Toon gehele stuk

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 2 augustus 2016
ONDERWERP
Zandvoortselaan 135, last onder bestuursdwang gat in raam
SAMENVATTING
Wij hebben geconstateerd dat er in het raam van de erker op de eerste verdieping van het
pand op het perceel Zandvoortselaan 135 een gat zit. Dit is gevaarlijk omdat door de wind
stukken glas kunnen afbreken en op straat vallen. Wij hebben geen contact kunnen krijgen
met de eigenaar. Vanwege gevaarzetting is sprake van spoedeisend belang. Daarom
hebben wij zonder voorafgaande last bestuursdwang toegepast en het raam met een houten
plaat dichtgezet. Wij stellen voor aan de eigenaar een last onder op te leggen en de kosten
van de bestuursdwangtoepassing volledig ten laste van de eigenaar te brengen.
BESLUIT B&W
Na uitvoering van de werkzaamheden in het kader van bestuursdwang alsnog een last onder
bestuursdwang op te leggen, tot het met onmiddellijke spoed dichtzetten van het raam van
de erker op de eerste verdieping van het pand op het perceel Zandvoortselaan 135 en de
kosten van bestuursdwang volledig ten laste van de eigenaar te brengen.
INLEIDING
In het raam van de erker op de eerste verdieping zat een gat. Wij hebben met spoed
bestuursdwang toegepast. Van u wordt nu gevraagd te beslissen over een last onder
bestuursdwang om de kosten van bestuursdwang volledig op de eigenaar te kunnen
verhalen.
MOTIVERING
Situatie
Het gat in het raam leverde gevaarzetting op omdat het glas mede door de wind kan
afbreken en op straat kan vallen. Een foto is als bijlage bijgevoegd. Wij hebben tevergeefs,
telefonisch en per email, geprobeerd contact te krijgen met de eigenaar. Wij hebben met
spoed, zonder voorafgaande last, bestuursdwang toegepast en het raam dichtgezet met een
houten plaat.
Overtreding zorgplichtbepaling woningwet
Volgens artikel 1a, eerste lid van de Woningwet draagt de eigenaar van een bouwwerk er
zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of
veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Doordat de eigenaar van het perceel Zandvoortselaan 135 deze gevaarlijke situatie heeft
laten ontstaan en laten voortduren, heeft de eigenaar niet voldaan aan de zorgplicht en
genoemde bepaling overtreden.
Last onder bestuursdwang
De Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk om bij spoedeisend belang
bestuursdwang toe te passen zonder voorafgaande last. Vanwege de veiligheid is hier
sprake van spoedeisend belang. Als u de kosten van bestuursdwang ten laste van de
eigenaar wilt brengen, moet u zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden een
last onder bestuursdwang opleggen.
Kosten bestuursdwang
De kosten van bestuursdwang zijn € 181,51 inclusief btw. Het gaat om manuren en
materiaalkosten. Wij stellen voor deze kosten voor rekening te brengen van de eigenaar.
679232
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 2 augustus 2016
JURIDISCH KADER
Artikel 1a van de Woningwet regelt de zorgplicht voor eigenaren van bouwwerken. Nu deze
is overtreden kunt u op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 en volgende van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kunt u bestuursdwang toepassen.
Op grond van artikel 5: 31, eerste en tweede lid Awb kunt u bestuursdwang toepassen
zonder voorafgaande last bij spoedeisend belang en kunt u de last zo spoedig mogelijk na
aanvang van de werkzaamheden opleggen.
Artikel 5:25, eerste lid Awb bepaalt dat u de kosten kunt verhalen.
BIJLAGEN
 Conceptbeschikking, verseon: 679227
 Foto gat in raam, verseon: 679247
679232
2/2
Download