Bijdrage algemeen debat Begroting 2015 – ChristenUnie (M. van

advertisement
Bijdrage algemeen debat Begroting 2015 – ChristenUnie (M. van Ooijen, fractievoorzitter)
Utrecht, 2 oktober 2014
– gesproken tekst geldt –
'Voorzitter,
Bij de bespreking van een begroting, een financieel visitekaartje van de gemeente, begin ik met de
uitspraak van een econoom:
“Het is beter om realistische doelen te halen,
dan onrealistische doelen te missen”
aldus Martin van Vliet, econoom bij de ING.
Voorzitter, ik wil zo'n onrealistisch doel in de begroting noemen: de bezuiniging op armoedebeleid.
Het college beloofde dat er 1 miljoen bezuinigd zou kunnen worden op 'apparaatskosten' – niemand
die er wat van zou merken. De reacties op kritische vragen werden kritisch van tafel geveegd, bijna
woedend op de tafel slaand. Wij als oppositie zouden het toch écht niet hebben begrepen – die
besparing van 1 miljoen was zéker mogelijk – volgend jaar al, aldus de wethouder.
En zelfverzekerd twitterde de SP, dat in Utrecht de armen geen cent minder zouden krijgen.
Ondertussen wordt de oplossing een jaar vooruitgeschoven, en wordt het gat gedekt met middelen
voor chronisch zieken en gehandicapten.
Voorzitter, ben ik nou zo slim, of …
Voorzitter, boven de begroting staat met koeienletters geschreven: 'De laagste werkloosheid van
Nederland'. Ik ben naar aanleiding van die woorden eens gaan rekenen en heb de cijfers over het
tweede kwartaal van dit jaar erbij gepakt. Daarin heeft Utrecht 17.000 werklozen, ongeveer 10
procent.
Als we kijken naar Zouterwoude of Molenwaard, zien we een werkloosheidspercentage van
ongeveer 4 procent. Dat percentage zou voor Utrecht afgerond 7000 werklozen betekenen. Kortom,
we moeten volgens deze doelstelling van 17.000 naar 7.000 werklozen. Dat betekent dat er de
komende jaren ruim 10.000 banen bij moeten komen. Allemaal voor Utrechters.
Voorzitter, en nu komt de clou: de groei van die 10.000 banen, dat kan niet volgens uw begroting. Bij
de doelen op pagina 124, is een totale banengroei van nog geen 3500 opgenomen. En dan moeten
we ons óók nog realiseren, dat die 3500 extra banen niet allemaal voor die 10.000 Utrechters gelden.
Voorzitter, dan kijk ik toch even met een schuin oog naar de VVD-fractie. Zo’n mismatch was door de
vorige fractievoorzitter Geldof vast niet goedgekeurd!
“Het is beter om realistische doelen te halen,
dan onrealistische doelen te missen.”
Voorzitter, dit is er dus één: een onrealistische doelstelling. En dát moeten we niet doen, zegt die
bankier.
Voorzitter, u zou ook kunnen zeggen: 'Ach, wat maakt het uit? Liever met te veel ambitie ten onder,
dan met te weinig ambitie gaan slapen.' Daarin zou ik u gelijk geven. Maar het probleem is dat
ambitieuze, realistische doelstellingen missen. Doelen, zoals we dat bijvoorbeeld van onze sporters
verwachten. Want ik heb wél het vertrouwen dat deze wethouders heel wat in hun mars hebben. Die
complimenten en dat vertrouwen spreek ik graag uit.
Maar voorzitter, helaas ontbreken die ambitieuze, realistische doelen, bijvoorbeeld in de
duurzaamheidsparagraaf. Er is namelijk wel sprake van doelstellingen, maar niet van ambitie. Het
verkiezingsprogramma van GroenLinks daarentegen, had dat nog wel. Daarin stond dat er op 10.000
Utrechtse daken zonne-energie moest komen. Doorrekenend met gemiddelden, betekent dat een
totale opwekking van 25 megawattpiek per jaar in 2018. Deze programmabegroting heeft echter
slechts een ambitie van 10 megawattpiek.
Voorzitter, ik zal eerlijk zijn: doe mij dan maar het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Mag ik aan
GroenLinks vragen wat er dan zo ‘ambitieus’ is aan het huidige programma, aldus uw persbericht?
Voorzitter, realistische doelen ontbreken ook in de paragraaf over vrijwilligers. 40 procent van de
Utrechters zet zich op dit moment vrijwillig in. En ook de gemeentelijke beleidsstukken barsten van
termen als 'eigen kracht', 'eigen regie' en 'eigen verantwoordelijkheid'. Maar voor 2015, 2016, 2017
en 2018 is op dit vlak geen enkel doel opgenomen. Geen ambitie, geen stijging.
De wethouder versprak zich in de commissie nog. Ze zei: 'We hebben een doel van 80 procent,
toch?', vragend kijkend naar de ondersteunende ambtenaren. Helaas hebben we dat niet, en mag ik
aan de wethouder vragen waarom ambitie ontbreekt? Hoe dat mogelijk is, in de tijd van de
participatiesamenleving?
Voorzitter, ten derde: een realistisch doel ontbreekt als het gaat over extra opvang van
vluchtelingen. Doelen zijn op dit vlak nodig, vanwege de internationale ellende . Wat doet dit college
aan de hoge nood wat opvangplekken betreft? Utrecht heeft haar goede naam hoog te houden, en
de wethouder eveneens. Ik hoor graag de doelen van deze wethouder.
Voorzitter,
Als voorbeeld neem ik tenslotte de paragraaf over de bibliotheek. Daarin is nagenoeg exáct dezelfde
tekst opgenomen als vorig jaar. Dezelfde bulletpoints, met dezelfde informatie, dezelfde ideeën.
Daarmee is de bibliotheek een illustratie van wat er misgaat in deze begroting. Want de bieb is
ontzettend in beweging, en niemand gaat mij wijsmaken, dat er voor de Utrechtse bibliotheken het
komende jaar niets zal veranderen.
Oh, er is precies één woord wél gewijzigd in deze paragraaf: het woordje 'bruisend' is geschrapt. In
plaats van een 'nieuwe bruisende centrale bibliotheek', krijgt Utrecht nu een 'nieuwe centrale
bibliotheek'.
'Het is beter om realistische doelen te halen,
dan onrealistische doelen te missen.'
Dit citaat geef ik graag aan het college mee.'
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards