algemene veilingvoorwaarden

advertisement
Stichting Nationale Eliteveiling Borculo
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
van de Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, gevestigd te Borculo (versie 2015)
Artikel 1. Definities
a.
Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
b.
Koper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en
verkoop van een Veulen/Embryo tijdens de Veulenveiling.
c.
Notaris: de notaris ten overstaan van wie de veulenveiling plaatsvindt.
d.
Stichting: de Stichting Nationale Elite Veiling Borculo.
e.
Toewijzing: de verklaring van de Stichting en/of de veilingmeester aan Koper, houdende de mededeling dat
het gekochte tegen betaling van de koopsom aan Koper is toegewezen.
f.
Veilingcommissie: het bestuur van de Stichting, dat is belast met het organiseren van de veulenveiling.
g.
Verkoper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop
en verkoop van een Veulen/Embryo tijdens de Veulenveiling.
h.
Veulen: een door de Veilingcommissie voor de Veulenveiling aangewezen veulen.
i.
Embryo: een ongeboren veulen
j.
Veulenveiling: de door de Stichting jaarlijks georganiseerde Veulenveiling.
k.
Veilingmeester: een door de Stichting aangewezen veilingmeester die de Veulenveiling leidt.
Artikel 2. Algemeen
2.1
De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en/of Koper
en/of Stichting met betrekking tot via de Stichting op een Veulenveiling aangeboden Veulen/Embryo. De
rechtsverhoudingen tussen de organisatie en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands
recht, met complete uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De veilingvoorwaarden zullen in elk geval
voor aanvang van de Veulenveiling door of vanwege de Stichting worden kenbaar gemaakt aan de
veilingbezoekers / Kopers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de veilingcatalogus van de
Veulenveiling. De voorwaarden in de catalogus zijn bindend.
2.2
Elke veilingbezoeker/Koper geeft door het deelnemen aan de Veulenveiling te kennen bekend te zijn en in te
stemmen met deze Veilingvoorwaarden.
2.3
Aan de in artikel 1 van deze Veilingvoorwaarden met een hoofdletter aangegeven begrippen komt in deze
Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.
Artikel 3. Veiling
De Veulenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van een door de Stichting aan te wijzen notaris.
Deze notaris heeft het toezicht op de veiling.
Artikel 4. Koopovereenkomst
De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen Verkoper en Koper. De veilingkosten die Koper dient te
voldoen zijn onherroepelijk verschuldigd aan de Stichting vanaf het moment van toewijzing van het Veulen/Embryo.
Artikel 5. Wijze van veiling
5.1
De Veulenveiling vindt plaats door een door de Stichting daartoe aangewezen Veilingmeester.
5.2
De voorbereiding en uitvoering van de Veulenveiling worden uitsluitend door de Stichting en de
Veilingmeester bepaald. Dit betekent onder andere dat de Stichting en/of de Veilingmeester de gang van
zaken voorafgaande aan en tijdens de Veulenveiling bepalen en de bevoegdheid hebben om, zonder opgave
Veilingvoorwaarden 2015
pagina 1 van 4
Stichting Nationale Eliteveiling Borculo
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer Veulens/Embryo’s niet te veilen, een
bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veulenveiling te schorsen, te hervatten of af te
gelasten en andere naar hun oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
Een ieder is verplicht om door of namens de Stichting en/of de Veilingmeester in het kader van de
Veulenveiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
De Veulens/Embryo’s worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen Veulens/Embryo’s vindt in
catalogus-volgorde plaats. De Stichting en/of de Veilingmeester hebben het recht van de catalogus-volgorde
af te wijken.
Het bieden geschiedt door het opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de Veilingmeester anders aangeeft,
als volgt geboden: van € 4.000,- tot € 5.000,- in bedragen van € 250,- per stap, vervolgens van € 5.000,- tot €
10.000 in bedragen van € 500,- per stap, en vervolgens boven € 10.000,- in bedragen van € 1.000,- per stap.
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en
onherroepelijk te zijn, gebonden. De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor
het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan (bijvoorbeeld omdat de
hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet-volledig nakomt).
De Stichting en/of de Veilingmeester hebben het recht onjuistheden in door of namens hun gedane
mondelinge en schriftelijke uitlatingen en anderszins, al of niet tijdens een veiling, gemaakte fouten te
corrigeren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid.
