Tijdschema v9

advertisement
VELDONTWIKKELING
Aardwarmte
BOREN & TESTEN
CONSTRUCTIE 1
CONSTRUCTIE 2
PRODUCEREN & ONDERHOUD
ABANDONNEREN
Vergunningen & Handelingen
Jaar
Tijd
Maand
0
1
Vooronderzoek voor
aanvraag + voldoen aan
technische + financiële
eisen
2
Indienen
aanvraag
opsporingsvergunning
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
3
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
5
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
30 +
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Opsporingsvergunning
Geldigheid: 4 jaar*
Behandeling aanvraag opsporingsvergunning
Aanvraag winningsvergunning + indienen
winningsplan + meetplan
Beoordelen aanvraag winningsvergunning,
winningsplan en meetplan
Winningsvergunning + geldig winnings- en meetplan
Start meting
(conform
meetplan)
Bestemmingsplan
checken
/wijzigen
Indienen
aanvraag
WABO bouw+
aanleg
Behandeling
aanvraag
WABO vergunning bouw, aanleg en bestemming
Voorbereiden
zelfevaluatie
winningsproces + WABO
+ WIVA + WIPLA
Meedelen
geologische
structuur,
diepte, tijdstip
en plaats
boringen**
Geologisch onderzoek
Voorbereiden
zelfevaluatie
boorproces
Evaluatie
geologisch
plan
Zelfevaluatie
boorproces
Zelf-evaluatie
winningsproces +
concept WABO
+ WIVA
+WIPLA
Aanvraag
WABO
omgevingsvergunning
WABO Omgevingsvergunning
Beoordeling aanvraag
Indien
wenselijk:
milieuneutrale
wijziging WABO
Indienen
werkprogramma
(testen)
BARMM
*****
Testen
Intrekken WABO
WABO
sloopmelding
Besluit
milieuneutrale
wijziging
WABO
Bouwen installatie
Sluitingsplan
Ontwerpen locatie met
kwetsbare bestemmingen
buiten contour 10E-6/jaar
van het plaatsgebonden
risico
Opzetten
well
examination
verificatie
schema
Independent well
examination
Indienen
werkprogramma
(per
boring)
Aanleg locatie
Voorbereiden
zelfevaluatie
winningsproces
Boren ***
Produceren
Abandonneren
Onafhankelijke rig
inspectie
****
Onafhankelijke audit
vgzorgsysteem
VG zorgsysteem aanwezig
VG doc
indienen bewijs
mijnbouww
werkzaam
erk
zorgsysteem
* deze tabel gaat uit van de meest ideale situatie
** uiterlijk voor het einde van het tweede jaar van de opsporingsvergunning
*** uiterlijk voor het einde van het derde jaar van de opsporingsvergunning
**** indien boorinstallatie meer dan een jaar geleden in Nederland onderworpen is geweest aan een onafhankelijke rig inspectie
***** indien er niet aan de regels van de BARMM voldaan kan worden, dienst er een WABO milieuvergunning aangevraagd/verleend te worden.
Jaarlijks: voor 1 november jaarwerkplan indienen
DISCLAIMER: DEZE VERSIE IS EEN CONCEPT. ER KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DIT OVERZICHT.
Legenda:
verplichting voor operator (indienen bij EZ/SodM)
4 weken
evaluatie vg
zorgsysteem
VG doc 'voorontwerprapport'
VG doc
'boren
van een
boorgat'
verplichting voor operator mbt VG zorgsysteem
Besluit
sluitingsplan
Onderhoud
VG doc
'uitvoeren
werkzaamheden aan
een boorgat'
VG doc
'werkzaamheden aan
mijnbouwwerk of
boorgat'
VG doc
'ontwerp,
opstarten en
gebruik'
activiteit door operator
activiteit door SodM (&TNO-AGE)
vroegtijdig uit te voeren door operator
VG doc
'verlaten
en verwijderen'
aanwezigheid geldige vergunning
Verwijderen
6
Download