HET NETZER OLAMI PLATFORM

advertisement
HET NETZER OLAMI PLATFORM
Wij, Netzer Olami, een jeugdbeweging met een Liberaal Zionistische ideologie, bevestigen hierbij ons
geloof in de volgende punten als de kernpunten van onze waarden en overtuigingen. Deze punten zijn
bindend voor alle afdelingen van Netzer, wereldwijd:
1. Jodendom is een volk, een natie en een religie:
De terugkeer van Am Jisrael (het joodse volk) naar het land van haar voorouders, met Jeruzalem als
spiritueel centrum, na bijna tweeduizend jaar statenloos en machteloos te zijn geweest, vertegenwoordigt
een historische overwinning van het joodse volk.
Wij erkennen het belang van Israël’s rol als toevluchtsoord en tegelijkertijd erkennen wij een nog
belangrijkere rol voor het land als de bron van religieuze en culturele vernieuwing van het joodse volk in
haar eigen land, en daarmee de realisatie van God’s belofte aan Awraham: “aan je nakomelingen heb ik
dit land gegeven”.1. Als religieuze zionisten bevestigen wij dat Jodendom een volk, een natie en een
religie is, en dat deze drie elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
2. Het verbond als een morele verplichting
Wij geloven dat het eeuwige verbond, op Sinai gesloten, een uniek religieus doel voor Am Jisrael
vertegenwoordigt. Het doel van Medinat Jisrael (de joodse staat) is daarom niet om een normale staat te
zijn als andere staten. Het is haar plicht om te streven naar het bereiken van de hoogste morele idealen
van het joodse volk om een mamlechet kohanim (een koninkrijk van priesters)2, een goj kadosj (een
heilig volk)3, en l’or gojim, (een licht onder de naties)4 te zijn.
3. Soevereiniteit
Gedurende twee millenia van verstrooiing en vervolging, heeft Am Jisrael nooit de hoop op de geboorte
van een nationaal tehuis in Eretz Jisrael (het land Israël) opgegeven.
Eeuwen van joodse vervolging, die haar hoogtepunt bereikte in de Sjoa (Holocaust), hebben de risico’s
van joodse machteloosheid duidelijk gedemonstreerd.
Wij bevestigen daarom, Am Jisrael’s rol in het creëren van een nationale soevereiniteit, waar Joden
opnieuw temidden van een joodse meerderheid kunnen wonen. Wij streven ernaar deze soevereiniteit te
gebruiken om een maatschappij te creëren, waarin alle mensen, in het bijzonder culturele minderheden
dezelfde rechten hebben en gerespecteerd worden - een maatschappij die zowel joods als democratisch
is. Uiteindelijk zal Medinat Jisrael niet beoordeeld worden op haar militaire macht maar op haar sterke
karakter.5
Het opnieuw opeisen van onze soevereiniteit, geeft ons de mogelijkheid om te laten zien dat de tradities
en waarden van het jodendom waarin wij geloven, van groot belang zijn om het hoofd te kunnen bieden
aan de problemen van een moderne staat.
4. Israël en de Diaspora
Ook al dient Medinat Jisrael en Jeruzalem als het unieke spirituele en culturele middelpunt voor alle
joden in de wereld, Israël en de Diaspora kunnen niet zonder elkaar, zijn verantwoordelijk voor elkaar, en
zijn partners in het bepalen van het joodse lot. Elke kehilla (joodse gemeenschap), ook al is die
onafhankelijk en zelfstandig, deelt verantwoordelijkheid voor het lot van Joden overal in de wereld. Door
het sociale, spirituele, en intellectuele contact tussen alle kehillot wereldwijd te versterken, kunnen wij het
Jodendom nieuw leven inblazen zowel in Israël als in de Diaspora. Zoals geschreven staat: “kol jisrael
eroewim zeh l’zeh” (heel Israël is verantwoordelijk voor elkaar). 6
5. Alija Nimsjechet:
Alhoewel wij de realiteit en noodzakelijkheid van een creatief en levendig Diaspora Jodendom erkennen,
zijn wij een groot voorstander van Aliya (immigratie) naar Israël om hiermee gevolg te geven aan het
voorschrift Jisjoev Eretz Jisrael (vestiging in het land Israël).
