Wat leert mijn kind op De Schatkamer?

advertisement
4.
Wat leert mijn kind op De Schatkamer?
Op De Schatkamer proberen wij een goed evenwicht te vinden tussen:



Het vergroten van kennis
Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, zoals zelfstandig keuzes
kunnen maken, een ander leren helpen, creatieve oplossingen zoeken en
kritisch meedenken, en het om kunnen gaan met vrijheid
Het aanleren van praktische en sociale vaardigheden, waaronder correcte
omgangsvormen, respect voor elkaar en de omgeving, enzovoort.
Zoals uit het bovenstaande blijkt richt de school zich op een breed
onderwijsaanbod. De prioriteiten leggen wij bij de vakken taal, lezen en
rekenen. Zij vormen de kern van het onderwijs op De Schatkamer, omdat deze
vakken de basis zijn voor de verdere schoolloopbaan. De manier waarop wij onderwijs
geven, hangt samen met onze keuze voor het Daltononderwijs.
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Het onderwijs moet kinderen zo goed mogelijk
voorbereiden op de maatschappij van morgen. Die maatschappij verandert door technologie
en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Hierdoor
verandert werk en veranderen functies. De jongeren van nu hebben 21e eeuwse
vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat om vaardigheden als kritisch
denken, probleemoplossingsvaardigheden, ict-vaardigheden, creativiteit en sociale
competenties. Om leerlingen goed voor te bereiden op deze 21e eeuwse samenleving, is het
belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in ons onderwijs. De Schatkamer wil hier
de kinderen ook goed op voorbereiden. Daarom is ons onderwijs uitdagend en
toekomstgericht, speelt het in op het talent van de kinderen en stelt het de leerling centraal.
De einddoelstelling voor onze school willen wij dan ook als volgt formuleren:
Onze leerlingen hebben aan het einde van de basisschool een maximale hoeveelheid kennis,
inzicht en vaardigheden opgedaan, waarbij de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk
optimaal zijn benut. De kinderen zijn zo in staat om het bij hun niveau passend voortgezet
onderwijs te volgen.
Groep 1 en 2
Het naar de basisschool gaan is een nieuwe fase in het leven van uw kind. Veel kinderen zijn
erg benieuwd naar wat hen te wachten staat op “de grote school”. Voordat uw kind 4 jaar is
geworden mag het vijf ochtenden komen wennen. Om in de kleutergroepen aan te sluiten bij
de belevingswereld van het kind wordt er gewerkt in thema’s. Op een speelse manier leren
de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit en worden zij voorbereid op onderdelen uit de
vakgebieden die vanaf groep 3 een grotere rol gaan spelen. Veel kinderen bezoeken voordat
zij naar de basisschool gaan de peuterspeelzaal. De peuterspeelzalen van KinderOpvang
Dronten maken gebruik van een methode die aansluit bij de methode die we op De
Schatkamer gebruiken. Op deze manier zorgen we, door onze samenwerking met
Kinderopvang Dronten, voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.
De kring
Hier begint de schooldag mee en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Met name
voor de taalverwerving is de kring een optimale vorm. De kinderen leren luisteren naar
elkaar en leren nadenken over allerlei onderwerpen die worden aangeboden. Het vertellen
van een verhaal, het voorlezen van een prentenboek, rijmpjes, raadsels, liedjes, het spelen
van kleine toneelstukjes en het horen van klankverschillen zijn activiteiten in de kring die de
taalontwikkeling van een kind stimuleren.
Weektaken
In de kring bespreekt de leerkracht met de kinderen welke taken er op het programma van
die week staan. Zowel de kinderen van groep 1 als groep 2 krijgen gedurende elke
schoolweek respectievelijk ongeveer twee of vier taken per week. Met behulp van
pictogrammen staan de taken aangegeven op een speciaal bord dat de kinderen de hele
week kunnen raadplegen. Elk kind heeft een eigen map en geeft zelfstandig met de dagkleur
aan wanneer een taak volbracht is. Deze principes en het werken met dagkleuren worden
gebruikt in de groepen 1 tot en met 8 en zijn kenmerkend voor het Daltononderwijs.