De Notaris constateert en, voor zover nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de Veulenveiling voor doen.
Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de Notaris op grond van zijn constateringen
en vastleggingen bindend beslist.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1
De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Koper,
Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen.
6.2
De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen
Veulens/Embryo’s, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en
spronggewrichten van het Veulen/Embryo (hierna: “OC/OCD”).
6.3
De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld Veulen/Embryo uiteindelijk niet
ter veiling wordt aangeboden.
6.4
De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij
de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Veulenveiling plaats heeft of waar de
verkochte Veulens/Embryo’s worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor
een ieder op eigen risico.
6.5
De Stichting is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
6.6
Indien de Stichting aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt – beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane
uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot de koopsom van de betreffende zaak/zaken.
6.7
De Stichting is niet aansprakelijk voor (druk)fouten in de veilingcatalogus met
betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming
van de te veilen veulens/embryo’s). De juistheid van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van Verkoper.
6.8
Elk vorderingsrecht op de Stichting vervalt na verloop van twaalf maanden nadat de zaak/zaken volgens de
overeenkomst aan Koper zijn geleverd of aan Koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de Stichting binnen
deze termijn voor de bevoegde rechter is gedagvaard.
6.9
De in deze veilingvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
is te wijten aan opzet of grove schuld van de Stichting of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 7. Betaling en aflevering
7.1
Na toewijzing van een Veulen jonger dan 4,5 maand, danwel het Embryo dient Koper de koopsom, te
vermeerderen met 7% van de koopsom als veilingkosten, contant of via machtiging aan de Stichting te
Veilingvoorwaarden 2015
pagina 2 van 4
Stichting Nationale Eliteveiling Borculo
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
voldoen. Dit bedrag komt onder beheer van de notaris en wordt niet eerder uitbetaald aan Verkoper dan dat
de levering naar alle partijen juist is afgehandeld.
Na toewijzing van een Veulen van 4,5 maand of ouder dient Koper de koopsom, te vermeerderen met 7% van
de koopsom als veilingkosten, contant of via machtiging aan de Stichting te voldoen. Dit bedrag komt onder
beheer van de notaris en wordt niet eerder uitbetaald aan Verkoper dan dat de levering naar alle partijen juist
is afgehandeld.
De Stichting betaalt, indien en nadat deze van Koper is ontvangen, de koopsom onder aftrek van de door
Verkoper aan de Stichting verschuldigde veilingkosten door aan Verkoper op een door hem aan te geven
bank- of girorekening. Elke verrekening van wederzijdse vorderingen door Verkoper danwel de Koper ten
opzichte van de Stichting is uitgesloten. De Stichting is te allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te
verrekenen.
In het geval Verkoper op de Veulenveiling een Embryo dan wel Veulen verkoopt, welke gezien zijn leeftijd
(veelal ouder dan 4,5 maand) onmiddellijk door de Verkoper aan Koper kan worden geleverd, wordt het
Veulen/Embryo feitelijk door Verkoper aan Koper geleverd, nadat Koper aan al zijn financiële verplichtingen,
zowel jegens Verkoper, als de Stichting heeft voldaan. Indien Koper op de Veulenveiling aan al zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan, wordt namens de Stichting een geleidebiljet aan Koper ter hand gesteld, op
grond waarvan de levering door Verkoper aan Koper ter plaatse van de Veulenveiling plaatsvindt (zie verder
artikel 7.7).
Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Veulen jonger dan 4,5 maand is, deze
bij de merrie te laten, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.
Tot het moment van feitelijke levering aan Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van Verkoper. Een
Veulen dat op de Veulenveiling is ge-/verkocht en 4,5 maand of ouder is, dient binnen 14 dagen na de
Veulenveiling aan de Koper te zijn afgeleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Veulen dat op de
Veulenveiling is ge-/verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand, dient uiterlijk wanneer het Veulen 5 maand
oud is feitelijk aan Koper te zijn afgeleverd en door Koper te zijn afgenomen. Afwijking van deze
leveringstermijn kan alleen gemaakt worden in uitzonderlijke situaties en na tussenkomst van een
vertegenwoordiger van de Stichting. Indien Koper of Verkoper van een veulen dat op de Veulenveiling is ge/verkocht niet aan zijn afname- of leveringsverplichtingen voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de
nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare boete ad € 3.000,- vermeerderd met een boete ad €
300,- voor elke dag dat het verzuim voortduurt.
