Kopie PBS januari 2013

advertisement
17 JANUARI ‘DE DAG VAN HET JODENDOM’
In de afgelopen jaren heeft ‘de Dag van het Jodendom’ in de bisdommen echt inhoud
gekregen. Met name door bijzondere activiteiten op die dag zelf of wat later.
Parochies hebben initiatieven ontwikkeld ter bezinning op onze relatie met de Joden
en de Joodse traditie. Om enkele voorbeelden te noemen: bezoek aan naburige
synagoge en een ontmoeting met leden van die Joodse gemeente, hetgeen ook
verschillende bisschoppen hebben gedaan; een reeks avonden met aandacht voor
thema’s zoals rituelen rond het sterven en de rouw- verwerking; bezoek aan joodse
begraafplaats in de omgeving met uitleg over de begrafenis-rituelen; een begin
maken met leerhuisavonden, vaak oecumenisch van opzet. Wie een keer zulke
initiatieven ontwikkelt, ontdekt dat er absoluut belangstellenden zijn en dat die
belangstelling om vervolg vraagt.
Dit jaar heeft ‘de Dag van het Jodendom’ als thema: “Zorg om de Schepping”. Niet
enkel omdat het zo’n actueel item is, maar omdat het een wezenlijk kenmerk is van
concrete Joodse spiritualiteit: zorg om flora en fauna, die een gave zijn van de
Schepper. Daarom is er ‘Feest van de bomen’, zijn er de oogstdankfeesten, die o.a.
de basis vormen van de Grote Feestdagen van het Nieuwe Jaar, van Pasen –
Pesach en Pinksteren – Sjawoeot. Het is verrijkend, om dat te leren kennen. In de
discussies over de rituele slacht werd ook gewezen op de joodse traditie juist met
betrekking tot het dierenwelzijn. Op basis van die betrokkenheid op de schepping
heeft ook een thema als duurzaamheid terecht een plaats. Om een gesprek te
hebben over de Joodse feestdagen en gebeden kan gebruik gemaakt worden van
verschillende boeken van joodse auteurs. Daarnaast zijn er meerdere Joodse
geleerden, die boeken hebben gepubliceerd over de persoon van Jezus en over de
relatie Tenach en het Nieuwe Testament. Ook het kwartaalblad KRONIEK van KRI
biedt stof voor gesprek. Zo zijn er meerdere mogelijkheden om een programmaopzet te realiseren.
Voor meer informatie zie www.dagvanhetjodendom.nl
Frans Zwarts, lid Katholieke Raad voor Kerken en Jodendom, KRI
Download