Presentatie ZonOpAnderDak

advertisement
Zon op ander dak.
Is tijdens voorgaande 4D sessie's al een aantal keren naar voren gebracht,
maar er is nog steeds niet echt aandacht aan besteed.
Om dit goed op te pakken zijn er extra vrijwilligers nodig in de werkgroep zon.
Dus na afloop noteren we graag enkele namen.
Deze presentatie is een plan van aanpak,
dus er nog niets aan concrete uitvoering gedaan.
Doelstelling ZAD:
Vanuit de Coöperatie Duurzaam Drimmelen,
de inwoners van de gemeente Drimmelen in de gelegenheid stellen om
mee te profiteren van duurzame energie via zonnepanelen,
wanneer zij daartoe niet de mogelijkheid hebben om dit zelf te regelen.
Bijv. huurwoning, geen geschikt dak, enz.
Afhankelijk van de invullingskeuze, kunnen mogelijk ook inwoners deelnemen,
die al wel zonnepanelen op hun dak hebben.
Plan van aanpak.
l
l
l
l
l
l
l
l
Vooronderzoek
Expertise
Financiën
Mogelijke locaties
Wat mag wel/niet
Contacten met overigen
Samenstelling werkgroep
Resultaat
Vooronderzoek
Met betrekking tot Zon op Ander Dak, zijn al diverse initiatieven ontplooid.
Onderzocht dient te worden of we hier gebruik van kunnen maken,
zodat niet het wiel opnieuw uitgevonden wordt.
Dit dient echter heel kritisch te gebeuren, omdat er ook al
projecten fout gelopen zijn.
Hierbij dient dan bestudeerd te worden, wat er fout is gegaan.
Kortom de goede elementen overal vandaan proberen te halen
en deze bij onszelf te gebruiken.
Expertise
Er zal op diverse fronten expertise nodig zijn om tot een goed verhaal te komen.
Deze expertise omvat:
–juridische
–fiscale
–financiële
–overheid (regelgeving)
–technische(zon pv systemen)
Financiën
Aangezien DD (nog) niet de financiële ruimte heeft om hierin te financieren,
zullen hiervoor andere manieren bedacht dienen te worden.
Hiervoor zijn ook al voorbeelden voorhanden welke mogelijk ook
voor ons van toepassing kunnen zijn.
In ieder geval moet het voor de inwoners van Drimmelen mogelijk gemaakt worden,
dat ze met een (kleine) investering ook mee kunnen doen in dit traject
en kunnen profiteren van een rendement op hun investering.
Mogelijkheden zijn crowdfunding, lening bij bank,
aankopen pane(e)l(en) door inwoners, maatschap investeerders, coöperatie, ....
Lidmaatschap DD gewenst/verplicht?
Mogelijke locaties
Op wat voor manieren kan er ruimte benut gaan worden
voor zonnepanelen waar anderen in mee kunnen financieren
en hier rendement van kunnen krijgen.
Denk aan gebouwen (boerderijen, huurwoningen,
overheidsgebouwen), open stukken grond, enz.
Wat mag wel/niet
Welke vergunningen zijn er nodig.
Hoe zit het fiscaal in elkaar.
Wat zijn de juridische consequenties, enz.
Contacten met overigen
Met welke partijen moeten we contact leggen en evt. samenwerken.
Bijv.
VEC Nbr. (verenigde energie cooperatie)
Cooperatie Moerdijk
Samenstelling werkgroep
Wie gaan er in de werkgroep deelnemen.
Denk aan vrijwilligers Duurzaam Drimmelen.
Woningstichtingen.
MKB.
Gemeente.
Banken.
Enz.
Resultaat
Extra inkomsten voor Cooperatie Duurzaam Drimmelen.
Voordeel voor de inwoners/deelnemers (rendement).
Doordat we op dit moment nog niet alles kunnen overzien,
zal dit plan van aanpak continue aangepast worden
op basis van de opgedane kennis.
Het is prettig om alvast een kapstok te hebben
om uit te voeren activiteiten aan op te hangen.
1 van de opties die nader uitgewerkt dienen te worden is de zgn.
Postcoderoos regeling.
Wat is de postcoderoos regeling.
–regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (per 1-1-2014)
–Voor leden van cooperaties en VVE's
(kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie installatie
en die in de zgn. postcoderoos van deze productieinstallatie wonen)
–belastingkorting (in eerste instantie verlaging van 7,5 cent/kWh
per 1-1-2016 kan het belastingbedrag op nihil uitkomen)
Dit geldt voor de persoonlijke energierekening van de
leden van een coop. , tot het eigen verbruik (max. 10.000 kWh).
Lagere kosten voor de leden en inkomsten voor de coop.
In hoeverre we in de gemeente Drimmelen hier zinvol
gebruik van kunnen maken dient nader uitgezocht te worden.
Een bedrijf mag ook lid zijn en hiervan profiteren,
mits niet meer dan 20% belang in coop.
In theorie,
zoals door de overheid bedacht:
Postcodes zijn echter bedacht voor de distributie van post.
De gebieden zijn niet begrensd op basis van het aantal adressen.
Er kunnen dus op deze manier gebieden zijn met heel weinig deelnemers,
waardoor het mogelijk niet interessant is om gebruik te maken deze regeling.
Stel er is een duurzaam energie-initiatief in de postcode 1012, dan kan elke deelnemer
in de postcodes 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1031 en 1021
de zogenaamde energiebelastingkorting ontvangen op elke opgewekte kWh.
Uiteraard wel naar rato van de totale opbrengst van het totale project.
Mensen die deelnemen aan een project dat binnen hun postcoderoos valt
krijgen vanaf 2016 een korting van 9 cent per kilowattuur aan energiebelasting.
Stel, u heeft 3 zonnepanelen die in een jaar 700 kWh opwekken,
dan krijgt u van de overheid 700 * 9 cent = € 63,- terug.
Vast en zeker zal de coöperatie ook nog een bedrag krijgen voor elk opgewekt kWh.
Laten we uitgaan van 5 cent, dan is de totale opbrengst 14 cent per kilowattuur.
Kleinverbruikers investeren via een coöperatie of VvE in een duurzame
elektriciteitsinstallatie. De opgewekte energie wordt door de coöperatie of VvE
verkocht aan een energieleverancier naar keuze.
De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting verrekend op hun
eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen
voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid
toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie.
De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de
energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie
passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.
Huurders komen in aanmerking mits de huurprijs exclusief energiekosten is.
De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit.
Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder
en kan het verlaagde tarief toepassen
Download