hoe ont-moeten kan bijdragen tot herstel

advertisement
9/03/2014
POLPAROL
HOE ONT-MOETEN KAN
BIJDRAGEN TOT HERSTEL
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
1
Inleiding
 Ontstaan
Polparol
 Succesfactoren
 Polparol
 Rol
Polparol
en herstel
van hulpverlener binnen Polparol
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
2
1
9/03/2014
1. Ontstaan Polparol

Project ontstaan 2009

Drijvende kracht Pol Depreitere psychomotorische
therapeut UZ Leuven Campus St-Jozef Kortenberg

‘Laagdrempelig praatcafé’ als onderhouden van
zijn bijzondere banden met (ex-)cliënten

Zoektocht naar locatie samen met VZW De Hulster
Leuven ( Beschut wonen) en UZ Leuven campus st. Jozef
Kortenberg
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
3
2. Wat is Polparol? (1)

Polparol = naam gekozen door cliënten zelf

Ontmoetingsmoment dat plaatsvindt in een
buurtcentrum in Leuven

Elke donderdag 18.00 tot 21.00 ( uitgezonderd
feestdagen)

Beperkt aantal jaarlijkse activiteiten ( barbecue,
karaoke, nieuwjaarsreceptie)
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
4
2
9/03/2014
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
5
2. Wat is Polparol? (2)

Doelgroep: voor iedereen maar in het bijzonder
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 Ex-cliënten
van Pol
 Cliënten
van Beschut Wonen De Hulster en UZ Leuven
campus Sint-Jozef Kortenberg
 Uitbreiding
naar cliënten mobiele teams in de
omgeving, activiteitencentra, PVT, dagcentra
 Mensen
uit de buurt
 Gemiddeld
30 tal mensen
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
6
3
9/03/2014
2. Wat is Polparol? (3)

Werking:

De eerste vier jaar uitsluitend opengehouden door Pol en
een vaste vrijwilliger/cliënt

Na overlijden Pol: ontstaan van een vast team van 6
vrijwilligers bestaande uit verschillende hulpverleners van
VZW De Hulster (BW), UZ Leuven campus Sint-Jozef
Kortenberg en AC/OC Papiermoleken en dezelfde
vrijwilliger/ cliënt

1 vaste vrijwilliger uit de buurt die instaat voor de
catering
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
7
3. Succesfactoren! (1)

Continuïteit: elke donderdag ( uitgezonderd feestdagen)

Laagdrempeligheid: niets moet, bijna alles kan

Herkenbaarheid: vast team, weinig veranderingen, geen
onverwachte activiteiten

Unieke plaats buiten ‘psychiatrie’, goed bereikbaar in de
stad

Samenwerking buurt en stad
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
8
4
9/03/2014
3. Succesfactoren! (2)
 De
attitude of manier van omgaan van de
tapper met zijn klanten
 Sfeer
 Organisatie
overkoepelend werken
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
9
3. Succesfactoren! (2)
 Enkele
bedenkingen…
 Overlijden
van Pol is een groot verlies voor het project
 Stigmatisering
of discriminering onder de mensen van
de doelgroep
 Omgaan
met alcohol
 Voorlopig
nog niet mogelijk zonder aanwezigheid
hulpverlener
 Sommige
klanten van het begin missen de beginsfeer
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
10
5
9/03/2014
4. Polparol en herstel (1)

Huidige groeiende herstelbeweging binnen de GGZ

Herstel wijst naar de strijd die mensen met
psychische problemen voeren om een leven te lijden
dat hen voldoet. Het is de strijd voor een gewoon
leven, een sociaal leven zoals elke andere mens dat
heeft, zo onafhankelijk als mogelijk, werk hebben,
vrienden, nauwe relaties… (Shepherd, 2010)
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
11
4. Polparol en herstel (2)

Herstel is een vertaling van het Amerikaanse
woord recovery. Herstel betekent niet de
opheffing van symptomen, genezing van de
aandoening, of terugkeer naar de oude staat. Het
gaat hier om unieke, persoonlijke processen
waarin mensen met psychische beperkingen
proberen de draad weer op te pakken en hun
leven opnieuw inhoud en richting te geven
( Boevink,Droës, 2005)
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
12
6
9/03/2014
4. Polparol en herstel (3)

Herstellen doet men niet “ alleen”

Sociale inclusie : opnemen van sociale rollen in
gemeenschappen of groepen

Ontdekken of herontdekken van een persoonlijke
identiteit , los van de ziekte of beperkingen
( geciteerd in Shepherd,Boardman &Slade, 2008)
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
13
5. Kenmerken van herstelondersteunende
zorg ( Droes et al, 2012)

De hulpverlener heeft een
 Houding
van hoop en optimisme, is present
 Gebruikt zijn professioneel referentiekader op een
terughoudende en bescheiden wijze
 Maakt ruimte voor, ondersteun het maken van en sluit
aan bij het eigen verhaal van de cliënt
 Herkent
en stimuleert het benutten van eigen kracht
van de cliënt ( empowerment) zowel individueel als
collectief.
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
14
7
9/03/2014
5. Kenmerken van
herstelondersteunende zorg

De hulpverlener heeft een

Erkent, benut en stimuleert de ontwikkeling van
ervaringskennis van de cliënt

Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van cliënt
door belangrijke anderen.

Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van
eigen regie/autonomie

Bevordert door de cliënt gewenst maatschappelijk rolherstel
door het nastreven van sociale participatie/inclusie, het
bestrijden van stigma , discriminatie en uitsluiting
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
15
Conclusie
 Polparol
is een voorbeeld van hoe 1 persoon
het verschil kan maken
 Taak
van hulpverlener om cliënt op een
gelijkwaardige manier te benaderen
 Taak
van hulpverlening om stigmatisering
tegen te gaan
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
16
8
9/03/2014
Literatuurlijst

Boevink,W.,(2006). Verhalen van herstel. Utrecht:Trimbos.

Dröes,J.,Witsenburg,C.,(2012).Herstelondersteunende zorg:behandeling,
rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische
aandoeningen.Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Boevink,W.,Dröes,J.,(2005). Herstelwerk van mensen met een psychische
beperking. En wat kunnen hulpverleners doen om hen te ondersteunen?
Psychopraxis,7(1),14-20.

Shepherd,G.,(2010).Van eerherstel naar herstel.Psyche,22(2),12-14.

Shepherd,G.,Boardman,J.,Slade,M.,(2008).Making recovery a reality. Policy.
Sainsbury centre for mental health.
VZW De Hulster Leuven – UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg
17
9
Download