PDB Bedrijfsadministratie Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat

advertisement
PDB Bedrijfsadministratie
Oefenexamen 2
Dit oefenexamen bestaat uit 26 vragen.
De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.
Gebruik bij het journaliseren de vermelde grootboekrekeningen uit het standaardrekeningschema.
Als voor het beantwoorden van de vraag andere grootboekrekening(en) nodig zijn dan de in het
rekeningschema vermelde grootboekrekeningen, worden in elke casus bij de betreffende vraag de
aanvullende grootboekrekening(en) vermeld.
U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te
vermelden.
Het aantal te behalen punten is 52.
Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 rekenmachine
 woordenboek
Vraag 1 – 1 punt
Wat is een dagboek?
a een specificatie in chronologische volgorde van gelijksoortige mutaties
b een specificatie in geld van een grootboekrekening
c een specificatie uitsluitend in hoeveelheden van een grootboekrekening
Juiste antwoord: a
Feedback:
Een specificatie in geld van een grootboekrekening is een subgrootboekrekening
Een specificatie uitsluitend in hoeveelheden van een grootboekrekening is een bijboek.
Vraag 2 – 1 punt
De kredietruimte crediteuren wordt gebruikt om te kijken
a hoe lang de levertijd is
b hoe lang de schuld al openstaat
c hoeveel men nog kan bestellen
d wat het openstaande saldo is bij de leverancier
Juiste antwoord: c
Vraag 3 – 1 punt
Wat betekent een creditsaldo op de grootboekrekening Inkopen?
a de goederen zijn ontvangen en geboekt, maar de inkoopfactuur is nog niet ontvangen.
b de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt, maar de goederen zijn nog niet ontvangen.
c de goederen en de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt.
Juiste antwoord: a
Feedback:
Het saldo van de grootboekrekening Inkopen zal bij een onderneming een creditsaldo vertonen, als
eerst de goederen worden ontvangen en geboekt en dan pas de inkoopfactuur.
Vraag 4 – 1 punt
Wat wordt verstaan onder kredietbeperking?
a het maximale bedrag waarvoor een onderneming van de bank debet op zijn bankrekening mag staan
(“rood staan”).
b het bedrag dat een onderneming maximaal kan lenen bij de bank.
c het bedrag dat een onderneming mag aftrekken van het factuurtotaal als zij op tijd betaalt.
Juiste antwoord: c
Vraag 5 – 1 punt
Hoe noemt men het uitbesteden van de debiteurenportefeuille?
a creditering
b debitering
c factoring
d leasing
Juiste antwoord: c
Vraag 6 – 2 punten
Een onderneming betaalt jaarlijks achteraf de interest van de 6% hypothecaire lening op 1 november.
Elk jaar wordt op die datum ook € 10.000 afgelost. De onderneming heeft op 1 november van jaar 6
achteraf € 6.000 interest betaald.
De onderneming past in de boekhouding de permanence de l’inventaire toe met resultatenberekening
per kwartaal.
De onderneming heeft in haar grootboek een aanvullende grootboekrekening
156 Nog te betalen interestkosten
Stel de grootboekrekening Nog te betalen interestkosten samen over jaar 7 en sluit de
grootboekrekening af.
Invulformulier:
Datum Omschrijving
156 Nog te betalen interestkosten
Bedrag
Datum
Omschrijving
Bedrag
156 Nog te betalen interestkosten
Bedrag
Datum
Omschrijving
Bedrag
Antwoord:
Datum Omschrijving
1-11
31-12
Betaling
Naar Balans
€ 5.400 1-1
€ 800 31-3
30-6
30-9
31-12
Van balans
Interestkosten
Interestkosten
Interestkosten
Interestkosten
€ 900
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.250
€ 6.200
€ 6.200
Feedback:
1 november jaar 6 was het geleende bedrag voor de aflossing € 6.000 / 0,06 = € 100.000
Balans 1-1: 6% x € 90.000 x 2/12 = € 900
Verzekeringskosten in de kwartalen 1, 2 en 3: 6% x € 90.000 / 4 = € 1.350
Verzekeringskosten kwartaal 4: 6% x € 90.000 / 12 + 6% x € 80.000 x 2/12 = € 1.250
Betaling op 1-11 is 6% x € 90.000 = € 5.400
Balans 31-12: 6% x € 80.000 x 2/12 = € 800
Vraag 7 – 2 punten
Na controle van de boekhouding aan het eind van jaar 1 moeten nog de volgende boekingen of
correctieboekingen worden gemaakt:
 een ontvangst van ingekochte goederen in december van jaar 1 is per ongeluk voor een bedrag van
€ 15.000 geboekt in plaats van € 1.500;
 de verzekeringspremie van € 1.200 over jaar 2 is per Rabobank betaald op 31 december van jaar 1.
