VRIND 2014 Persvoorstelling

advertisement
Naar een uniforme
herkomstdefinitie binnen de VO
Jo Noppe
Mozaïko - 10 september 2015
Opbouw
1. Waar komen we vandaan?
2. Naar een uniforme herkomstdefinitie
3. Toepassingen uniforme herkomstdefinitie
Waar komen we vandaan?
Probleem: tot voor kort monitoring van positie personen van buitenlandse
herkomst veelal gebaseerd op huidige nationaliteit
Maar heel wat vreemdelingen zijn Belg geworden en discriminatie en
mindere SES verdwijnt niet door Belg te worden
 Hoe groep in beeld brengen die zelf Belg geworden is en hun
nakomelingen?
 Binnen de Vlaamse overheid verschillende definities in omloop: VDAB,
Kind & Gezin, WSE, dienst Emancipatiezaken…
Naar een uniforme herkomstdefinitie
Sinds een aantal jaar wordt volop ingezet op het op 1 lijn krijgen van alle
instellingen binnen de Vlaamse overheid om te komen tot een eenvormige
definitie en operationalisering over de beleidsdomeinen heen
 Uitgangspunt: doelgroep art. 3 Vlaams Integratiedecreet van 2009/2013
= “persoon die hier legaal en langdurig verblijft en die bij zijn/haar geboorte
niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens één van de ouders bij
geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat”
= persoon van buitenlandse herkomst
4 criteria: huidige en geboortenationaliteit van de persoon en
geboortenationaliteit van de vader en de moeder
Is 1 van die 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit dan persoon van
buitenlandse herkomst
Naar een uniforme herkomstdefinitie
Verdere opdeling van groep personen van buitenlandse herkomst naar
herkomstgroep volgens cascade (eerst vader, dan moeder, dan persoon):
1. België
2. EU:
2.1. Buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg;
2.2. West- en Noord-EU15-landen: Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden
en Finland;
2.3. Zuid-EU15-landen: Italië, Spanje, Portugal en Griekenland;
2.4. EU12/EU13-landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië,
Bulgarije, Roemenië, Malta, Cyprus en Kroatië (vanaf 2014);
3. Niet-EU:
3.1. Europa niet-EU: Zwitserland, Noorwegen, Albanië, Belarus, Kosovo, Moldavië, Rusland, Bosnië,
Oekraïne, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Macedonië, Kroatië (tot 2013), IJsland,
Servië en Montenegro;
3.2. Turkije;
3.3. Maghreb: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië;
3.4. Andere landen: andere landen dan diegene vermeld in bovenstaande groepen.
Naar een uniforme herkomstdefinitie
Definitie en operationalisering doelgroep werd uitgewerkt in overleg met:
• alle Vlaamse beleidsdomeinen: commissie integratiebeleid
• federaal niveau: KSZ en FOD WASO
• lokaal niveau: VVSG, grote steden en gemeenten
• sociale partners: SERV
 In mei 2015 bekrachtigd door de Vlaamse Regering
Bedoeling is dat alle instellingen en partners van de Vlaamse overheid zoveel
als mogelijk bij eigen registraties en survey’s of bij externe data-aanvragen (bij
KSZ, RR…) deze definitie en operationalisering gebruiken
 uniforme monitoring van de doelgroep over beleidsdomeinen en
beleidsniveaus heen (federaal, regionaal en lokaal)
Toepassingen uniforme definitie doelgroep
Gebruik uniforme definitie en operationalisering nu al in:
• Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (SVR & ABB) en Vlaamse
Migratie- en Integratiemonitor (SVR, ABB en Steunpunt I&I);
• Herkomstmonitor (departement en Steunpunt WSE);
• Herkomst personeel 13 centrumsteden (SVR, VVSG & steden); op termijn
mogelijk ook andere gemeenten.
In voorbereiding/uitvoering:
• Herkomst onderwijzend personeel (departement O&V);
• Herkomst niet-werkende werkzoekenden (VDAB);
• Vlaamse Arbeidsrekening (departement en Steunpunt WSE);
• Herkomst personeel VO (dienst Diversiteitsbeleid).
 Telkens inhoudelijke en procedurele begeleiding mogelijk door SVR
Contactgegevens
Jo Noppe
Studiedienst van de Vlaamse Regering
[email protected]
02 553 47 59
www.vlaanderen.be/svr
1ste generatie
= migranten
Geboortenat.:
vreemd
Nat. bij
geboorte kind:
vreemd
2de generatie
= kinderen van
migranten
3de generatie
= kleinkinderen
van migranten
vreemd
vreemd
Belg
(sinds 1992)
Nat. bij
geboorte kind:
Belg
Belg
(sinds 1992)
Belg
Belg
Belg
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards