Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk

advertisement
Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk
De Dorpskerk is beeldbepalend voor Zwammerdam en omstreken. De Stichting Vrienden van de
Zwammerdamse Dorpskerk wil dat de kerk in een goede conditie blijft en wensen daar graag een steentje aan bij
te dragen. Als u daar ook zo over denkt, dan nodigen wij u uit om vriend van de Dorpskerk van Zwammerdam te
worden. Vriend kan u zijn door donateur te worden. Op deze wijze kunt u de Stichting ondersteunen. Als vriend
ontvangt u regelmatig een informatieblad en krijgt u voorrang bij activiteiten die de Stichting organiseert. Zowel
bedrijven als particulieren kunnen vriend van de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk worden.
De Stichting is opgericht door Dammenaren die de Dorpskerk als monument belangrijk vinden. Immers het
kerkgebouw is te beschouwen als een onmisbaar en beeldbepalendin het dorp. De Stichting probeert
geïnteresseerden bij het gebouw te betrekken, die wel of niet vanuit een kerkelijke achtergrond willen bijdragen
aan de instandhouding van het kerkgebouw.
De Stichting wil zich inzetten voor het onderhoud van het kerkgebouw. Uiteraard is het noodzakelijk om met de
kerkelijke gemeente nauw samen te werken. Een tweede belangrijk doel vormt het inzetten van het kerkgebouw
voor andere dan kerkelijke functies. U kunt hierbij denken aan concerten, themabijeenkomsten, exposities en
andere activiteiten op cultureel gebied. Ook zakelijke activiteiten behoren tot de mogelijkheden. De Stichting
hoopt op deze wijze (mede) een tweede leven van het kerkgebouw mogelijk te maken. Deze activiteiten
legitimeren als het ware het financiële beroep dat de Stichting doet op particulieren en bedrijven, die het
kerkgebouw als een levend monument willen blijven zien.
Het meerjarenonderhoudsplan vergt jaarlijks meer dan € 27.000,00. Dit bedrag wordt voor een gedeelte
gesubsidieerd. Het is de ambitie van de Stichting om de rest van het bedrag bijeen te brengen via eerder
genoemde bijdragen van de vrienden, door legaten, door bijdragen van fondsen, sponsoren en een positieve
exploitatie vanuit te organiseren evenementen.
Het is onze missie om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Wilt u
het stichtingsbestuur daarbij helpen? Spreekt het monumentale kerkgebouw u aan, of heeft u er iets mee? Dan
heeft de Stichting u veel te bieden en is de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk op zoek naar u.
Als u zich wilt aanmelden dan kunt u bijgaand formulier invullen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk.
Aanmeldingsformulier.
o
Ik wil graag vriend van de Stichting Vrienden Zwammerdamse Dorpskerk worden.
o
Ik schenk eenmalig € …………..
o
Ik word vriend als particulier voor een jaarlijks bedrag groot € 25, -
o
Ik word vriend als bedrijf voor een jaarlijks bedrag groot € 100, -
o
Aanhef: Dhr. Mevr. Familie. Bedrijf. (doorstrepen wat niet van toepassing is)
o
Wilt u de nieuwsbrieven van de Stichting in de toekomst digitaal ontvangen?
Bedrijf: …………………………….
Achternaam: …………………….
Voorletters: ………………………
Adres: …………………………….
Huisnummer: ……………………
Postcode: ……………………….
Plaats: ……………………………
Telefoon: ……………………….
E-mail: ……………………………
Handtekening: ………………….
Vriendelijk bedankt voor uw aanmelding.
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 172916496 t.n.v. Stichting Vrienden van
deZwammerdamse Dorpskerk.
Correspondentieadres:
Secretariaat Stichting Vrienden Zwammerdamse Dorpskerk.
P/a: Richard van Zijll.
Steekterweg 130 i.
2407 BJAlphen aan den Rijn.
E-mailadres: [email protected]
Download