Hiervan is nog niets geboekt.
Stel met behulp van de voorgaande gegevens en de gedeeltelijke saldibalans, de gedeeltelijke
kolommenbalans van jaar 1 samen.
Invulformulier:
nr
110
150
156
425
700
720
800
Saldibalans
Mutaties
Debet Credit Debet Credit
8.000
11.000
20.000
5.600
60.000
13.500
300.000
Herziene
Saldibalans
Debet Credit
Winst- en
verliesrekening
Eindbalans
Debet Credit Debet Credit
Antwoord
nr
110
150
156
425
700
720
800
Herziene
Winst- en
Saldibalans
Mutaties
Saldibalans
verliesrekening
Eindbalans
Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit
8.000
1.200
6.800
6.800
11.000
1.200
12.200
12.200
20.000
20.000
20.000
5.600
5.600
5.600
60.000
13.500 46.500
46.500
13.500 13.500
300.000
300.000
300.000
Feedback
Verwerking eerste voorafgaande journaalpost
720 Inkopen
€ 13.500
700 aan Voorraad goederen
€ 13.500
Verwerking tweede voorafgaande journaalpost
150 Vooruitbetaalde bedragen
€ 1.200
110 aan Rabobank
€
1.200
Vraag 8 – 3 punten
Een handelsonderneming verkoopt haar producten met een brutowinstmarge van 60% van de
inkoopprijs.
Eind oktober is een partij goederen gelijk met de factuur naar een afnemer verzonden. De verkoopprijs
van deze partij goederen na aftrek van 8% rabat is € 7.360
De omzetbelasting is 21%.
Journaliseer de verkoopfactuur en de verzending van de partij goederen.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
130 Debiteuren
€ 8.905,60
860 Rabatten en kortingen
€ 640
8% x € 8.000
176 aan Verschuldigde omzetbelasting
€ 1.545,60
21% x (€ 8.000 - € 640)
850 aan Opbrengst verkopen
€ 8.000
800 Inkoopprijs verkopen
€ 2.400
700 aan Voorraad goederen
€ 2.400
Verkoopprijs voor aftrek van rabat € 7.360 / 0,92 = € 8.000
Inkoopprijs
100% = € 2.400
Brutowinstmarge 60%
Verkoopprijs
160%
€ 8.000
Vraag 9 – 2 punten
Een handelsonderneming heeft een rekening ontvangen van een expediteur van
€ 3.025 inclusief 21% omzetbelasting voor het vervoer van goederen. 60% van het bedrag heeft
betrekking op verkochte goederen en 40% op ingekochte goederen.
Journaliseer de ontvangen rekening van de expediteur.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
440 Verkoopkosten
60% x € 2.500
720 Prijsverschillen bij inkoop
170 Te verrekenen OB
140 aan Crediteuren
€ 1.500
€ 1.000
€ 525
€ 3.025
Vraag 10 – 2 punten
Van een leverancier is de volgende credit-inkoopfactuur ontvangen voor al eerder retour gezonden
goederen
250 stuks
€ 5.200
Omzetbelasting 21%
€ 1.092
Totaal factuurbedrag
€ 6.292
De voorraad goederen wordt gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs.
De vaste verrekenprijs van de goederen is € 22 per stuk.
Het prijsverschil wordt geboekt bij de ontvangst van de creditfactuur.
De onderneming gebruikt de rekening 146 Nog te ontvangen creditfacturen.
Journaliseer de ontvangen credit-inkoopfactuur.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
140 Crediteuren
€ 6.292
170 aan Te verrekenen OB
146 aan Nog te ontvangen creditfacturen
760 Prijsverschillen bij inkoop
€ 300
€ 1.092
€ 5.500
Vraag 11 – 3 punten
Begin december is een nieuwe winkelkassa aangeschaft, waarbij de oude winkelkassa is ingeruild.
Hiervoor is van leverancier Hesselmans de volgende factuur ontvangen:
Winkelkassa type XGP € 4.700
Inruil oude winkelkassa €
900
€ 3.800
Omzetbelasting 21 %
€
798
€ 4.598
De boekwaarde van de ingeruilde winkelkassa op het moment van inruil is € 1.100. De
aanschafwaarde bedroeg € 4.500.
