06CR-Voortgang Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 27 mei 2014
ONDERWERP
Voortgang Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing Heemstede
SAMENVATTING
Op 27 mei 2010 heeft de raad het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (hierna:
ISV) Heemstede 2010-2014 vastgesteld.
Tussentijdse evaluatie heeft geleid tot de conclusie dat een aantal programmaonderdelen
niet tijdig (voor 1-1-2015) tot uitvoering kan worden gebracht.
Voorgesteld wordt om de notitie “Voortgang ISV-programma per 1-5-2014” voor
kennisgeving aan te nemen en over de beoogde verdeling van het ISV-budget 2010-2014
bestuurlijk overleg met de provincie te starten.
BESLUIT B&W
1. De notitie “Voortgang ISV-programma per 1-5-2014” voor kennisgeving aan te nemen;
2. Over de beoogde verdeling van het ISV-budget 2010-2014 bestuurlijk overleg met de
provincie te starten;
3. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Op 27 mei 2010 heeft de raad het ISV-programma Heemstede 2010-2014 vastgesteld.
Tussentijdse evaluatie heeft geleid tot de conclusie dat een aantal programmaonderdelen
niet tijdig (voor 1-1-2015) tot uitvoering kan worden gebracht.
Om deze reden is in november 2013 een herverdelingsvoorstel voorgelegd aan de
commissie Ruimte, waarin de programmaonderdelen die niet tijdig kunnen worden gestart
zijn vervangen door enkele nieuwe programmaonderdelen. Dit onder voorbehoud van
instemming door de provincie.
Tijdens het overleg met de provincie is gebleken dat niet alle vervangende
programmaonderdelen op goedkeuring van de provincie kunnen rekenen. Zo is het niet
toegestaan om het ISV-Geluidbudget in te zetten voor projecten, waarbij geen Alijstwoningen zijn betrokken. Dit betekent dat het beoogde project “Geluidarm asfalt Johan
Wagenaarlaan” niet met ISV middelen kan worden gefinancierd en dat het ISV-geluidbudget
moet worden herverdeeld.
Voorts is uit het voortgangsoverleg met de Milieudienst IJmond over het ISVBodemprogramma gebleken, dat de gereserveerde middelen voor het programmaonderdeel
“Grootschalig onderzoek VOCL Binnenweg/Blekersvaartweg” niet, dan wel niet tijdig kunnen
worden ingezet. Nader overleg met de provincie met de Milieudienst IJmond en de provincie
Noord-Holland over de vervolgaanpak van dit bodemproject heeft geleid tot de voorlopige
conclusie dat de gemeente Heemstede haar aandeel in de sanering voldoende heeft
opgepakt en dat de sanering van deze locatie(s) verder de verantwoordelijkheid zal zijn van
de provincie en de schuldig eigenaren. Dit zal door de Milieudienst en de provincie nog
schriftelijk worden vastgelegd met als insteek dat met het vrijvallen van de bijbehorende
middelen wordt ingestemd. Dit betekent dat het herverdelingsvoorstel van november 2013
dient te worden herzien in de zin dat voor de vrijvallende bodemgelden moeten worden
herverdeeld. Aangezien deze middelen voor de uitvoering van het bodemprogramma niet
meer nodig zijn en er voor het ISV-Geluidbudget geen alternatieve projecten voor handen
zijn, is het wenselijk om deze gelden over te hevelen naar het ISV-Fysiekbudget. Het gaat
dan in totaal om € 180.634. De bevestiging van instemming door de provincie met deze
overheveling zal eveneens schriftelijk worden vastgelegd.
Voor de besteding van dit bedrag is ambtelijk een viertal projecten aangedragen:
vervanging pontje Meermond;
opwaardering openbare verlichting Jan van Goyenstraat/Zandvoortselaan;
uitbreiding fietsvoorzieningen station Heemstede-Aerdenhout;
langzaamverkeerververbinding Leidsevaartweg-Leyduin.
630390
1/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 27 mei 2014
De voorkeur gaat daarbij uit naar de inzet van alle vrijvallende middelen voor het project
“Vervanging pontje Meermond”, aangezien daarmee de verbinding tussen de Indische Wijk
en park Meermond tot een volwaardig bruikbare verbinding kan worden gemaakt.
De genoemde projecten zijn eveneens voor instemming voorgelegd aan de provincie.
Naar het ambtelijke oordeel van de provincie past echter geen van deze projecten binnen de
Rijk- en provinciale doelstellingen van het ISV. Bovendien past het project “Vervanging
pontje Meermond” niet in de op dit punt gemaakte bestuurlijke afspraken met de provincie.
Om de bovengenoemde reden zien wij aanleiding om over dit provinciale standpunt nader
bestuurlijk overleg te voeren.
Op basis van de resultaten van dit bestuurlijke overleg kan vervolgens een concreet
herverdelingsvoorstel worden opgesteld.
Overigens kan worden besloten om voor de overige projecten kan het resterende bedrag uit
de knelpuntenpot ISV Heemstede, groot € 107.407, in te zetten. Deze mogelijkheid zal te
zijner tijd bij het herverdelingsvoorstel worden betrokken.
In de bijgevoegde notitie “Voortgang ISV-programma Heemstede 1-5-2014” is een overzicht
aangegeven van de ontwikkeling van het ISV-programma en de knelpuntenpot ISV en is
een onderbouwing vermeld van de mogelijke vervangende programmaonderdelen. Tenslotte
is een onderbouwing van het multipliereffect, één van de randvoorwaarden van de provincie
gegeven.
MOTIVERING
Niet tijdig besteed ISV-budget wordt teruggevorderd
Uiterlijk 31 december 2014 moet zijn gestart met de uitvoering van de activiteiten zoals
opgenomen in het ISV-programma. Deze datum geldt voor alle activiteiten (zowel fysiek,
geluid als bodem). De ISV-bijdragen van de programmaonderdelen die niet aan deze
voorwaarde voldoen, moeten naar verwachting worden teruggestort naar het Rijk.
De ISV-regels bieden ruimte voor heroverweging
Als echter kan worden onderbouwd dat besteding van het budget van de in 2010
vastgestelde programmaonderdelen niet mogelijk blijkt, dan kan -in eerste instantie binnen
het betreffende budget- gekeken worden naar alternatieve plannen. Het is wenselijk om
hierover in overleg met de provincie te treden om te voorkomen dat er achteraf discussie
ontstaat.
Met de voorgestelde herverdeling wordt het nog niet bestede ISV-budget binnenboord
gehouden
Volgens de huidige planning zullen naar verwachting alle programmaonderdelen, inclusief
de alternatieve programmaonderdelen voor 1 januari 2015 zijn gestart. Alleen voor het
programmaonderdeel “Bouwlocatie Kanaalweg/Havenstraat (Havendreef)” geldt dat de
planontwikkeling wordt vertraagd als gevolg van het recente besluit om de onderhandeling
met de initiatiefnemer over de grondverkoop te heropenen. Dit kan ertoe leiden dat te zijner
tijd alsnog moet worden besloten om de bijbehorende ISV-middelen (€ 25.000) her te
verdelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de overige programmaonderdelen.
FINANCIËN
De toekenning van ISV-bijdragen is een bevoegdheid van de raad. De tot nu toe
gebruikelijke procedure is dat burgemeester en wethouders een voorstel voor de alternatieve
inzet van middelen opstellen en deze op planniveau ter bekrachtiging voorleggen aan de
raad via een begrotingswijziging. Dit gebeurt bij de besluitvorming over het betreffende
project.
630390
2/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 27 mei 2014
Om deze reden stellen wij dan ook voor om het voorliggende collegevoorstel ter kennisname
te sturen aan de Commissie Ruimte en de commissie een concreet herverdelingsvoorstel
voor te leggen voor advies nadat met de provincie op dit punt overeenstemming is bereikt.
JURIDISCH KADER
Wet stedelijke vernieuwing
PLANNING/UITVOERING
Nadat de commissie Ruimte haar advies kenbaar heeft gemaakt, volgt een definitief
herverdelingsbesluit. Dit onder de voorwaarde dat de provincie met het herverdelingsbesluit
kan instemmen.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
BIJLAGE
 kenmerk: 631192 onderwerp: notitie “Voortgang ISV-programma per 1-5-2014”
630390
3/3
Download