PowerPoint-presentatie - Hoogheemraadschap van Schieland en

advertisement
Blauwalgenprolematiek
Kralingse Plas
Situation Kralingse Plas
Lorem ipsum dolor amet
Lorem ipsum
Hit, omnihillupis mo consequi ulparci bearund ignihictibus rem
ipsa.
Droge voeten en schoon water
2
Kralingse Bos en Plas
-Grootste stadspark van Rotterdam
-250 ha groot, 100 ha water
-3 miljoen bezoekers per jaar, beste openbare ruimte van NL
-Plaats voor ontspanning en rust
-Longen van de stad, draagt bij aan een leefbare stad
-Eigendom van de gemeente Rotterdam
Droge voeten en schoon water
|
3
Gebruik Kralingse Plas
Droge voeten en schoon water
|
4
Integraal Plan Kralingse Plas (2007)
Aanleiding
 Waterbodemverontreiniging (lood)
 Mogelijkheden voor recreatie en beleving verbeteren
- Verbeteren inrichting
- Gezond zwemwater
- Goede ecologische toestand bereiken
Samenwerking: provincie, waterschap, gemeente
Droge voeten en schoon water
|
5
Integraal Plan Kralingse Plas (2007)
Uitgevoerde herstelmaatregelen 2009 tot 2012:
1. Saneren en afdekken van de waterbodem (HHSK)
2. Nieuw vispasseerbaar gemaal (HHSK)
3. Aanleg nieuwe inlaat met defosfatering (HHSK
4. Aanleg en afzanden verondiepingen, wandel- en aanlegsteiger (R’dam)
5. Realisatie van een vistrap en bruggen in Bos-West (R’dam)
Kostenverdeling
Totaal
€ 13,3 miljoen
HHSK
€ 3,8 miljoen
Gemeente Rotterdam
€ 2,9 miljoen
Subsidie
€ 6,6 miljoen
Droge voeten en schoon water
|
6
Resultaten 2012
Positieve resultaten behaald bij afronding project:
1. De waterbodem is gesaneerd
2. De concentratie voedingsstoffen (fosfaat) in het water
is gehalveerd
3. Helder water, zonlicht bereikt de bodem
4. Ontwikkeling van onderwatervegetatie
5. Visstand is evenwichtig
6. De belevingswaarde is toegenomen
(o.a. wandelsteiger en vistrap)
Droge voeten en schoon water
|
7
Situatie vanaf 2012 tot nu
Maar helaas ook:
 Sterke blauwalgenbloei
 Gezondheidsrisico’s voor zwemmers en dieren
 Overmatige groei van waterplanten
 Overlast voor recreatievaart
 Stankoverlast door afstervende
blauwalgen en drijvend maaisel
langs de oevers van de plas
 Gezamenlijk onderzoek
Droge voeten en schoon water
|
8
Onderzoeken 2012-2015
 Expertmeeting: blauwalgenbloei zomer 2012 (okt 2012)
 Onderzoek: Punten op de i
(dec 2012 – juni 2013)
 Onderzoek: Slibtransport
(nov 2013 – apr 2014)
 Onderzoek: Bodemkartering oevers (jul 2014 - dec 2014)
 Onderzoek: Bodemkartering plas
(jan 2015 – apr 2015)
 Second opinion door onafhankelijke experts (okt 2015)
 beoordeling uitgevoerde onderzoeken
 beoordeling voorgestelde maatregelen
Droge voeten en schoon water
|
9
Conclusies onderzoek: het slib
Er ligt fosfaatrijk slib verspreid over de hele plas
Uit het slib komt fosfaat vrij en dit veroorzaakt de groei van
waterplanten en de bloei van blauwalgen
Droge voeten en schoon water
|
10
Conclusies onderzoek: herkomst slib
- Ondiepe zones met slib aangelegd
- Slib ligt lange tijd onafgedekt (ca. 1,5 jaar)
- Slib verspreid uit oeverzones door windwerking
- De wering blijkt niet stabiel genoeg
- De waterhuishouding draagt voor een klein deel bij
- De verhouding bijdrage
erosie slib en waterhuishouding:
93% : 7%
Droge voeten en schoon water
|
Slibopwerveling
door wind
11
Oplossing
 Scenario 1: Bronaanpak
 Het slib op de waterbodem en oevers aanpakken,
afdekken met een zandlaag
 Scenario 2: Symptoombestrijding
 Drijflaagverwijdering
 Waterstofperoxide
 Ultrasoon geluid (experimenteel)
 Scenario 3: Niets doen
Droge voeten en schoon water
|
12
Aanvullende flankerende maatregelen
Maatregelen en aandachtspunten bij bronaanpak:
 Schutwater van de sluis
 Optimaliseren defosfateren inlaatwater
 Afspoeling naar de plas (o.a. hondenpoep)
 Watervogels (ganzen)
 Recreatievaart
 Evenementen
 Afvoeren maaisel van waterplanten
Deze maatregelen dragen bij aan de houdbaarheid
van het afdekken met zand
Droge voeten en schoon water
|
13
Scenario 1: Bronaanpak
 Aanpak waterbodem
 Flankerende maatregelen dan noodzakelijk
 Sluis schutten met water uit de plas (€ 300.000)
 Optimaliseren defosfatering
 Verdere reductie van diverse kleine bronnen
 Doelbereik en gebruik
 Geen blauwalgen
 Geen stankoverlast
 Overmatige groei van waterplanten neemt af
 Hoge mate van publieke tevredenheid = weinig klachten
Droge voeten en schoon water
|
14
Scenario 2: Symptoombestrijding
Symptoombestrijding:
 Alternatieven:
- Zwembad
> € 1,0 mln. (+ € 125 /jaar)
- Afgedamd deel van de plas € 1,3 mln.
 Doelbereik en gebruik