Journaliseer de inruil van de oude winkelkassa en de ontvangen factuur van Hesselmans.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
020 Inventaris
025 Afschrijving inventaris
170 Te verrekenen OB
950 Incidentele resultaten
020 aan Inventaris
140 aan Crediteuren
€ 4.700
€ 3.400
€ 798
€ 200
€ 4.500
€ 4.598
Feedback:
020 Inventaris
€ 4.500
025 Afschrijving inventaris
€ 3.400
€ 1.100
€ 900
€ 200
Boekwaarde
Opbrengst
Verlies
Vraag 12 – 2 punten
Van een afnemer zijn 50 artikelen retour ontvangen als gevolg van een foutieve levering.
Een artikel heeft een inkoopprijs van € 16 en een verkoopprijs van € 30 exclusief 21% omzetbelasting.
Aan de afnemer wordt een creditnota gestuurd.
De terugontvangst van de 50 artikelen is geboekt.
De onderneming maakt gebruik van de rekening
135 Te verzenden creditnota’s
Journaliseer de verzending van de creditnota.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
850 Opbrengst verkopen
50 x € 30
176 Verschuldigde OB
130 aan Debiteuren
135 Te verzenden creditnota’s
50 x € 16
800 aan Inkoopwaarde verkopen
Vraag 13 – 2 punten
Credit
€ 1.500
€ 315
€ 1.815
€ 800
€
800
Aan een leverancier is een aantal beschadigde producten teruggestuurd. Hiervoor is van de leverancier
een creditnota van € 1.815 inclusief 21% omzetbelasting ontvangen. Deze creditnota is per ongeluk
geboekt als een ontvangen inkoopfactuur. De terugzending van de producten is wel juist geboekt.
Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de ontvangen creditnota.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
140 Crediteuren
720 aan Inkopen
170 aan Te verrekenen OB
Credit
€ 3.630
€ 3.000
€ 630
Feedback:
Is geboekt
720 Inkopen
€ 1.500
170 Te verrekenen OB
€ 315
140 aan Crediteuren
€ 1.815
Het juiste antwoord bestaat uit het terugboeken van de foute journaalpost en het boeken van de
creditfactuur. Dus je boekt de foute journaalpost dubbel terug.
Vraag 14 – 2 punten
Van de aangiftebelasting over het tweede kwartaal van jaar 2 is het volgende gegeven:
Verschuldigde omzetbelasting
€ 12.358
Te verrekenden omzetbelasting
€ 7.859
Journaliseer in verband met de aangifte omzetbelasting de overboeking van de omzetbelasting over het
tweede kwartaal van jaar 2.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
176 Verschuldigde OB
170 aan Te verrekenen OB
179 aan Af te dragen OB
Credit
€ 12.358
€ 7.859
€ 4.499
Vraag 15 – 2 punten
Harold Kok heeft een eenmansbedrijf dat een vliegveld in Beuningen exploiteert en
reclamevluchten voor bedrijven en rondvluchten uitvoert in de regio Nijmegen.
De hangars zijn door Kok aangeschaft op 15 september jaar 12 voor € 1.100.000. Dit bedrag is
inclusief € 150.000 voor de grond onder de hangars.
De hangars worden met gelijke bedragen per maand in vijfentwintig jaar afgeschreven tot een
restwaarde van € 200.000.
Over delen van het jaar wordt naar evenredigheid van de gebruiksduur afgeschreven.
Bereken de boekwaarde van de hangars op 1 januari jaar 14. Geef ook de berekening
Invulvlak voor een getal
€
Antwoord: € 1.061.250
Feedback:
Aanschafwaarde hangars € 1.100.000 - € 150.000 = € 950.000
Afschrijving per jaar (€ 950.000 - € 200.000) / 25 = € 30.000
Afschrijving per maand € 30.000 / 12 = € 2.500
15 sep jaar 12 – 1 januari jaar 14 is 3,5 + 12 = 15,5 maand
Totaal afgeschreven 15,5 x € 2.500 = € 38.750
Boekwaarde 1 januari jaar 14 inclusief grond
€ 950.000 - € 38.750 + € 150.000 = € 1.061.250
Vraag 16 – 2 punten
Lakol vervoert de goederen naar haar klanten met een eigen vrachtauto.
Over deze vrachtauto zijn de volgende gegevens bekend:
 De aanschafprijs op 1 oktober jaar 12 is € 72.000.
 De geschatte restwaarde is € 9.000.
