Vragen: Van welk soort werkloosheid is hier sprake? Structurele

advertisement
Vragen:
1. Van welk soort werkloosheid is hier sprake? Structurele
werkloosheid of conjuncturele werkloosheid? Motiveer je antwoord.
2. Er wordt gesproken over belastingen. De ‘aardling’ heeft het over
een ander soort belastingen dan de ‘alien’. Er wordt onderscheid
gemaakt naar directe en indirecte belastingen. Geef aan welke in de
strip genoemde belastingen direct en welke indirect zijn.
3. Het verschil tussen brutoloon en nettoloon wordt ook wel een
aangeduid als Wig. Hoe noemen we deze wig?
4. Naast het brutoloon betaalt de werkgever ook nog andere kosten,
de zgn. werkgeverslasten. Door het brutoloon te verhogen met
werkgeverslasten komen we op de loonkosten per werknemer. Hoe
noemen we het verschil tussen brutoloon (wat de werknemer ziet)
en de loonkosten die de werkgever uiteindelijk kwijt is voor een
werknemer?
5. In het onderste plaatje van de 1e pagina worden een aantal sociale
verzekeringen genoemd die worden gefinancierd vanuit de
belastingafdracht. Welke sociale verzekeringen worden er genoemd.
6. De bouw van wegen (plaatje 9)wordt ook wel:
a. Overheidsconsumptie genoemd
b. Overheidsinvestering genoemd
c. Overheidbesteding genoemd.
7. De ‘alien’ heeft gelijk dat de kostprijs voor de producent daalt door
lagere loonbelastingen en sociale premies. Waar haalt de ‘alien’ dan
toch de inkomsten voor de overheid vandaan?
8. In deze strip is de productiefactor arbeid het knelpunt. Namelijk
de productiefactor arbeid is te duur voor de producent. De
producent zou dus kunnen investeren in kapitaalgoederen
(machines) die de productiefactor arbeid kan vervangen. Hoe
noemen we zo’n investering?
9. Naast de productiefactoor arbeid en kapitaal kennen we nog twee
productiefactoren. Benoem deze factoren.
10.Wat is de grote denkfout die de “alien” maakt?
Antwoorden
1. Er is sprake van structurele werkloosheid omdat het hier om de
aanbodkant van de economie gaat.
2. Indirecte belasting betaal je niet rechtstreeks aan de overheid. In dit
voorbeeld is dus btw een indirecte belasting. Directe belastingen zijn
de loonheffing (loonbelasting + sociale premies) successierechten,
vermogensrendementsheffing (box 3), kansspelbelasting en
vennootschapsbelasting
3. Werknemerswig
4. Werkgeverswig
5. Sociale verzekeringen zijn onderverdeeld naar
volksverzekeringen en werknemersverzekeringen:
Volksverzekeringen zijn onder meer:
Algemene Ouderdomswet (AOW);
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
Algemene nabestaandenwet (Anw); en
Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
De volksverzekeringen gelden onder meer voor alle ingezetenen van
Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door
inkomensafhankelijke premies en belastingen.
[bewerk] Werknemersverzekeringen
Werknemersverzekeringen zijn onder meer:
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
Werkloosheidswet (WW); en
Ziektewet (ZW).
6. B
7. inkomsten door middel van hoger btw heffing
8. diepte-investering
9. natuur/grond & ondernemersschap
10. de kostprijs per geproduceerde liter limonade daalt wel maar de
winstmarge (meestal de reden om de productie te verplaatsen) neemt
niet toe. De winstmarge neemt niet toe omdat er meer btw over de
limonade wordt geheven. Dus de ondernemer heeft geen enkel
voordeel en de ‘’alien’’ slaat de plank mis met deze oplossing.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards