PED Regelgeving voor drukapparatuur

advertisement
NIEuwSbrIEF DräGEr SAFETy
OkTObEr 2006
regelgeving voor drukapparatuur legt
verantwoordelijkheden vast
Gebruiker mag niet meer zelf samenstellen
De aloude Stoomwet met de ‘regels voor toestellen onder druk’ maakt plaats voor wetgeving op basis
van een Europese richtlijn. Sinds kort is de "Pressure
Equipment Directive" (PED 97/23/EG) van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de overeenstemmingsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen
waarvan de maximaal toelaatbare druk meer dan 0,5 bar
bedraagt. Wij noemen deze drukhoudende installaties.
Daarnaast is er nationale regelgeving - het warenwetbesluit drukapparatuur - die geldt voor
Keuring Voor Ingebruikname (KVI), onderhoud en
wederkerende inspecties. Weet u als gebruiker nog
wat er van u verwacht wordt?
CE-keur
Om het handelsverkeer in Europa te bevorderen wordt regelgeving op het
gebied van veiligheid en milieu binnen de Eu sterk geüniformeerd. In dat
kader moet ook de PED-richtlijn voor drukapparatuur en drukhoudende
installaties gezien worden. De definitie van drukapparatuur of drukapparaten is: drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk
staande appendages, alsmede, voor zover van toepassing, de elementen
die bevestigd zijn aan onder druk staande delen (bron: warenwetbesluit
drukapparatuur). Producten die onder deze definitie vallen dienen te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de richtlijn. De fabrikant of
importeur is daarvoor verantwoordelijk en dient ook bepaalde administratieve verplichtingen te vervullen.
Deze drukapparatuur - bij veel van onze relaties gaat dit om ademluchtvulinstallaties - mag alleen in de handel worden gebracht als ze aan de geldende
normen en eisen voldoet (de zogenaamde CE-markering).
Na eindinspectie en overdracht aan de opdrachtgever moet
de technicus/inbedrijfsteller de installatie voorzien van een
CE/PED etiket. Het etiket wordt links op het schuine deel
van het vulpaneel aangebracht.
Technicus:
Archiveert na installatie de bij de goederen meegeleverde
certificaten in de projectmap.
DRA_0086_Nieuwsbrief_Oktober.ind5-6 5-6
Keuring voor ingebruikname en de eindcontrole voor oplevering
In de richtlijn wordt drukapparatuur naar toenemend risico in categoriën
van I tot IV ingedeeld. Als een ademluchtvulinstallatie voorzien is van
een buffercilinder, zoals bij het merendeel van onze relaties, valt deze
vanwege het totale volume onder categorie IV, de hoogste categorie van
deze richtlijn. Daarnaast bepaalt de nationale wetgeving (warenwetbesluit
339) dat bestaande persluchtinstallaties na (her-)installatie, indien zij
een volume groter dan 2500 liter hebben of een druk hebben hoger
dan 30 bar, gekeurd moeten worden voor de eerste ingebruikname.
En als gebruiker van de drukinstallatie bent u zelf verantwoordelijk voor
deze keuring. Dräger Safety bijvoorbeeld produceert en installeert deze
apparatuur volledig volgens PED-eisen en certificeert alles voor gebruik.
Hierbij wordt een CE-markering voor de gehele installatie aangebracht. u
dient als gebruiker dan alsnog een aparte keuring aan te vragen bij een
Aangewezen keurings Instantie (AkI). Natuurlijk blijft de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing en het juiste gebruik van de drukinstallatie altijd bij u. Dit betekent dat u de instructies in de gebruiksaanwijzing
strikt op moet volgen. Daarbij gaat het vooral om het gebruik en preventief en correctief onderhoud.
Keuren na inspectie
Het van kracht worden van de PED heeft geleid tot herziening van de
oude Stoomwet, waarin naast regels voor nieuwlevering ook normen voor
herkeuring van drukvaten waren vastgelegd. Omdat de PED de nieuwlevering en ingebruikname reglementeert is op nationaal niveau alleen nog
de zogenaamde ‘wederkerende inspectie’ - de herkeuring - vastgelegd in
het warenwetbesluit 339. Volgens dit besluit gelden er sinds 1 augustus
2005 nieuwe regels voor de periodieke herkeuring van drukapparatuur
met een maximaal toelaatbare druk hoger dan 0,5 bar. Net als bij de
keuring vóór gebruik valt nu ook de periodieke herkeuring onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Niet meer zelf samenstellen
bij een brandweerkorps wordt al jaren gewerkt met een ademluchtvulinstallatie
en een vulbalk. Deze installatie voldoet in de meeste gevallen aan de nationale
eisen. Omdat het korps wil uitbreiden, wordt besloten een buffercilinder bij
de vulinstallatie te zetten. Voorheen was het brandweerkorps bevoegd om dit
te doen, maar sinds de invoering van de PED-richtlijnen ligt dat heel anders:
het volume van de installatie gaat nu onder categorie IV van de richtlijn vallen.