 Het verwachte aantal te rijden kilometers gedurende de hele gebruiksduur van de vrachtauto is
180.000 kilometer.
 Op de vrachtauto wordt afgeschreven met een vast bedrag per gereden kilometer.
 Van het werkelijk aantal gereden kilometers is het onderstaande overzicht gemaakt:
Jaar 12 4e kwartaal 6.900 km
Jaar 13
30.600 km
Jaar 14
28.200 km
 Binnen kwartalen en jaren is het aantal gereden kilometers gelijk over de maanden verdeeld.
Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de bedrijfsauto over december jaar 14.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
480 Afschrijvingskosten
035 aan Afschrijving bedrijfsauto’s
Credit
€ 822,50
€ 822,50
Feedback:
Afschrijvingskosten per km
(72.000 – 9.000) / 180.000 = € 0,35
Afschrijvingskosten jaar 14
28.200 km x € 0,35 = € 9.870
Afschrijvingskosten december € 9.870 / 12 = 822,50
Vraag 17 – 2 punten
Een onderneming heeft eind december van jaar 3 het volgende bankafschrift ontvangen van de ING
bank:
Beginsaldo verschuldigd
€ 21.309
Stortingen contant geld
€ 5.000
iDEAL-betalingen
€ 12.000
Af: Verzekeringspremie over het eerste kwartaal jaar 4
€ 1.800
Interest hypothecaire lening o/g over het vierde kwartaal van jaar 3 € 3.000
Nettolonen
€ 13.589
Eindsaldo verschuldigd
€ 19.920
Bij:
Journaliseer het van de ING bank ontvangen bankafschrift.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
120 ING bank
200 aan Kruisposten
135 aan Vooruitontvangen iDEAL-betalingen
150
156
159
120
€ 17.000*
€ 5.000
€ 12.000
€ 1.800
€ 3.000
€ 13.589
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te betalen bedragen
Te betalen nettolonen
aan ING bank
€ 18.389
Je mag ook ING bank in één keer boeken voor € 1.389 credit.
Vraag 18 – 2 punten
De eigenaar van een eenmanszaak heeft voor een inkoopprijs van € 2.000, exclusief omzetbelasting,
goederen meegenomen uit voorraad
De eenmanszaak gebruikt naast de genoemde grootboekrekeningen in de bijlage ook nog de volgende
grootboekrekening:
051 Privé
Journaliseer het privé gebruik van de goederen
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
051 Privé
176 aan Verschuldigde OB
700 aan Voorraad goederen
Credit
€ 2.420
€ 420
€ 2.000
Vraag 19 – 2 punten
Na inventarisatie bij een besloten vennootschap (bv) is de voorraad goederen op 31 december van jaar
3 € 800 hoger dan de waarde van de voorraad goederen volgens de boekhouding.
Na onderzoek blijkt dat een levering van goederen in december van jaar 3 aan de directeur met een
verkoopprijs van € 1.200 exclusief 21% omzetbelasting nog niet is geboekt. De inkoopprijs is 70%
van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting.
De rest van het verschil is niet te verklaren en moet worden afgeboekt.
De besloten vennootschap gebruikt naast de genoemde grootboekrekeningen in de bijlage ook nog de
volgende grootboekrekening:
190 Rekening-courant directie
Journaliseer het voorraadverschil van de voorraad goederen per 31 december van jaar 3.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
190 Rekening-courant directie
850 aan Opbrengst verkopen
176 aan Verschuldigde OB
800 Inkoopwaarde verkopen
70% x € 1.200
700 aan Voorraad goederen
700 Voorraad goederen
950 Incidentele resultaten
Credit
€ 1.452
€ 1.200
€ 252
€ 840
€ 840
€
40
€
40
Vraag 20 – 2 punten
Op de saldibalans van een onderneming staat per eind juni jaar 6 het volgende:
Debet
Credit
040 Computers
€ 60.000
045 Afschrijving computers
€ 22.368
Op computers wordt maandelijks 2% van de aanschafwaarde afgeschreven.
Begin juni van jaar 6 is zijn de computers 1,5 jaar in gebruik. In juni van jaar 6 is 2% van de
boekwaarde afgeschreven in plaats van 2% van de aanschafwaarde.
