TOTAALINDEXEN van familienamen voorkomende in de klappers

advertisement
TOTAALINDEXEN van familienamen voorkomende in de klappers
van de parochieregisters van het Ancien Régime.
Toelichting
De meeste mensen zullen gedurende hun leven op verschillende plaatsen verbleven hebben. De
oorzaken van deze migraties kunnen zeer uiteenlopend zijn . Huwelijken en economische noodzaken
zijn wel de voornaamste redenen waarom de mensen verhuizen. Met de invoering van de registers
van de Burgerlijke Stand tijdens de Franse Revolutie en later de invoering van bevolkingsregisters
(1847) is de herkomst van personen redelijk te achterhalen.
Vóór de Franse Revolutie echter zijn de parochieregisters de enige, algemeen gekende, bronnen
waarin persoonlijke gegevens van burgers werden opgetekend. Deze totaalindexen op de
parochieregisters zijn dan ook hét middel bij uitstek om op basis van de familienaam onze
voorouders te kunnen lokaliseren.
De totaalindex op de parochieregisters is een alfabetische lijst van alle voorkomende familienamen
(met varianten) die voorkomen in de parochieregisters van een specifiek arrondissement.
Per familienaam wordt er vermeld waar men deze naam kan terugvinden; m.a.w. in welke localiteit
(parochie) er een vermelding is en of het hier gaat om een vermelding in de akten van dopen,
huwelijken of overlijdens.
Voorbeeld:
Peeters : 3 - - o
17 d h o
24 - h o
De familienaam Peeters komt voor in parochie 3 (d. i. Berlare) in het overlijdensregister, in parochie
17 (Overmere) in de doop- huwelijk en overlijdensregisters en in parochie 24 (Wetteren) in de
huwelijks en overlijdensregisters.
De nummers na de naam verwijzen dus naar een volgnummer in een lijst van parochies van het
arrondissement.
De Totaalindex is dus een ideaal werkinstrument om verdwaalde familieleden terug te vinden en het
voorkomen van een familienaam te lokaliseren. Anderzijds geven zij ook een idee hoe de schrijfwijze
van een familienaam kan evolueren.
Download