PP_Arbeidszorg - LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

advertisement
Pilootproject
Arbeidszorg
Pilootproject Arbeidszorg
•
•
•
•
•
kadering:activeringsbeleid OCMW
ladder sociale activering
bestaande arbeidszorg- vzw’s
reguliere VZW’s gezocht
takenpakket op maat voor
deeltijds werk
• ondersteuning VZW en cliënt
• we rekenen op u !!
OTC
2
Activeringsbeleid OCMW
• Uitgangspunt: iedereen aan de slag !
• Van iedereen die een leefloon geniet
wordt een redelijke inzet als
tegenprestatie verwacht afhankelijk
van :
◦ trap op de activeringsladder
◦ doorgroeimogelijkheden
OTC
3
De activeringsladder
TRAP
DOELGROEP
Zorg en
personen niet in staat
hulpverlening tot reïntegratie door
ernstige geestelijke of
lichamelijke
beperkingen
Sociale
personen die op lange
activering
termijn mogelijk
regulier kunnen werken
maar daar nu nog niet
(onmiddellijk) aan toe
zijn door psychische
en/of lichamelijke
beperking of
psychosociale situatie
(multiproblem)
Arbeidspersonen nog niet in
activering
staat regulier te
werken, maar dat in de
toekomst wel kunnen
mits ze nog wat
vaardigheden aanleren
(competenties
versterken)
Arbeidspersonen in staat om
toeleiding
regulier te werken
maar voor wie
ondersteuning nodig is
bij het vinden en
houden van werk
Reguliere
arbeid
DOEL
verminderen van deze
beperkingen om daarna
een vervolgstap te
kunnen zetten
INSTRUMENTEN
maatschappelijke
participatie (indien geen
vervolgtraject mogelijk)
of doorstroom naar
arbeidsactivering
Bvb. arbeidszorg,
vrijwilligerswerk,
Nederlandse
taallessen, cursus
assertiviteit,
voortraject,
voorzet,
emancipatorisch
project,
mantelzorg, …
cliënten toerusten met de Bvb. werkstage,
kwaliteiten die ze nodig
art. 60, art. 60
hebben om door te
privé, Sine –45
stromen naar
jaar, Wep+, PBO,
arbeidstoeleiding of naar VDAB-opleiding
een reguliere baan, onder
meer door werkervaring
aan te bieden
het bieden van
Bvb. jobwerkbank,
ondersteuning om de
jobcoaching,
cliënten zo snel mogelijk sollicitatietraining,
aan het werk te helpen
…
OTC
Bvb. interim,
Activa, Sine
+45 jaar, IBO,
Dienstencheques,
loondienst,….
4
Voordelen van AZ voor de cliënt
• verhogen maatschappelijke
participatie
• doorbreken sociaal isolement
• waardering krijgen,zich nuttig voelen
• ervaring met een werkvloer
• groei doorheen het traject
• premie
• mogelijke opstap naar art.60contract
OTC
5
Arbeidszorg bestaat reeds!
Bestaande arbeidszorg-vzw’s:
Vb: Ateljee, Kringloopwinkels,De
Moester,Open Plaats,Compagnie de
Sporen, …
MAAR
- beperkt aantal plaatsen
- we willen de drempel verlagen door
meer buurtgericht te werken
OTC
6
Wat is dan anders?
We zoeken extra plaatsen voor AZ
in VZW’s die:
▪ in de buurt van de cliënt
gevestigd zijn
▪ geen erkenning hebben als AZvzw
▪ geen of beperkte ervaring met
een AZ-medewerker
OTC
7
Doel pilootproject
• in de wijken Nieuw Gent en Rabot
15 mensen tewerkstellen als
arbeidszorger in reguliere vzw’s.
• zoveel mogelijk aspecten van het
arbeidszorgsproces gedurende 1
jaar registreren.
• randvoorwaarden in kaart brengen
om arbeidszorg in àlle wijken te
implementeren.
OTC
8
VZW’s gezocht !
• Die kosteloos iemand willen
tewerkstellen
• Gedurende 1 of meerdere halve
dagen per week
• Om een takenpakket “op maat” uit te
voeren
• Dat aansluit bij de noden van de vzw
en de interesses en competenties
van de cliënt.
OTC
9
OTC biedt aan de vzw:
• kosteloze deeltijdse medewerker
• later mogelijks fulltime art.60medewerker
• ondersteuning door OTC via
▪ trajectbegeleider
▪ competentiecoach
OTC
10
OTC vraagt aan de VZW:
• takenpakket op maat in overleg met
OTC-competentiecoach.
• begeleiding op de werkvloer
• aanbieden structuur, veiligheid
• samenwerking met trajectbegeleider
OTC in het kader van een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan van
de cliënt
OTC
11
Wij hebben u nodig !
• Bevraging in groepjes:
- meerwaarde voor uw vzw ?
- mogelijke takenpakket(ten) in uw vzw ?
- Kent u andere organisaties in de wijk die
een arbeidszorger zouden kunnen
tewerkstellen ?
OTC
12
Info
OCMW Gent
OTC
Fransevaart 30
9050 GENT
Tel. 09 266 96 24
[email protected]
[email protected]
www.ocmwgent.be
OTC
13
Download