2014.11.17 Overzicht gevoelige

advertisement
Overzicht van gemeenten met gevoelige bestemmingenbeleid
Door GGD-Werkgroep Lucht
Versie 17-11-2014
In een aantal Nederlandse gemeenten is gevoelige bestemmingenbeleid opgesteld. De landelijke
GGD Werkgroep Lucht heeft daar een overzicht van gemaakt. Per gemeente wordt een korte
beschrijving van het beleid gegeven. Doel van een gevoelige bestemmingenbeleid is om kwetsbare
groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met luchtweg- of cardiovasculaire aandoeningen te
beschermen. Onder de noemer gevoelige bestemmingen vallen o.a. scholen, kinderdagverblijven,
bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen. In sommige gemeenten worden ook woningen gerekend
tot een gevoelige bestemming.
Gemeenten met luchtkwaliteitsbeleid gerelateerd aan gevoelige bestemmingen:
 Amersfoort
 Amsterdam
 Best
 Harderwijk
 Maastricht
 Rotterdam
 Utrecht
 Zutphen
Gemeente Amersfoort: Milieubeleidsplan 2008-2011
In het Milieubeleidsplan is opgenomen dat locaties van nieuwe scholen en kinderdagverblijven
tenminste 100 meter van autosnelwegen liggen.
Leer meer: http://www.amersfoort.nl/milieu.html
Gemeente Amsterdam: Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit 2009
Uitgangspunt in de richtlijn is dat binnen de zone van 300 meter van een snelweg, 50 meter van een
provinciale weg en 50 meter van een stedelijke weg met meer dan 10.000 motorvoertuigen per
etmaal, geen gevoelige bestemmingen worden geprojecteerd. Dit geldt voor nieuwe situaties.
Van het uitgangspunt kan gemotiveerd worden afgeweken indien (bijzondere) omstandigheden en
belangen hiertoe aanleiding geven. Indien men gevoelige bestemmingen langs drukke wegen wil
realiseren, dan is het verplicht dat de GGD een toetsing uitvoert en aanbevelingen opstelt.
Lees meer: http://www.ggdkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/3396-amsterdamse-richtlijngevoelige-bestemmingen-luchtkwaliteit
Gemeente Best: Luchtkwaliteitsplan 2009
Scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen mogen niet binnen
100 meter van de snelweg worden gerealiseerd. Bij wijzigen van of bij nieuwe bestemmingsplannen
wordt ook ten behoeve van woonbestemmingen en sportvelden binnen 300 meter van de snelweg
en binnen 50 meter van provinciale wegen en overige drukke wegen met een dreigende
overschrijding (vanaf 3 % onder de grenswaarde) getoetst op luchtkwaliteit.
Lees meer: http://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/5/0/luchtkwaliteitsplan-juli-2009.pdf
1
Gemeente Harderwijk: Algemeen milieubeleidsplan 2009-2012
In Harderwijk mogen binnen 50 meter van provinciale wegen en de rijksweg geen nieuwe scholen
(basisonderwijs, voortgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen), kinderdagverblijven,
bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen worden gebouwd. Voor de contour van 50 tot 300 meter
van de rijksweg moeten er zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige,
verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies binnen de contour te plaatsen.
Het college beslist of de aangevoerde redenen hieraan voldoen.
Lees meer: http://www.harderwijk.nl/organisatie/beleidsregels_3267/item/algemeen-milieubeleidsplan-20092012_2981.html
Gemeente Maastricht: Gemeentelijk locatiebeleid
De gemeente Maastricht heeft een gemeentelijk locatiebeleid. Dit locatiebeleid gaat nader in op
locaties langs gemeentelijke wegen. Het besluit gevoelige bestemmingen gaat alleen in op rijks- en
provinciale wegen. Doel van de Maastrichtse beleidsnota is dat nieuwe bouwplannen en nieuwe
functies op de ‘juiste’ locaties worden ingepland. Juiste locaties zijn locaties met de minste
luchtverontreiniging, waarbij ‘gevoelige’ en ‘extra gevoelige’ groepen worden ontlast. Voor extra
gevoelige functies (o.a. verpleeghuizen, kindercentra, scholen, sportvelden) is nieuwbouw in de
eerstelijnsbebouwing van de hoofdwegenstructuur niet toegestaan.
Lees meer: http://limburg.nl/Beleid/Milieu/Lucht/Ruimtelijke_ordening_en_locatiebeleid_luchtkwaliteit
Gemeente Rotterdam: Beleidsregel buitenklimaat: Luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang
De 'Beleidsregel buitenklimaat: Luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang 2012' betreft
zoneringsbeleid. Dit beleid is gericht op het tegengaan van nieuwe scholen en kinderopvang op
locaties met een slechte kwaliteit van de buitenlucht. Uitgangspunt in de beleidsregel is dat binnen
de zone van 100 meter van een snelweg en 50 meter van een stedelijke weg met meer dan 10.000
motorvoertuigen per etmaal, geen scholen (basisscholen en voortgezet onderwijs) en locaties voor
kinderopvang (m.u.v. gastouderopvang) worden geprojecteerd. Dit geldt voor nieuwe planologische
situaties. Bij het opstellen van een bestemmingsplan (of omgevingsvergunning voor het afwijken van
een bestemmingsplan) waarin een school of kinderopvang planologisch mogelijk wordt gemaakt,
wordt de beleidsregel standaard toegepast. De GGD heeft hierbij een adviserende rol. Er kan
gemotiveerd worden afgeweken van de beleidsregel indien daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Er
wordt dan een expliciet bestuurlijk besluit genomen over het al dan niet in het plan mogelijk maken
dat een school of kinderopvang zich binnen de zone kan vestigen.
Gemeente Utrecht: Utrechtse nota Volksgezondheid 2011-2014 ‘Duurzaam Gezond’
De gemeente Utrecht neemt in diverse fasen van de planontwikkeling een gezondheidsadvies op om
daarmee de gezondheid te beschermen dan wel de potentieel schadelijke effecten te beperken.
Luchtkwaliteit is één van de onderwerpen waarop advies gegeven wordt. Het advies is gebaseerd op
o.a. de landelijke GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid. Een gezondheidsadvies wordt onder
meer nuttig bevonden bij alle nieuwe bouwplannen voor gevoelige bestemmingen.
Lees meer:
http://www.utrecht.nl/images/BCD/SectorFenP/Begroting/2014/DoorklikbestandenProgrammabegroting/08WelzijnJeugdE
nVolksgezondeid/ProceskaderGezondheidsadviezeninruimtelijkeontwikkelingen.pdf
2
Gemeente Zutphen: Uitvoeringsplan Luchtkwaliteit
Het gevoelige bestemmingenbeleid geldt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer gevoelige
bestemmingen binnen 50 meter van wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 10.000
motorvoertuigen per etmaal liggen, moet uit (lucht)onderzoek blijken of de nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling of verandering gewenst is. Dan wordt ook onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn,
zoals extra filters in de ventilatie van gebouwen.
Lees meer: https://www.zutphen.nl/Wonen_en_omgeving/Milieu_en_afval/Milieunota_s en
https://www.zutphen.nl/dsresource?type=pdf&objectid=uden:146686&versionid=&subobjectname=
3
Download