Woordenschatuitbreiding
Een zo groot mogelijke woordenschat is voor kleuters belangrijk voor een goede
taalontwikkeling. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de
woordenschat. Hierbij doen we mee aan het VVE-project. Deze afkorting staat voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie en dit project is er op gericht de taalvaardigheid van alle kinderen zo
vroeg mogelijk op een goed niveau te brengen. Dit gebeurt aan de hand van vaststaande
thema’s.
Het werken in groepjes en in de hoeken
In groepjes worden de kinderen gestimuleerd ervaring op te doen met allerlei
ontwikkelingsmaterialen. Voorbeelden daarvan zijn puzzels, lotto’s, constructiematerialen,
vormenmaterialen, bouwmaterialen, het toetsenbord en de muis, tekentechnieken en andere
creatieve technieken. Door het werken met deze materialen ontwikkelen de kinderen hun
zintuigen, fijne motoriek en wordt het taal-denken gestimuleerd. De kinderen kunnen kiezen
uit een huishoek, bouwhoek, boekenhoek, luisterhoek, schrijfhoek, computerhoek, natte
hoek met water of zand en het verfbord. Door het spelen in de hoeken leren kinderen ook
hun fantasie te ontwikkelen en wordt het samenspel bevorderd.
Het bewegingsonderwijs
Iedere dag spelen de kinderen buiten met het buitenspelmateriaal. Om het spelen en
samenspelen te bevorderen worden er ook allerlei zang- en tikspelletjes gedaan. De kinderen
gaan regelmatig naar een van de twee speellokalen voor het bewegingsonderwijs. Op vrijdag
krijgen de kleuters in de grote gymzaal van Het Koetshuis gym van de vakleerkracht.
Rol van de leerkracht
De rol van de leerkracht in de kleutergroepen is een begeleidende, voortvloeiend uit de spelsituaties van de kinderen. De leerkracht creëert een uitdagende omgeving waarin kinderen
uitgelokt worden tot spelen, nadenken, meedoen, helpen, beslissingen nemen, enzovoort.
Naarmate de kleuter ouder wordt, krijgt de leerkracht een meer sturende rol. Het
voorbereidend rekenen, lezen en schrijven staan dan meer in de belangstelling. De
afgelopen jaren wordt in groep 2 in de maanden voor de zomer begonnen met de stof uit
het leesonderwijs van groep 3. Het volgende schooljaar in groep 3 gaan de kinderen hiermee
verder. Onderzoek heeft aangetoond, dat kinderen het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3
goed kunnen volgen als zij bij de start in groep 3 al minstens 15 letters kennen en kunnen
benoemen. We streven er dan ook naar om die doelstelling bij alle kinderen te halen voordat
zij naar groep 3 gaan.
Groep 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 wordt er steeds meer gestructureerd vorm gegeven aan de schoolse vakken
als taal, lezen en rekenen. Een meer methodische weg wordt dan gevolgd. Ook de inrichting
van de lokalen is anders, met minder speelhoeken en grote schoolborden voor instructie.
De activiteiten in de verschillende groepen:

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Veelal gebeurt dit
nog op een speelse manier om de overgang vanuit groep 2 zo soepel mogelijk te laten
verlopen. ’s Morgens zijn er overwegend leeractiviteiten. Na een ochtend hard werken
komen in de middag de lees- en rekenspelletjes, de creatieve vakken en het
bewegingsonderwijs aan bod.
Evenals in de kleutergroepen worden er in groep 3 hoeken gecreëerd, waar kinderen op
speelse wijze bezig kunnen zijn met taal-, schrijf- en rekenactiviteiten. In groep 3 neemt
het zelfstandig werken een belangrijke plaats in. De kinderen leren zelf te bepalen
wanneer ze welke taak gaan maken tijdens de takentijd. Als vervolg op de activiteiten in
groep 1 en 2 krijgt ook de uitbreiding van de woordenschat veel aandacht. Er is speciaal
tijd ingeruimd om de woorden die voorkomen in de leesmethode “Veilig leren lezen”
verder uit te diepen.

In groep 4 wordt er al veel meer methodisch gewerkt. Het aanvankelijk leesproces is
achter de rug en de kinderen kunnen de vaardigheid gaan toepassen in de praktijk.
Gestart wordt met het werken volgens een taalmethode. Ook leren kinderen het
toepassen van spellingsregels. Bij het rekenen wordt veel aandacht besteed aan het
inzicht en de automatisering. Evenals in groep 3 geldt dat de spanningsboog van de
kinderen soms nog wat kort is en daarom worden ’s middags de leeractiviteiten
afgewisseld met spelletjes, creatief bezig zijn en bewegingsonderwijs. De takentijd,
waarin de kinderen zelfstandig hun werk moeten maken, wordt uitgebreid met andere
opdrachten. De kinderen leren bijvoorbeeld hoe zij grotendeels zelfstandig om moeten
gaan met weektaken.

In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen er een aantal nieuwe vakken bij. Wereldoriëntatie
wordt uitgesplitst in de afzonderlijke vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Steeds hogere eisen worden gesteld aan de werkhouding van de kinderen. Zij moeten
zich langer en zelfstandiger met een taak kunnen bezighouden. Daarom worden
weektaken steeds belangrijker, waarbij de kinderen ook hun eigen tijd leren indelen. Ook
verantwoordelijkheid en samenwerking gaan een grotere rol spelen. De leerkrachten
beginnen in deze groepen ook met het aanleren van het houden van boekbesprekingen
en het maken van werkstukken.

In groep 7 en 8 komt het vak Engels erbij. Daarnaast wordt steeds meer toegewerkt
naar een goede werk- en studiehouding als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
De kinderen maken zelfstandig werkstukken en leerlingen van groep 8 krijgen steeds
meer huiswerk mee. Zij werken veel met weektaken en leren hoe ze zelfstandig
planningen kunnen maken. Ook verzamelen de leerlingen informatie met behulp van de
computer. In plaats van de traditionele spreekbeurt kunnen de kinderen ook het
resultaat van hun werk met behulp van Powerpoint op het schoolbord presenteren.
De vakken beter bekeken
Elke leerkracht werkt in zijn of haar groep met een lesrooster, verwerkt in een
weektakenschema. Daarin staat aangegeven welke onderwerpen er voor de verschillende
vakken aan de orde zullen komen. De nadruk valt op taal, lezen en rekenen. Grofweg de
helft van de schooltijd zijn de kinderen met deze vakken bezig.
Het werken met dag- en weektaken
In alle groepen, dus van groep 1 tot en met groep 8, wordt gewerkt met dag- en/of
weektaken. De leerkrachten maken hiervoor een jaarplanning waarin staat wat er per
vakgebied in dat jaar gedaan moet worden. Met behulp van deze jaarplanning worden de
dag- en weektaken samengesteld. De leerlingen krijgen elke week zo’n taakoverzicht. De
kinderen geven met de dagkleur aan wat zij die dag hebben gedaan. Op deze manier
kunnen kinderen zelf hun werkvolgorde bepalen en leren zij hun werk te plannen. Dit is ook
belangrijk om na groep 8 de stap naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
Nederlandse taal
Taal is bij uitstek het instrument om in contact te komen met elkaar. Het is een belangrijk
communicatie- en expressiemiddel en je verwerft en verwerkt er informatie mee. Om die
reden neemt taalonderwijs een centrale plaats in op De Schatkamer.
Taalonderwijs is veelomvattend, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in mondeling en
schriftelijk taalgebruik. De eerste jaren op school zijn de kinderen vooral bezig met actief
taalgebruik: het uitbreiden van de woordenschat en het luisteren naar en spreken met
anderen. Later komt daar het schriftelijk taalgebruik bij en krijgt taal een heel andere
dimensie.
