Opdrachtgevend bestuur:

advertisement
Aanbestedende overheid:
Gemeente Stabroek
Opdracht: Aanleg van een wasplaats en afkoppeling hemelwater op de gemeentewerf van Stabroek, gelegen te
Krekelberg 30
Bestek nr. 2291103006
Offerte
De ondergetekende (naam en voornamen) ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Hoedanigheid of beroep: ..........................................................................................................................................
Nationaliteit: .............................................................................................................................................................
Woonplaats (land, gemeente, straat, nummer): .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ofwel (1)
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):
...................................................................................................................................................................................
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ofwel (1)
De ondergetekenden (voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven):
...................................................................................................................................................................................
die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming,
verbindt of verbinden zich op zijn/haar of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering,
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, van de in dit bestek beschreven opdracht met
betrekking tot de aanneming voor de aanleg van een wasplaats en afkoppeling van hemelwater op de
gemeentewerf van Stabroek, Krekelberg 30.
tegen de som van:
(in cijfers: exclusief BTW: ................................................................................................................... EUR
(in letters: exclusief BTW: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ EUR
A.
Inlichtingen betreffende de inschrijver
Inschrijving bij de RSZ: nr(s) ..............................................................................................................................
BTW (alleen in België): nr(s) ..............................................................................................................................
Inschrijving op de lijst der erkende aannemers: (1)
- nr(s) ...........................................................
- categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):
...................................................................
Inschrijving op de lijst der geregistreerde aannemers onder nr.: .....................................................................
...........................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------(1) doorhalen wat niet van toepassing is
-1317562996-
Ondergetekende verklaart als aannemer geregistreerd te zijn in toepassing van art. 400 van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992 en van art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid. Het registratienummer, hierboven vermeld, werd bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van ............................... en werd niet geschrapt.
Ondergetekende verbindt er zich eveneens toe het opdrachtgevend bestuur onmiddellijk in te lichten over
een eventuele schrapping van zijn registratie.
B.
Inlichtingen betreffende de erkenning (1)
(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van een in artikel 19 van de wet van
20 maart 1991 bepaalde sanctie tot gevolg hebben.)
a) Categorie en ondercategorie:
1° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde
voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. (1)
of
2° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde
voorwaarden
betreffende de categorie of ondercategorie. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag
van een afwijking. (1)
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen en
een afschrift van het ingevolge artikel 6 § 2 van het koninklijk besluit van 26 september 1991 afgegeven
getuigschrift is hierbij gevoegd. (1)
In bijlage zijn de documenten gevoegd die vereist zijn overeenkomstig het ministerieel besluit van 27
september 1991 tot het bekomen van de vereiste erkenning. (1)
b) Klasse:
I.- Bedrag van de offerte.
1° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet. (1)
of
2° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. Deze
offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking. (1)
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen en
een afschrift van het ingevolge artikel 6 § 2 van het koninklijk besluit van 26 september 1991 afgegeven
getuigschrift is hierbij gevoegd. (1)
of
In bijlage zijn de documenten gevoegd die vereist zijn overeenkomstig het ministerieel besluit van 27
september 1991 tot het bekomen van de vereiste erkenning. (1)
II.- Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken. (1)
1° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de
opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan de
gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstig maximum van de verkregen erkenningsklasse niet
overschrijden. (1)
-------------------------------------------------------(1) doorhalen wat niet van toepassing is
-2-
317562996-
of
2° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de
opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan de
gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstig maximum van de verkregen erkenningsklasse
overschrijden. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van de afwijking.
Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van deze aanvraag door de
Erkenningscommissie zullen op eenvoudig verzoek onverwijld worden verstrekt. (1)
C)- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 § 30 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd
bij K.B. van 25 maart 1999 gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, met de identificatie
van de onderaannemers.
Mijn onderaannemers van vreemde nationaliteit hebben hun woonplaats in:
(land, gemeente) ..............................................................................................................................................
-
Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers:
1° onderdanen van een E.U. lidstaat, beloopt
............................................................................................................................. EUR (per land)
2° onderdanen van een ander land beloopt
............................................................................................................................. EUR (per land)
D.
Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit: ......................................................................................
E.
1)
2)
F.
Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten en te verwerken materialen
worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie; (1) (2)
ofwel
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 § 40 van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, gewijzigd bij K.B. van25 maart 1999 gaat hierbij een afzonderlijke nota,
gedateerd en ondertekend, houdende
vermelding van de herkomst van de te leveren en te verwerken producten en/of de te
gebruiken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.
Zij vermeldt per land van oorpsrong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die
producten en /of materialen in de offerte vertegenwoordigen.
Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie af te
werken of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt zij enkel de prijs van de
grondstoffen. (1) (2) (3)
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door:
Overschrijving op rekening nr.:........................................................................................
van de volgende financiële instelling: .............................................................................
geopend op naam van (4): ...............................................................................................
---------------------------------------------------------------(1)
Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2)
Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong.
(3)
De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan, wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen
producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.
(4)
Juiste benaming van de rekening bij het bestuur der Postchecks of bij de financiële instelling.
-3-
317562996-
........................
G.
(Voor de Belgische aannemers)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 § 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij K.B.
van25 maart 1999 (1) (2).
ofwel
(Voor de buitenlandse aannemers)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 17 § 2 van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, gewijzigd bij K.B. van25 maart 1999bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (1) (2)
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard
omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij
andere instellingen.
H.
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
- een volledige, gedetailleerde opgave ter rechtvaardiging van de wijzigingen, die ik of wij
aan de hoeveelheden van de samenvattende opmetingsstaat heb of hebben aangebracht (1)
- de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van de onderhavige
aanneming moeten worden overgelegd (1)
- de door het bestek vereiste modellen en monsters (1)
- de lijst met de identificatie van de onderaannemers (zie punt C).
de documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de perso(o)n(en) die de offerte
onderteken(t)(en)
Gedaan te
, de
De inschrijver(s)
---------------------------------------------------------------(1)
Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2)
Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 100.000 fr., dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle
inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 17 bis, § 1 van het
koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij K.B. van25 maart 1999.
-4-
317562996-
Download