Terwijl Joden in de Diaspora een leven kunnen leiden dat de Tora als uitgangspunt heeft, kunnen zij
alleen in Medinat Jisrael de verantwoordelijkheid dragen voor het besturen van een maatschappij om
zodoende als individu en als gemeenschap optimaal hun spirituele en ideologische doelen te kunnen
verwezenlijken. In Israël kunnen Joden, zowel privé als in het openbaar, een joods leven leiden dat
bepaald wordt door de joodse kalender die het ritme van het jaar bepaalt.
Daarom moedigen wij al onze chawerim (leden) aan om Alija serieus in overweging te nemen als een
optie voor hun leven als Jood. De stap nemen om op Alija te gaan is echter niet genoeg. Wij moedigen
iedereen die op Alija gaat aan, om ervoor te zorgen dat het proces van Alija een proces is dat voortduurt,
Alija Nimschechet, dat wil zeggen, een voortdurend streven om volgens de waarden en overtuigingen van
Netzer in Israël te leven, als individu en ook als deel van een Netzer-maatschappij zoals wij die voorstaan.
6. Progressief Jodendom in Israël:
In de overtuiging dat de synthese die het Progressief Jodendom maakt tussen traditie en de moderne
wereld en haar historische verbondenheid met Tikoen Olam (vervolmaking van de wereld), een positieve
bijdrage kan leveren aan de joodse staat, zijn wij vastberaden in onze pogingen om Israeli’s te informeren
over de waarden van Progressief Jodendom. Wij steunen,
op zoveel mogelijk manieren, de ontwikkeling en versterking van een uniek en eigen Progressief
Jodendom in Medinat Jisrael.
7. Een pluralistische benadering van Jodendom in Israël:
Medinat Jisrael bestaat niet alleen in het belang van zijn inwoners, maar ook ter bescherming van de
spirituele integriteit en de fysieke veiligheid van het joodse volk.
Omdat Am Jisrael bestaat uit een combinatie van verschillende, soms tegenstrijdige, religieuze
interpretaties, is het joodse volk het meest gediend met een pluralistische, democratische maatschappij in
Medinat Jisrael. Daarom streven wij naar een joodse staat waarin geen enkele interpretatie van Jodendom
een andere de wet voorschrijft.
8. Tikoen Olam:
Wij verbinden ons aan het idee van Tikoen Olam (vervolmaking van de wereld) en aan onze actieve
deelname aan dat proces. Wij geloven dat wij als Joden een bepaalde rol hebben te vervullen om de
wereld een betere plaats te maken, volgens onze bepaalde waarden en visie, en op die manier de
Messiaanse tijd dichterbij te brengen. Wij geloven dat dit proces van Tikoen, dit streven naar verbetering
en uiteindelijk perfectie, plaats moet vinden op verschillende gebieden in ons leven: Op het gebied van
onszelf als individu (Tikoen Atzmi),
onszelf als gemeenschap (Tikoen Kehila), onszelf als joodse staat (Tikoen Medina/Chewra), onszelf als
joods volk (Tikoen Am) en de hele wereld (Tikoen Olam).
Wij verwerpen het idee dat dit een proces is, waar men eerst het ene niveau bereikt moet hebben, voordat
men het volgende kan bereiken. Integendeel, wij geloven dat al deze gebieden van ons leven tegelijkertijd
en ten alle tijden verbeterd kunnen worden. In dat opzicht zijn wij zowel universalistisch als
particularistisch, dat wil zeggen, dat wij ons zowel op onszelf, het joodse volk, als op de rest van de
wereld richten.
9. Onze waarden:
Als liberale Joden, geloven wij in een bepaalde set van waarden die fundamenteel zijn voor onze visie.
Wij streven ernaar dat deze waarden ons motiveren en zichtbaar zijn in alles wat wij doen. Enkele van de
meest belangrijke waarden zijn:
 Gebed door Ma’amad ( een term die in Netzer wordt gebruikt om creatief gebed, dat bij
een bepaalde tijd en plaats hoort, te benoemen.)
 Vieren van Sjabbat en de Chagim (feestdagen).
 Joodse studie als een levenslang project - vooral Tora-studie.
 Geinformeerde besluitvorming- individueel en gemeenschappelijk.
 Geloof in de éénheid van God.
 De éénheid van het Joodse volk.
 Het land en de staat Israël staat centraal in het joodse leven.
 Tzedaka & Gemilut Chasadim. (liefdadigheid en geode daden doen)
 Geloof in de profetische traditie en haar visie op het jodendom.
 Sociale rechtvaardigheid & betrokkenheid bij de vrede.
 Gelijkheid, vooral tussen de sexes.
 Zorg voor elkaar en samenwerking.