Wij proberen tijdens het onderwijs in de Nederlandse taal niet alleen kennis en inzicht aan te
leren, maar vooral ook de toepassing ervan in de praktijk aan bod te laten komen.
Voorbeelden daarvan zijn: het geven van je eigen mening, spreekbeurten houden, goede
zinnen formuleren als antwoord op een vraag, een leuk verhaal schrijven of een brief
opstellen.
We gebruiken met ingang van dit schooljaar de nieuwe versie van de methode “Taal actief”.
Leren lezen
Hoewel de kinderen in groep 1 en 2 al veel voorbereidende leesoefeningen hebben gehad,
begint in groep 3 officieel het leren lezen. Het lezen wordt aangeleerd met de “globaalmethode”, “Veilig Leren Lezen” . Dit betekent dat nieuwe letters altijd worden aangeboden in
een woord. Eerst leert het kind bijv. het woord “maan” en van daaruit de losse letters m – aa
– n. Langzamerhand kan het kind met deze letters nieuwe woorden vormen. Bij het aanleren
van de letters gebruiken wij gebaren, zodat het leesproces motorisch ondersteund wordt.
Het helpt kinderen klanken beter te onthouden, omdat ze zichtbaar worden gemaakt. Dit
geeft het kind veel zelfvertrouwen. Het is ieder jaar weer fascinerend om te zien hoe snel
kinderen leren lezen.
Individuele leesbegeleiding op school
Lezen is voor ieder mens, kind of volwassene, van groot belang. Niet alleen om een boek of
krant te lezen, maar ook om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Na het aanvankelijk
leren lezen in groep 3 gaan we verder met het verbeteren van de leestechniek, de
leessnelheid en het leesbegrip. Het goed kunnen lezen is immers een eerste vereiste om alle
vakken op school goed te kunnen volgen.
Om na het aanvankelijk lezen het leesniveau te verhogen vindt er dagelijks vrij lezen plaats.
De kinderen lezen in hun vrijleesboek. Naast het bevorderen van het leesniveau wordt ook
het leesplezier bevorderd.
Bibliotheekboek lezen
Zo bezoeken de kinderen van de groepen 1 t/m 8 regelmatig de bibliotheek. De kinderen
kunnen dan een boek lenen en in de klas gaan lezen. Daarnaast heeft elke groep een eigen
klassenbibliotheek.
De school werkt hiervoor nauw samen met de openbare bibliotheek. Het is geweldig dat we
met de bibliotheek in één gebouw zitten. De kinderen uit groep 7-8 helpen de kleuters bij
het kiezen van een (prenten)boek.
Wanneer mogelijk wordt het tutorlezen op onze school toegepast. Een kind uit de groepen 3
of 4 leest dan samen met een kind uit de bovenbouw. Een leerzame manier, voor zowel het
jonge als het oudere kind, om met veel plezier extra leeservaring op te doen.
Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 worden een aantal keren per jaar getoetst op
hun technisch lezen. Dit wordt gedaan door de leerkracht door middel van de bekende AVItoets. De indeling van de verschillende niveaus is sinds enige tijd aangepast. Werd in het
verleden gewerkt met de niveaus 1 t/m 9, nu wordt gewerkt met de niveaus M3 t/m AVIPlus. De kinderen lezen een tekst en de tijd en het aantal gelezen fouten bepalen of een
kind dat niveau beheerst. Daarnaast kan ook het leesbegrip worden bekeken. De kinderen
beantwoorden dan vragen over de gelezen tekst.
Naast het lezen van teksten is er nog een andere toets die gebruikt wordt om het leesniveau
te bepalen. Dat is de DMT (drieminuten toets). Hierin leest het kind drie keer een minuut
losse woordjes.
Ons uitgangspunt is: Blijf lezen met plezier en iedereen doet het goed op zijn of haar manier.
