het Tennispark
Groenendaal terug te brengen van 13 naar 11 en de toplaag van de banen te veranderen van gravel naar
‘all weather’. Met het investeringsplan is in totaal een bedrag gemoeid van € 690.000.
Voorgesteld wordt alvorens een definitief besluit te nemen de commissie Samenleving in de gelegenheid
te stellen haar zienswijze kenbaar te maken.
BESLUIT B&W
1. Voornemens te zijn niet in te stemmen met het door de Stichting Tennispark Groenendaal en
Tennisvereniging Merlenhove voorgestelde investeringsplan.
2. De commissie Samenleving te vragen haar zienswijze kenbaar te maken (B stuk).
INLEIDING
In het kader van de aanbesteding van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke
sportaccommodaties per 1 juli 2009 is besloten de verhuur van Tennispark Groenendaal in het vervolg
rechtstreeks vanuit de gemeente te laten plaatsvinden. In dit kader is met de Stichting Tennispark
Groenendaal een huurovereenkomst gesloten.
De gemeente is als eigenaar/verhuurder, conform de gesloten overeenkomst verantwoordelijk voor de
uitvoering en bekostiging van groot onderhoud en vervangingen aan het gehuurde, zodanig dat de banen
voldoen aan de kwaliteitsnormen van KNLTB/NOC*NSF. De huurovereenkomst loopt t/m 1 juli 2019.
Om hier invulling aan te geven is door AAsportsystems bv is voor Tennispark Groenendaal een
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Hierover bent u reeds separaat geadviseerd.
Uit de meerjarenonderhoudsplanning voor Tennispark Groenendaal komt naar voren dat voor het
eigenarenonderhoud t/m 2021 een totaal bedrag nodig is van € 235.338. Onderdeel hiervan is de
vervanging in 2019 van de gravel toplaag voor 13 tennisbanen, de beregeningsinstallatie en de
baaninventaris. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 126.117.
Naast de kosten voor het eigenarenonderhoud ad € 235.338 is een bedrag ad € 90.000 gereserveerd
voor het aanbrengen van verlichting. Het totale bedrag i.c. is hiermee € 325.000.
Investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove
De Stichting Tennispark Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove hebben, gelet op de huidige
moeizame exploitatie en het voornemen om binnen afzienbare tijd verlichting op Tennispark Groenendaal
aan te leggen, recent een voorstel voor een investeringsplan ingediend. In het plan wordt voorgesteld om
het aantal banen op het Tennispark Groenendaal terug te brengen van 13 naar 11, de toplaag van de
banen te veranderen van gravel naar ‘all weather’ en alle andere werkzaamheden opgenomen in de
Meerjarenonderhoudsplanning tennispark Groenendaal van AAsportsystems bv naar voren te halen en
middels één grote investering direct uit te voeren. Met dit investeringsplan is in totaal een bedrag
gemoeid van € 690.000.
De stichting en de vereniging gaan er in hun investeringsplan vanuit dat de gemeente naast de
bovenstaande € 325.000 nog additioneel € 190.000 zal moeten uitgeven voor de vervanging van de
fundering van de (gravel) banen in 2019. Hiermee is volgens de stichting en de vereniging sprake van
een vereiste totale investering door de gemeente van € 515.000.
584150
1/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 18 september 2012
In de optiek van de stichting en de vereniging is er een extra bedrag vereist van € 175.000 (€ 690.000
minus € 515.000) om uitvoering te kunnen geven aan het door hen voorgestelde investeringsplan. De
bedoeling van de Stichting Tennispark Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove is om d.m.v.
uitvoering van hun plan, in combinatie met het aanbrengen van de verlichting, een park te realiseren
waarop d.m.v. ‘all weather’ banen het hele jaar, gedurende dag en avond, kan worden getennist (op
gravelbanen kan in de regel worden gespeeld van april t/m september). Hierdoor wordt het park volgens
de stichting en de vereniging meer concurrerend t.o.v. andere tennisparken en andere sporten, hetgeen
de financiële positie zal verbeteren, c.q. zal kunnen leiden tot een sluitende exploitatie. In dit verband
wordt nog opgemerkt dat ‘all weather’ banen minder onderhoudskosten met zich meebrengen dan
gravelbanen.
Het handhaven van gravel verhindert volgens de stichting en de vereniging een gezonde exploitatie van
het park. De stichting en de vereniging stellen zich op het standpunt dat op termijn de noodzaak tot
vervanging van de gravelbanen door ‘all weather’ banen, inclusief de vereiste vervanging van de
fundering, nog duidelijker zal zijn dan nu. Gelet hierop zijn de stichting en de vereniging van mening dat
het in de rede ligt om hierop te anticiperen en, teneinde te komen tot een verbetering van de financiële
situatie, nu reeds tot uitvoering hiervan over te gaan.
MOTIVERING
Het tennispark Groenendaal is in 2007 gerenoveerd. Hierbij is naast de vervanging van de toplaag ook de
(lava)fundering vervangen. De fundering voldoet aan de eisen van de NOC/NSF en hoeft bij vervanging
van de toplaag in 2019 niet vervangen te worden. De door de stichting en de vereniging genoemde
additionele kosten zijn dus technisch inhoudelijk niet noodzakelijk bij het handhaven van de gravelbanen.
De meerkosten van het voorgestelde investeringsplan bedragen hiermee voor de gemeente niet de door
de stichting en de vereniging genoemde € 175.000, maar zijn € 365.000 (€ 690.000 minus € 325.000).
