Wateroverlast voorkomen - Provincie West

advertisement
Wateroverlast voorkomen
31/05/2016
18/11/2016
1
Wateroverlast voorkomen
2
Wateroverlast voorkomen
Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003
Artikel 8: verplichtingen aan vergunningverlener
=
WATERTOETS
- vermijden, beperken, herstellen, compenseren van schadelijke
effecten
- door weigeren vergunning of voorwaarden op te leggen
- motivering van beslissing:
waterbeheerplannen
doelstellingen integraal waterbeleid
beginselen integraal waterbeleid
Watertoets is belangrijk preventief instrument
http://www.watertoets.be/
3
Wateroverlast voorkomen
Waterbeheerder?
4
Wateroverlast voorkomen
Verordening hemelwater 5 juli 2013, gewijzigd 15/07/2016
Nieuwe oppervlakten
gebouwen/constructies/verhardingen
> 40 m²
Vrijstellingen
Goed < 250 m² ( VOOR INFILTRATIE)
min. 5.000 liter
max. 10.000 liter (> motivering)
Regenwaterput
Infiltreren of bufferen?
INFILTRATIE (+bufferen)
4 m² / 100 m²
2.500 l / 100 m²
Dimensies infiltratievoorzieining
2.500 l / 100 m²
Knijping 20 l / s/ ha (vanaf 2.500 m²)
Dimensies buffervoorziening
Bepalend voor dimensionering van de
infiltratievoorziening (Artikel 10§4)
Bestaande grond- of dakoppervlakte
Verkavelingen met nieuwe wegenis
Let op:
COLLECTIEVE VOORZIENING
Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen
strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied.
5
Wateroverlast voorkomen
Wanneer
advies
Provincie?
6
Vermijden versnelde afvoer naar afwaarts
Toepassen bronmaatregelen
Welk
advies?
Verharde opp. > 1.000 m² en niet nabij of in een effectief
overstromingsgevoelig gebied  330 m³/ha (buffervolume),
10 liter/sec/ha (vertraagde afvoer)
nabij of in effectief overstromingsgevoelig gebied 
410 m³/ha (buffervolume), 5 liter/sec/ha (vertraagde afvoer)
VOORKEUR: Infiltratie- en buffervoorzieningen in open profiel
(gracht, WADI, …) i.p.v. in een gesloten systeem (buizen,
putten, …)
7
Adviesvorming – Omschrijving project
Ligging project: - afstroomgebied van waterloop  waterbeheerder
- binnen of buiten polder  waterbeheerder
- mogelijks en effectief overstromingsgevoelig gebied
- infiltreerbare gronden
- signaalgebieden
Aard project:
- nieuwbouw, herbouwen, …  dakoppervlakte
- nieuwe verhardingen, heraanleg, …  verharde
grondoppervlakte
- wijziging terreinprofiel (ophoging, afwateringszin…)
Afwatering:
- werking afwateringsstelsel
- hemelwaterput
- voorzieningen mbt infiltreren en/of bufferen, vertraagde lozing
Aanvraag  Dossier/plannen omvatten de exacte dimensionering
voorzieningen, totale horizontale dakoppervlakte,
verharde grondoppervlakte, … Zie artikel 5§2 in GSV.
8
Adviesvorming – wijziging van het terreinprofiel (ophoging terrein, …)
 Nadelig effect door wijziging van het terreinprofiel?
- helling terrein na uitvoering?
- nieuwe peilen terrein  peilen naastliggende percelen?
- ophogingen naast waterlopen?
WATERADVIES PROVINCIE
Geen aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of
ontvangende waterloop
 GUNSTIG
OF
Aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of ontvangende
waterloop
 VOORWAARDELIJK GUNSTIG (motivering omtrent aanpassingen (bvb. het
toepassen van minder steile terreinhelling), … )
 ONGUNSTIG (motivering van de schadelijke effecten op het watersysteem, …)
9
Adviesvorming - project langs een waterloop
Basis: Wet op de onbevaarbare waterlopen, dd. 28 December 1967
Belangrijk: beheer en onderhoud van de waterloop
 Vrije strook 5 m toegankelijk voor werken/onderhoud van de waterloop
(beide kanten, geen constructies, …)
 Afrasteringen langs waterloop (afstand, hoogte, vrije doorgang, …)
 Onderhoudslast (erfdienstbaarheid, eventuele schade, maai- en
ruimingsspecie, …)
 Grondbewerkingen (1 m vanaf taludinsteek, …)
 (Her)aanplanting (onderling afstand bomen, afstand t.o.v. taludinsteek,
…)
 Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook (niet toegelaten,
horizontal verloop, …)
 WATERADVIES PROVINCIE
10
Adviesvorming – Werken aan een waterloop (machtiging)
Project kan m.b.t. werken aan een waterloop de volgende handelingen omvatten:




Verleggen van een waterloop (verkaveling, …)
Nieuwe overwelving waterloop (wegeniswerken, …)
Bouwen lozingsconstructie op waterloop (RWA-riolering, …)
Dwarsen van de waterloop (boring, …)
 Nadelige effecten op het watersysteem?
 Stemmen deze werken overeen met de voorwaarden?
MACHTIGING
MACHTIGING MET VOORWAARDEN
GEEN MACHTIGING
11
WATERADVIEZEN (WATERTOETS)
Vanaf 1 maart 2012:
Verplichte adviesvraag
Vanaf 1 juli 2014
herklassering
3e -> 2e categorie
12
INFORMATIE
• PROVINCIE
www.west-vlaanderen.be/integraalwaterbeheer
- Overzicht lopende projecten
- Onderhoud
- Watertoets
-…
Digitale adviesvraag:
[email protected]
13
Download