Ook het thuis lezen met kinderen en het voorlezen is voor het leesonderwijs natuurlijk van
groot belang.
Begrijpend en studerend lezen
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op deze twee vormen van
lezen. Dit begrijpend en studerend lezen is een vaardigheid die de leerlingen in het
voortgezet onderwijs hard nodig zullen hebben. Het individueel aandachtig leren lezen en
analyseren van teksten ontwikkelt ook een op zelfstandigheid gerichte leer- en
studiehouding. Ook dit is voor elk kind noodzakelijk om goed mee te kunnen komen in het
voortgezet onderwijs. We gebruiken hiervoor de methode: “Leeslink”. Deze methode voor
begrijpend en studerend lezen is een methode via de computer. Er wordt hierbij dus niet uit
een boek gewerkt, maar de lessen worden wekelijks gegeven met behulp van het digitaal
schoolbord. Er is veel aandacht voor het gezamenlijk toepassen van de leesstrategieën.
Samenwerking met de bibliotheek
De school doet mee aan het Bibliotheek-op-School project. De school werkt hiervoor samen
met de bibliotheek. Dit project is bedoeld om het leesonderwijs te verrijken, de
mediawijsheid te vergroten en komen tot een structurele samenwerking tussen school en
bibliotheek.
Engelse taal
In de groepen 7 en 8 wordt de Engelse taal onderwezen. De kinderen leren onder andere
eenvoudige gesprekjes voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Kinderen leren ook
presentaties te houden in kleine groepjes. Dit doet dus ook een beroep op het
samenwerken. We werken met de methode “The Team”.
Rekenen en wiskunde
In de groepen 1 en 2 komt het rekenen aan bod in het omgaan met hoeveelheden. Hierbij
gaat het vooral om het aanleren van allerlei rekenbegrippen, zoals meer, minder, evenveel,
hetzelfde, etc. Daarnaast komen het tellen en het omgaan met cijfers aan bod. In de ontwikkelingsmaterialen die op school aanwezig zijn, zitten veel van de genoemde aspecten.
Het rekenonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 is de afgelopen jaren erg veranderd.
Uiteraard leren de kinderen nog steeds de cijfermatige bewerkingen als optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Maar ook het op een handige manier uit het hoofd rekenen en
het gebruik van rekenmachientjes zit in ons onderwijsaanbod. Ook leren de kinderen
problemen op te lossen uit het dagelijkse leven. Zij leren klokkijken en allerlei tabellen en
grafieken zelf te lezen en te maken. Op De Schatkamer werken we met de methode voor
rekenen en Wiskunde: “Wereld in Getallen”.
Als u met uw kind over rekenen praat, houdt u er dan rekening mee dat zij het
vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u het waarschijnlijk van vroeger
gewend bent. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan even contact op met de
groepsleerkracht.
Schrijven
In de groepen 1 en 2 worden veel oefeningen gedaan die de fijne motoriek ontwikkelen.
Denkt u hierbij maar aan kralen rijgen, de spijkerplank, prikken etc. Een goed ontwikkelde
fijne motoriek is voorwaarde voor het leren schrijven. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er
gewerkt met het methodisch schrift. Belangrijk is dat de kinderen de juiste schrijfwijze en
combinaties van letters tot woorden leren. Ook op de schrijfhouding van de kinderen zijn wij
alert. Uiteindelijk willen wij bereiken dat uw kind een duidelijk leesbaar en verzorgd eigen
handschrift krijgt. We gebruiken de methode “Pennenstreken”.
Wereldoriëntatie en verkeer
Zoals al eerder is beschreven wordt er in de kleutergroepen gewerkt met thema’s die dicht
bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Daardoor krijgen de kinderen kennis van de
wereld om hen heen.
Ook in de groepen 3 en 4 wordt aandacht gegeven aan bijvoorbeeld gebeurtenissen om ons
heen waarin de verschillende aspecten van aardrijkskunde, de natuur, het milieu en de tijd
vroeger en nu naar voren komen.
Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie opgesplitst in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur. Met ingang dit schooljaar gaan we in de groepen 5 t/m 8 werken met nieuwe
methodes voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze nieuwe methodes horen tot
één familie en zijn qua werkwijze en materialen aan elkaar gelieerd.
Ook verkeerslessen worden gegeven in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Hiervoor
beschikken we over de uitgaven van Veilig Verkeer Nederland. Stap Vooruit en de
Jeugdverkeerskrant.
Expressie
Hiertoe behoren tekenen, handvaardigheid, muziek, toneelspelen en andere vormen van
dramatische expressie. Jonge kinderen zijn vaak spontaan en hebben veel fantasie. Een
enkele opdracht is meestal voldoende om hen tot creatieve uitingen te laten komen.
Oudere kinderen hebben veel meer een duidelijke en goed omlijnde opdracht nodig, omdat
het resultaat, het uiteindelijke product, voor hen belangrijk is. Natuurlijk stemmen wij ons
onderwijs hierop af.
Bij handvaardigheid en tekenen is het van belang veel verschillende materialen en
technieken aan te bieden. Kinderen moeten leren om gereedschappen op de juiste wijze te
gebruiken.
Muziek bestaat in de onderbouw voornamelijk uit het zingen van liedjes. Deze worden met
bewegingen ondersteund, zodat de kinderen een goed maat- en ritmegevoel ontwikkelen. In
de bovenbouw maken de kinderen behalve met popmuziek ook kennis met klassieke muziek
en muziek uit niet-westerse culturen.
Theater
De kinderen van alle groepen zullen op het toneel staan. Elke groep oefent met de leerkracht
regelmatig in de klas en op het toneel tijdens een periode van twee á drie weken, om zo een
korte voorstelling in te studeren waarin vormen van toneelspel, zang en dans aan bod
komen. De voorstellingen zullen gegeven worden in de ontmoetingsruimte van het educatief
centrum. De ouders van de groep die optreedt worden van harte uitgenodigd bij de
voorstelling aanwezig te zijn. De kinderen uit groep 7-8 bereiden voor het afscheid van
groep 8 een grotere productie voort. Dat kan zijn een afscheidsmusical of een speelfilm die
zelf gemaakt wordt en op de afscheidsavond wordt gepresenteerd.
Sociale redzaamheid
In alle groepen besteden wij aandacht aan de sociale redzaamheid; onder andere door het
zelfstandig werken. Zelfredzaamheid houdt voor ons meer in dan alleen voor jezelf kunnen
zorgen. Het samen naar oplossingen zoeken en de ander hulp bieden, maken daarvan
eveneens deel uit. Wij leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van een methode voor sociaal-emotioneel leren. We gebruiken de methode
“Goed gedaan”.
Natuurlijk wordt er ook in de dagelijkse praktijk bij voorvallen in de klas of op het plein
(bijvoorbeeld een onenigheid of ruzie) altijd door de leerkracht met de kinderen gepraat. Het
is belangrijk dat de kinderen samen met de leerkracht naar eventuele oplossingen zoeken en
afspraken maken.
Bewegingsonderwijs
In groep 1-2 wordt dagelijks het bewegingsonderwijs gegeven
door de groepsleerkracht. In deze groep wordt ook één les per
week door de vakleerkracht gegeven. Die wordt gegeven in de
gymzaal van het Koertshuis. Vanaf groep 3 zijn er twee lessen
bewegingsonderwijs per week. Een les wordt verzorgd door de
vakleerkracht bewegingsonderwijs , de andere wordt gegeven
door de groepsleerkracht. Tijdens de lessen
bewegingsonderwijs leren de kinderen met allerlei toestellen
omgaan als trapeze, kast en trampoline. Daarbij leren de
kinderen bewegingsvormen als springen, klimmen, zwaaien en duikelen. Ook komt er een
variatie van spelvormen aan bod, waarvan moderne teamsporten favoriet zijn bij de
kinderen.