De stichting en de vereniging verwachten met haar investeringsplan een verbetering te realiseren van
haar financiële situatie. In dit kader merken we op dat de stichting een huurschuld heeft bij de gemeente
over de periode 1 juli 2009 t/m 31 december 2010 van € 64.339. Met de stichting is ten aanzien van deze
huurschuld een aflossingsregeling getroffen. Deze aflossingsregeling heeft tot doel dat de betreffende
huurschuld per 31 december 2014 is voldaan. Inmiddels heeft de stichting het eerste deel ad € 25.500 in
2011 afgelost.
Of het voorgelegde investeringsplan tot de gewenste verbetering van de financiële situatie van de
stichting zal leiden is niet zeker. Evenmin is zeker of de stichting kan voldoen aan de hogere financiële
verplichtingen die zouden voortkomen uit hun investeringsplan. Immers met de vervanging van de
toplaag van gravel naar ‘all weather’ zal een huurverhoging gepaard gaan welke staat voor de huur van
‘all weather’ banen met verlichting en analoog is aan de huur van Tennisvereniging HBC, i.c.
€ 6.218,74 (prijspeil 2012) per baan. De totale huur zou dan € 67.431,14 (voor 10 banen met verlichting
en 1 baan zonder verlichting) gaan bedragen. Ter vergelijking de huur voor de Stichting Tennispark
Groenendaal over 2012 is € 41.229,00.
Gelet op de bovenstaande onzekere factoren, de garantstelling die de gemeente op zich zal moeten
nemen bij het aangaan van een lening door Stichting Tennispark Groenendaal, het risico dat de
gemeente hierbij loopt en de huidige financiële situatie van de gemeente wordt geadviseerd niet in te
stemmen met het voorstel van de Stichting Tennispark Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove.
Hierbij wordt tevens overwogen dat er geen technische noodzaak is af te wijken van het door
AAsportsystems bv voor Tennispark Groenendaal opgestelde meerjarenonderhoudsplan.
Het bovenstaande laat onverlet dat er waardering is voor de wijze waarop de Stichting Tennispark
Groenendaal en Tennisvereniging Merlenhove de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een
584150
2/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 18 september 2012
verbetering van haar exploitatie. We zullen de situatie in nauw overleg met de stichting en de vereniging
blijven volgen.
EXTRA INFORMATIE
Verlichting
De stand van zaken ten aanzien van de verlichting voor Tennispark Groenendaal is als volgt. Het
verlichtingsplan, opgesteld door Aerolux Nederland bv, is getoetst door het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. In dit verlichtingsplan is sprake van een dusdanig te realiseren verlichting
op Tennispark Groenendaal dat de uitstraling van het licht voldoende voorkomen wordt en dat derhalve
geen ontheffing op grond van art. 75 van de Flora- en Faunawet nodig is. Met andere woorden, de
mitigerende maatregelen die getroffen worden t.a.v. de te realiseren verlichting zijn dusdanig dat de
vleermuizen in het Groenendaalse bos er nauwelijks hinder van zullen ondervinden.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten dat er geen ontheffing op
grond van art. 75 van de Flora- en Faunawet vereist is. Dit houdt in dat het toegestaan is de verlichting
aan te brengen zonder de bovenstaande ontheffing, mits de in het besluit genoemde maatregelen worden
uitgevoerd.
Voordat met het aanleggen van de verlichting kan worden begonnen dienen een tweetal trajecten
doorlopen te worden. Ten eerste is er voor de aanleg van deze verlichting een omgevingsvergunning
vereist. Een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zal genomen worden binnen
maximaal 14 weken, nadat de aanvraag is ingediend. Ten tweede is voor de aanleg van deze verlichting
een aanbestedingsprocedure vereist. Bij een levering met een raming tussen de € 15.000 en € 115.000,
waarvan i.c. sprake is, dient er volgens de regels van het gemeentelijk inkoopbeleid gekozen te worden
voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Voordat deze meervoudige onderhandse
aanbesteding kan worden gestart dient een bestek te worden opgesteld.
Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat na het aanleggen van de verlichting de huur voor de banen met
verlichting met € 975 (prijspeil 2012) per baan zal worden verhoogd. Alvorens de verlichting zal worden
aangelegd zal de Stichting Tennispark Groenendaal worden gevraagd te bevestigen dat zij bereid is deze
huurverhoging te betalen.
Voor wat betreft de realisering van de verlichting, wordt er nu vanuit gegaan dat dat gedaan is voor
aanvang van het tennisseizoen 2013-2014. Uiteraard onder voorbehoud van een voorspoedig verloop
van procedures m.b.t. omgevingsvergunning en aanbesteding.
PLANNING/UITVOERING
18-9-2012: Besluit college van B&W.
16-10-2012: Behandeling commissie Samenleving.
November 2012: Definitief besluit college van B&W.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
De Stichting Tennispark Groenendaal en de Tennisvereniging Merlenhove zal schriftelijk op de hoogte
worden gesteld van het definitieve besluit van het college van B&W.
BIJLAGEN
1. Verseonnummer 569801: Meerjarenonderhoudsplanning tennispark Groenendaal.
2. Verseonnummer 584175: Investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal.
3. Verseonnummer 576883: Brief verzoek om duidelijkheid te verschaffen over de rol van de
gemeente bij de toekomstige exploitatie van Tennispark Groenendaal.
4. Verseonnummer 494394: Getekende huurovereenkomst Tennispark Groenendaal.
5. Verseonnummer 417826: Amendement Verlichting Tennispark Groenendaal.
584150
3/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 18 september 2012
6. Verseonnummer 574221: Rapport inclusief documentatie Lichtinstallatie tennispark Groenendaal.
7. Verseonnummer 586168: Werkzaamheden verlichting tennispark Groenendaal mogen zonder
ontheffing worden uitgevoerd.
584150
4/4
Download