 Zorg voor de omgeving.
 De waardigheid van alle menselijke wezens, tolerantie voor hun verschillen en respect
voor “de ander” in onze maatschappij en gemeenschap.
Wij moedigen al onze snifim (afdelingen) en chaverim (leden) aan om deel te nemen aan het proces
waarbij je voor jezelf definieert wat deze waarden voor jou betekenen in je dagelijkse leven en het leven
van de gemeenschap.
10. Liberaal Zionistische gemeenschap
Wij erkennen de grote waarde van het leven in gemeenschap en wij moedigen al onze leden aan om de
optie te onderzoeken om hun leven in een krachtig gemeenschappelijk kader te plaatsen. Wij geven onze
steun aan de ontwikkeling van al bestaande en nieuw te vormen liberaal zionistische gemeenschappen,
die gebouwd zijn op basis van de hierbovengenoemde waarden en streven naar intimiteit, doelgerichtheid,
participatie en religieus gezag.
11. Iwriet
Wij erkennen dat de kennis van Iwriet onmisbaar is, zowel in de studie van het jodendom, het
samenbrengen van het Joodse volk, als voor versterken van solidariteit tussen Israeli’s en joden in de
Diaspora. Wij willen daarom het gebruik van Hebreeuws in de beweging intensiveren en meer moeite
doen om het onze chanichiem (leden) te leren.
De taal van onze heilige teksten en gebeden, en van de moderne staat Israël is een symbool van de
opleving van Am Jisrael.
12. Tijd in Israël doorbrengen
Om gevolg te geven aan bovengenoemde overtuiging, doen wij ons best om zoveel mogelijk chaweriem
naar Israël te laten komen binnen het kader van een Netzer programma. Het heeft onze voorkeur, dat zij
een goed deel van hun tijd In Israël meedoen aan een lange termijn programma (bijvoorbeeld Sjnat). Wij
moedigen chaweriem ook aan om een redelijk lange periode in Israël door te brengen nadat ze de
beweging hebben verlaten.
13. Hagsjama en activisme
Wij, als een jeugdbeweging, zetten ons in voor zowel educatie als sociale actie. Wij geloven in het belang
van educatie als een middel tot zelfontplooing en verandering en daarom zijn een groot deel van onze
activiteiten educatief van aard. En toch geloven wij ook dat educatie en ideologie alleen waarde hebben
als er sociale actie op volgt. Wij geloven dat het ons recht en onze verantwoordelijkheid is om een
standpunt in te nemen over de belangrijke kwesties die onze wereld beinvloeden en actief mee te werken
om onze visie te verwezenlijken.
Wij moedigen alle leden aan om te komen tot Hagsjama (zelfverwezenlijking) – dat wil zeggen, de
ideologie en waarden in hun alledaagse leven te incorporeren. Wij geloven dat het voor alle joden
belangrijk is om te streven naar een betekenisvol en vervullend joods leven en daarom moedigen wij alle
leden aan deze uitdaging aan te gaan, gedurende hun tijd in de beweging en ook als zij de beweging
verlaten.
14. Ge’oela
Tot slot geloven wij dat de vernieuwing en bestendiging van joods nationaal leven in Eretz Jisrael een
noodzakelijke voorwaarde is voor de verwerkelijking van de fysieke en spirituele verlossing van het
joodse volk en de hele mensheid.
Terwijl Ge’oela (verlossing) een ververwijderd verlangen blijft, spreken wij de hoop uit dat Medinat
Jisrael, in vrede levend met zijn buren, de verlossing van Am Jisrael en de vervulling van onze
messiaanse droom van universele vrede onder de soevereiniteit van God, dichterbij zal brengen. Het
moderne zionisme heeft in korte tijd zoveel bereikt en heeft ons op zoveel manieren de ongeëvenaarde
overwinning van de joodse spirit getoond. Toch lag het pad altijd vol grote obstakels en ligt er een
ongelooflijke grote uitdaging in het verschiet. Zoals is gezegd: “La Alecha Hamlacha Ligmor welo ata
ben chorien lehibatel mimena.” (Het is niet je plicht om het werk te vervolmaken, maar je bent ook niet
vrij om er van af te zien.)7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Genesis 15:18
Exodus 19:6
Exodus 19:6
Isaiah 42:6
David Ben Goerion, The Call of the Spirit, 1951/52
Uit Rashi’s commentaar op Leviticus 26:37
Uit Pirke Avot, (Spreuken der vaderen)
Download