Blauwalgengroei & -bloei
Groei van waterplanten neemt niet af
Plas zomers kort gesloten vanwege waterstofperoxide
Publiek is ontevreden over de plas en klaagt regelmatig
Droge voeten en schoon water
|
15
Scenario 3: Niets doen
 Het probleem lost zichzelf niet op
 Plantenarme, groene algensoep
 Blauwalgenprobleem (overlast) groter
 Vaker drijflagen
 Geen investering
 Beheerkosten nemen toe
 Doelbereik en gebruik





Structurele blauwalgenbloei
Risico’s voor volksgezondheid
Vaker een negatief zwemadvies (of verbod)
Drijflagen en stankoverlast
Publiek is erg ontevreden = veel klachten
Droge voeten en schoon water
|
16
Effectiviteit
Droge voeten en schoon water
|
17
Samenvatting
 Alle gestelde doelen (recreatie, zwemmen/blauwalg, ecologie) zijn
haalbaar in scenario 1
 Voorwaarde: maatregelen geheel en zorgvuldig uitvoeren
 Bij scenario 2 en 3 blijven veel knelpunten bestaan voor het gebruik
van de plas
 Advies: alles of niets (scenario 1 of 3)
Symptoom bestrijding (scenario 2)
wordt afgeraden vanwege:
 blijvende kosten
 veiligheid
 lange termijn effecten onbekend
 geen structurele oplossing
Droge voeten en schoon water
|
18
Belangen
Fase 2, een gezamenlijke inspanning:
belang gebruikers en burger staat voor op!
Belang en verantwoordelijkheid gemeente:
Eigenaar van de plas
Bevorderen leefbaarheid stad
Faciliteren recreatieve functie van de plas
varen
evenementen
recreëren rond de plas
aantrekkelijke vestigingsplaats voor middenstand
zwemmen etc.
Belang en verantwoordelijkheid waterschap:
Goede ecologische waterkwaliteit
Beheer waterpeil van de plas
Droge voeten en schoon water
|
19
Voorstel
(ambtelijk afgestemd)
- Gemeente en HHSK lossen dit probleem gezamenlijk op, de
regie en financiële administratie ligt bij de gemeente.
- Financiering, eenmalige investering
- Totale investering duurzame oplossing geraamd op
5,5 mio (excl. BTW)
- HHSK dan bereid 1,0 mio (incl. eventuele BTW) bij te dragen
(zandlaag € 0,7 mio en aanpassen sluis € 0,3)
- Gemeente zal dan ca. 4,5 mio dragen
Er wordt door beide partijen gezocht naar externe financieringsmogelijkheden
(bijdrage PZH, subsidies) zodat de kosten voor zowel gemeente als HHSK
kunnen worden gereduceerd.
- Financiering, beheer en onderhoud
- De overige flankerende maatregelen worden door zowel gemeente als
HHSK verwerkt in de exploitatie ieder naar diens eigen taken en
verantwoordelijkheden.
- Gemeente zal strak beheer voeren ter bescherming van investering
- Communicatie
- Gezamenlijk pro-actief oppakken
- Project uiterlijk voor de zomer 2018 gereed
Droge voeten en schoon water
|
20
Download