Het Veulen/Embryo wordt door Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland
afgeleverd, behoudens andersluidende afspraak tussen Verkoper en Koper, zoals bijvoorbeeld levering op de
veiling zelf. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, kunnen Koper en Verkoper ter
zake een andere regeling overeenkomen.
De eigendom van het gekochte Veulen/Embryo gaat niet eerder op koper over dan nadat deze aan al zijn
financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
Het door Verkoper voorafgaand aan de Veulenveiling aan de Stichting afgegeven registratiebewijs van het
Veulen blijft in het bezit van de Stichting totdat Koper en Verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun
financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan, alsmede zolang het Veulen
niet feitelijk is afgeleverd bij Koper.
Ingeval van koop van een Embryo bestaat de optie dat het Embryo inclusief de draagmoeder daarvan wordt
gekocht. De koopsom van het Embryo wordt in dat geval vermeerderd met de koopsom van de draagmerrie.
Het totaalbedrag dient door de Koper te worden voldaan conform artikel 7.1.
Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper.
Artikel 8. Niet-nakoming van de overeenkomst c.q. verzoek tot veiling
8.1
Indien Koper van oordeel is, dat het Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan
Koper hierop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat hij
dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen twee maanden nadien,
kennis heeft gegeven door middel van een aan de Verkoper en aan de Stichting verzonden aangetekende
brief.
Veilingvoorwaarden 2015
pagina 3 van 4
Stichting Nationale Eliteveiling Borculo
8.2
8.3
8.4
Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken
luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na
feitelijke aflevering van het Veulen door Verkoper aan Koper.
Indien door een dierenarts, gespecialiseerd in het keuren van paarden, één van de in artikel 8.2 genoemde
stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende
dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond voor de datum van feitelijke aflevering, heeft Koper het
recht de koopovereenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient plaats te
vinden onverwijld na kennisneming door Koper van de genoemde schriftelijke verklaring. De Koper kan er in
plaats daarvan ook voor kiezen met Verkoper in onderhandeling te treden over een verlaging van de
koopprijs. Een ontbindingsverklaring en een verzoek om in onderhandeling te treden over een verlaging van
de koopprijs dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief en dient Verkoper binnen drie
weken na feitelijke aflevering te bereiken, op straffe van verval van elke aanspraak van Koper terzake.
Wanneer Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deswege in verzuim is heeft Verkoper
het recht, te zijner keuze en beslissing, om in rechte nakoming van die verplichtingen te vorderen, dan wel de
koopovereenkomst te ontbinden. In beide gevallen is Koper verplicht de volledige schade van Verkoper te
vergoeden.
Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Veulen/Embryo te veilen zoals voortkomende uit het
verzoek tot veiling 2015 is hij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,--.
Artikel 9. Geschilbeslechting
9.1
Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van op de Veulenveiling gesloten overeenkomsten met
betrekking tot door de Stichting geveilde Veulens/Embryo’s, dan wel van nadere overeenkomsten, die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
arbitragereglement van de Stichting. Fotokopie van het arbitragereglement is op aanvraag verkrijgbaar op het
secretariaat van de Stichting.
9.2
Indien de koper consument is dan heeft deze gedurende een periode van één maand de mogelijkheid om zich
met betrekking tot het geschil tot de volgens de wet bevoegde rechter te wenden voor de beslechting van het
geschil. Deze periode van één maand vangt aan vanaf het moment waarop de stichting in kennis is gesteld
van het geschil. Laat de consument deze periode verstrijken dan kan het geschil worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting.
9.3
Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd reglement, waarbij arbiters als één van de eerste
verplichtingen op zich nemen een termijn te bepalen waarbinnen het geding zal worden gevoerd en
waarbinnen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door arbiters uitspraak zal worden gedaan. Steeds
echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk geven. Hun last duurt voort totdat een eindvonnis is
gegeven.
9.4
Tenminste één der scheidslieden zal dierenarts zijn, afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Utrecht, met
verkregen specialisatie “Paarden”.
Veilingvoorwaarden 2015
pagina 4 van 4
Download