Financiële ontwikkelingen begroting 2017 Document

advertisement
Financiële ontwikkelingen begroting 2017
De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor het VO van de begroting 2017 zijn de volgende:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mutatie
leerlingontwikkeling
loonbijstelling
herstelopslag pensioenpremie
prijsbijstelling
ophoging prestatiebox
lumpsum- en subsidietaakstelling
gelijke kansen
verzachten taakstelling
ramingsbijstelling
2016
44,8
129,7
19,5
8,1
-5,6
2017
61,8
130,2
2018
87,6
129,7
2019
110,3
128,6
2020
124,5
127,0
2021
140,6
125,1
8,0
41,0
-64,7
pm
47,7
-pm
8,0
41,0
-67,0
pm
50,0
-pm
7,7
41,0
-67,0
pm
50,0
-pm
7,6
41,0
-67,0
pm
50,0
-pm
7,6
41,0
-67,0
pm
50,0
-pm
1. Doordat de leerlingraming voor het VO behoorlijk hoger is dan de vorige keer, worden flinke
bedragen aan de begroting toegevoegd.
2. De loonbijstelling 2016 is toegekend. Deze is bij de gpl-regeling van eind 2015 al naar de
scholen gegaan.
3. Er wordt nog € 19,5 mln toegevoegd aan de gpl voor 2016 als compensatie van de stijging
van de herstelopslag met 1% per 1 april van dit jaar.
4. De prijsbijstelling 2016 is toegekend. Deze wordt nog toegevoegd aan de materiële lumpsum.
5. Zoals bekend was, wordt de prestatiebox vanaf 2017 opgehoogd. Hiertoe is € 41,0 mln aan
de begroting toegevoegd.
6. Er wordt een bezuiniging opgelegd, die oploopt tot € 67,0 mln structureel. Van deze
bezuiniging zal € 17,0 mln niet leiden tot verlaging van de lumpsum. Dit bedrag zal gedekt
worden uit het ophogen van de ontvangstenraming en het niet indexeren van prestatiebox
en leerplusarrangement.
7. Voor gelijke kansen is vanaf 2017 € 25 mln beschikbaar. Hoeveel hiervan bestemd is voor het
VO, is nog onduidelijk.
8. Tegenover de bezuiniging staat een intensivering van € 50 mln.
9. Tenslotte is er nog een onduidelijke bezuiniging onder de titel ramingsbijstelling. Deze
bedraagt € 150 mln structureel vanaf 2017. Over de invulling van deze bezuiniging moet nog
besloten worden. Het is dus ook onduidelijk of de bezuiniging het VO zal raken en, zo ja, voor
welke bedragen. Wel lijkt het erop dat de dekking van het bedrag 2017 al gevonden is.
Voor de gevolgen voor de begrotingen van de scholen: zie het overzicht relevante financiële
mutaties.
Download