Gymnastiekrooster
In het schooljaar 2016-2017 is het gymrooster als volgt:
maandag
vrijdag
13.00-13.40
13.40-14.20
14.20-15.00
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00
11.10-11.55
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
3
4-5
6-7-8
1-2
3
4-5
6-7-8
Godsdienstonderwijs en Humanistisch vormingsonderwijs
Op onze school bestaat de mogelijkheid om leerlingen naar keuze deel te laten nemen aan
de lessen Godsdienst Vormend Onderwijs (GVO) of Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO).
Het staat ouders vrij om te kiezen voor deze lessen. Jaarlijks vindt een inventarisatie plaats
in de groepen 3 t/m 6 welke kinderen deze lessen in het volgende schooljaar (in groep 4 t/m
7) willen gaan volgen. Bij voldoende aanmeldingen (minstens 7 kinderen uit maximaal een
combinatie van twee jaargroepen) kunnen de lessen worden verzorgd. Bij GVO kan gekozen
worden voor verschillende geestelijke stromingen.
Ook het HVO wordt gegeven door een vakleerkracht. In deze lessen wordt gepraat over de
verschillen en overeenkomsten tussen alle mensen van de wereld, en op de manier waarop
we daarmee om moeten gaan. Het leren van de betekenis van het begrip waarden en
normen, het vormen van je eigen mening en het respecteren van die van elk ander kind
spelen daarbij een grote rol. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan bij de
belevingswereld van de leerlingen zoals vriendschap, familie, sociale media, bang zijn, e.d.
Naast kringgesprekken worden vele andere werkvormen gebruikt om de lessen afwisselend
en boeiend te maken zoals tekenen, rollenspel, voorlezen, muziek, verhalen schrijven en
vertellen en groepsspel. Zo komt ieder kind met zijn of haar verschillende kwaliteiten aan
bod.
Computeronderwijs
Alle groepen hebben de beschikking over computers die aangesloten zijn op ons netwerk. Op
het netwerk staan verschillende programma’s die gebruikt worden bij de verschillende
methodes. Dat kan zijn voor herhalingsstof , maar ook zeker voor de verrijking. Voor hun
werkstukken of spreekbeurten kan informatie van internet gehaald worden en zo nodig
uitgeprint. Kinderen kunnen hun spreekbeurt zelfs met behulp van Powerpoint presenteren
op het digitaal schoolbord. Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord.
De Schatkamer beschikt over een eigen site (www.daltonschooldeschatkamer.nl) en een email-adres: [email protected].
De gehanteerde methoden
Voor de verschillende vak- en vormingsgebieden worden de volgende methoden gebruikt:
Nederlandse taal
Taal actief
Lezen
Veilig leren lezen (groep 3)
Leesboekjes op AVI-niveau ingedeeld (groep 3 t/m 6)
Leeslink (groep 4 t/m 8)
Rekenen en wiskunde
Wereld in Getallen (groep 1 t/m 8)
Engelse taal
The Team (groep 7 en 8)
Schrijven
Pennenstreken (groep 3 t/m 8)
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Goed Gedaan (groep 1 t/m 8)
Aardrijkskunde
Wereldzaken (groep 5 t/m 8)
Geschiedenis
Tijdzaken (groep 5 t/m 8)
Natuur
Natuurzaken (groep 5 t/m 8)
Verkeer
(Jeugd)verkeerskranten (groep 4 t/m 8)
Tekenen en handvaardigheid
Tekenwerkplan (groep 3 t/m 8)
Hand Vaardig (groep 3 t/m 8)
Muziek
Verschillende methoden en aanbod CKV (groep 1 t/m 8)
Algemene ontwikkeling
SchoolTV weekjournaal
Alle groepen werken met programma’s van SchoolTV. Daarnaast worden speciale leskisten
en aanvullende materialen over uiteenlopende onderwerpen regelmatig gebruikt. Ook gaan
de kinderen van met name de bovenbouw elk jaar op excursie. Zij bezoeken dan
bijvoorbeeld een museum.
Download