Journaliseer de correctie van de afschrijving op de computers over juni van jaar 6.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Credit
Antwoord:
480 Afschrijvingskosten
045 aan Afschrijving computers
Feedback:
€ 432
€ 432
begin juni moet er op 045 Afschrijving computers staan
1,5 jaar = 18 maanden x 2% x € 60.000 = € 21.600
is geboekt: 2% x (€ 60.000 - € 21.600) = € 768
Moest geboekt: 2% x € 60.000 = € 1.200
Vraag 21 – 3 punten
Een vordering op een dubieuze debiteur is deels oninbaar. Het totaalbedrag van de oorspronkelijke
vordering is € hiervan is € 4.235 inclusief 21% omzetbelasting.
De dubieuze debiteur heeft € 2.057 inclusief 21% omzetbelasting betaald per Rabobank, de rest van de
vordering moet worden afgeboekt.
De onderneming heeft een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om de omzetbelasting terug te
ontvangen. Dit verzoek is gehonoreerd.
Journaliseer de afboeking van de vordering en het verzoek om teruggave van de omzetbelasting.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
110 Rabobank
133 Voorziening debiteuren
179 Af te dragen OB
131 aan Dubieuze debiteuren
Credit
€ 2.057
€ 1.800
€ 378
€ 4.235
Vraag 22 – 2 punten
Van de verzekeringsmaatschappij is in december jaar 14 bericht ontvangen, dat in verband met de
aanrijding met de bedrijfsauto, begin jaar 15 een schadevergoeding van € 3.500 exclusief 21%
omzetbelasting zal worden uitgekeerd.
Journaliseer het bericht van de verzekeringsmaatschappij.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
151 Nog te ontvangen bedragen
950 aan Incidentele resultaten
Feedback:
Credit
€ 3.500
€ 3.500
Nog geen OB en crediteuren boeken want in jaar 14 is er nog geen factuur ontvangen.
Vraag 23 – 2 punten
Van aannemersbedrijf De Bont is in december jaar 14 voor groot onderhoud aan het gebouw een
factuur ontvangen van € 7.200 exclusief 21% omzetbelasting.
De grootboekrekening Onderhoudsvoorziening heeft op het moment van ontvangst van de factuur van
aannemersbedrijf De Bont een creditsaldo van € 6.400.
Journaliseer de van het aannemersbedrijf ontvangen factuur.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
080 Voorziening onderhoud
420 Huisvestingskosten
170 Te verrekenen OB
140 aan Crediteuren
Credit
€ 6.400
€ 800
€ 1.512
€ 8.712
Vraag 24 – 2 punten
Op 1 januari jaar 14 is het saldo van de 5% hypothecaire lening o/g € 660.000. Jaarlijks wordt op 1
juni en op 1 december € 15.000 op deze 5% hypothecaire lening o/g afgelost. De interest wordt op 1
juni en op 1 december voor een half jaar vooruitbetaald.
Journaliseer de betaling per ING Bank van de aflossing en de interest van de 5% hypothecaire lening
o/g op 1 december jaar 14.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
150 Vooruitbetaalde bedragen
070 Hypothecaire lening
120 aan ING bank
Credit
€ 15.750
€ 15.000
€ 30.750
Feedback
Op 1 december wordt de interest betaald over de periode dec jaar 14 tot juni jaar 15.
De lening staat in die tijd op € 660.000 – 2 x € 15.000 = € 630.000
Interest is 5% x € 630.000 / 2 = € 15.750
Vraag 25 – 2 punten
Op 1 december jaar 14 is de premie voor de verzekering van de inboedel voor de periode december
jaar 14 tot en met mei jaar 15 voor een bedrag van € 487,50 vooruitbetaald.
Hiervan is geboekt:
425 Verzekeringskosten
110 aan Rabobank
€ 488
€ 488
Journaliseer de correctie van de betaling van de premie van de inboedelverzekering op 1 december jaar
14.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
150 Vooruitbetaalde bedragen
425 aan Verzekeringskosten
Credit
€ 488
€ 488
Vraag 26 – 3 punten
De brutolonen in maart jaar 5 zijn in totaal € 18.720. Volgens de loonverdeelstaat is hiervan 90%
bestemd voor directe lonen en 10% voor indirecte lonen.
De sociale lasten voor rekening van de werkgever zijn 25% van de totale brutolonen.
Journaliseer de brutolonen van maart jaar 5.
Invulformulier:
Rekeningnummer
Debet
Antwoord:
400 Directe loonkosten
90% x € 18.720
402 Indirecte loonkosten
240 aan Tussenrekening lonen
401
160
Credit
€ 16.848
€ 1.872
Sociale lasten
€ 4.680
25% x € 18.720
aan Af te dragen loonheffingen
€ 18.720
€ 4.680
Download