Jodendom en christendom

advertisement
1ste monotheïstische godsdienst
-Jahweh
-Tenach (Oude Testament) met de Torah
(wetten)
-tempel in Jeruzalem met de Ark van het
Verbond (10 geboden)
-Messias(verlosser)→komt Joden bevrijden
In 63 v.c. veroveren de Romeinen Palestina
-Joden mogen hun godsdienst houden
-moeten wel extra belasting betalen
In 70 n.c. Opstand tegen de Romeinen→
tempel verwoest→diaspora
1ste eeuw optreden van Jezus van Nazareth
Jezus zou de Messias zijn
-verlossingsleer: bevrijden van zonden→
hemel
-opkomen voor de onderdrukten (vrouwen, armen,
slaven)
-komt Gods rijk op aarde brengen
Zorgt voor veel onrust→door de Romeinen
gedood op aandringen van de Joden
Apostelen (volgelingen van Jezus b.v.
Petrus en Paulus) trekken weg
-stichten overal christengemeenten
-aantal schrijft het leven van Jezus op
(evangelies→ Nieuwe Testament)
-ruzie met de Joden
Aanvankelijk tolerant
Later christenvervolgingen
-christenen willen de keizer niet als God
aanbidden
-christenen nemen niet deel aan openbare
godsdienstige plechtigheden
-christenen houden zich niet aan de
Romeinse wetten
-christenen staatsgevaarlijk(komen op
voor de onderdrukten)
-christenen goede zondebok b.v.
64 Brand van Rome→Nero geeft christenen
de schuld→begin christenvervolgingen
Christenvervolgingen gaan in een golfbeweging (christenen martelaren)
Toch sterke groei van het aantal christenen
In 314 Constantijn de Grote keizer
-christenen godsdienstvrijheid
-christendom gelijk aan andere godsdiensten (Edict van Milaan)
In 394 was Theodosius de Grote keizer
-christendom staatsgodsdienst
-verbod van andere godsdiensten
-verzet van Romeinse elite tevergeefs
Bisschop van Rome (paus)
↓
Bisschoppen (kerkprovincie)
↓
Pastoors (herders)
↓
Christengemeentes
Aanvankelijk losse organisatie met grote
onderlinge verschillen
Later (300) strakkere organisatie
-concilies (kerkvergaderingen)
-vaststellen orthodoxe leer (afwijken=ketterij)
Download