Op het moment dat er zelf iets samengesteld, geïnstalleerd of herinstalleerd
wordt, is volgens de wet de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is vanaf
dat moment producent. En voor producenten gelden de strenge PED-eisen.
Het korps moet dus vervolgens voldoen aan de eisen die de wetgever aan
producenten stelt. Voor de verbouwde installatie moeten zij ondermeer
beschikken over materiaalspecificaties, principeschema’s, gebruiksaanwijzingen, verwijzingen naar de normen, conformiteitsverklaringen en een risico-
analyse. Voor zover dat er niet is, zijn zij verplicht dit zelf te schrijven. Het zal
duidelijk zijn dat dit een investering in tijd en geld vergt die voor het korps
buitenproportioneel is. De regelgeving maakt hiermee ‘’zelf sleutelen’’ aan
drukvatinstallaties vrijwel onmogelijk. Temeer omdat bij iedere uitbreiding ook
nog eens een keuring Voor Ingebruikname moet plaats vinden door een AkI.
Hetzelfde geldt voor de import van drukapparatuur. De importeur is voor de
wet fabrikant geworden en moet aan dezelfde strenge PED-richtlijnen voldoen.
Artikel 4 van het warenwetbesluit drukapparatuur formuleert een en ander:
Het is verboden drukapparatuur, samenstellen en druksystemen te verhandelen, in bedrijf te stellen of te gebruiken, die niet voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit.
Overzicht
Op onze website www.draeger-safety.nl vindt u een overzicht van de
installatievormen en de bijbehorende voorschriften. Zo kunt u voor uw
installatie zien wat van toepassing is.
bron: Lloyds register Nederland b.V.
G. Sijnstra, [email protected]
WIe Is verantWoordelIjk voor Wat?
Bij productie, verkoop, installatie en gebruik van drukvaten zijn verschillende partijen betrokken. Het kan in de praktijk soms niet helemaal duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De PED-richtlijn
is hieromtrent echter zeer helder zoals blijkt uit onderstaande
definities.
Fabrikant
De fabrikant is er verantwoordelijk voor dat drukapparatuur die door
hem binnen de EEr (de 25 landen van de Eu plus Lichtenstein,
Noorwegen en IJsland) op de markt wordt gebracht, voldoet aan de
eisen van de PED-richtlijn.
Importeur
De importeur is er verantwoordelijk voor dat drukapparatuur die buiten
de EEr is vervaardigd en binnen de EEr in de handel wordt gebracht
en in gebruik wordt genomen, voldoet aan de PED-richtlijn.
Gebruiker
Aanschaf: De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de drukapparatuur die hij aanschaft voldoet aan de eisen van de PED richtlijn en
geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
bouw: wanneer de gebruiker zelf een druksysteem op zijn bedrijfsterrein bouwt of onder zijn verantwoordelijkheid laat bouwen, moet dit
gebeuren volgens de eisen van de PED.
In gebruikneming: De gebruiker moet voor de eerste ingebruikname
een keuring aanvragen bij een keuringsinstelling of de zogenaamde
AkI.
keuring tijdens gebruik: Vanaf 1 augustus 2005 moet de gebruiker
er ook voor zorgen dat de drukapparatuur die hij gebruikt periodiek
gekeurd wordt.
Onderhoud: De gebruiker is verplicht de drukapparatuur zodanig te
(laten) onderhouden dat de veiligheid niet tot een ontoelaatbaar niveau
daalt.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met
P. van Buuren op 079-3444666
De rol van Dräger Safety
wij beschikken over alle know-how en de bevoegdheid om u bij het totale
proces van dienst te zijn. Leveren, installeren of herinstalleren, de CEmarkering van de drukinstallatie bij nieuwleveringen en uitbreidingen, de
eerste ingebruikname en natuurlijk het reguliere onderhoud van de installaties. wij zijn, aanvullend op ons ISO 9001:2000 kwaliteitsborgingssysteem daartoe gecertificeerd volgens module b (ontwerpkeuring) en
module D (kwaliteitssysteem) van de PED-richtlijn. Na de eindcontrole
voor opleveren wordt een documentatiemap achtergelaten, voorzien van
alle benodigde documenten voor een probleemloze kVI aanvraag.
In de komende maanden zullen wij nog een herbeoordeling uitvoeren op
de installaties die onder de richtlijn vallen. Indien van toepassing krijgt u
hierover bericht van ons.
10/19/06 12:55:37 PM
Download