Presentatie OVAL HJ Docter Symposium

advertisement
Gezonde werknemers in
gezonde bedrijven
Amsterdam, 30 maart 2015
Ontwikkeling beleid inzetbaarheid
organisatie
Duurzaamheid:
Betrokkenheid:
Inzetbaarheid:
Aanwezigheid:
fysieke/psychische
competentie
Borgen eigen
verantwoordelijkheid
intrinsieke motivatie,
sociale affiniteit
werknemer
verzuim
Bron HCC
Gezondheid en werk
1.
2.
3.
4.
5.
Groeimodel van aanpak verzuim naar duurzame inzetbaarheid
Rol werknemer belangrijker
Samenhang en geen knippen
Inzet meerdere deskundigen (ook niet-medisch)
Preventie en zorg op elk niveau geïntegreerd
Huidig stelsel draagt optimaal bij aan het gezond blijven en worden
van werkend Nederland. Gecoördineerde aanpak: laag ziekteverzuim
en goede arbeidsomstandigheden
3
Uitgangspunt OVAL in discussie BGZ
Verbouw het stelsel, maar breek het niet af!
4
Kabinet: geen stelselwijziging,
4 maatregelen
5
Maatregel 1: Meer betrokkenheid
werknemers
•
•
6
Keuze van en positionering
preventiemedewerker versterken
Steun aan sectorale/regionale initiatieven
van werkgevers en werknemers
Maatregel 2: Meer preventie op het werk
•
•
•
7
Afspraken werkgevers en werknemers over
preventieve activiteiten
Vrije toegang werknemer tot bedrijfsarts
Afronden haalbaarheidsonderzoek
persoonlijk dossier
Maatregel 3: Invoeren basiscontract
•
•
•
Wettelijke bepalingen
Mogelijkheid second opinion
Toelichting op inrichting klachtregeling
 Verzwaring sanctie bij geen basiscontract
 Werkgever kan i.o.m. werknemers en
arbodienstverlener een ‘contract plus’ sluiten
 Voorlichting en regelgeving over deskundige
dienstverlening
8
Maatregel 4: Betere samenwerking tussen
reguliere en bedrijfsgezondheidszorg
•
•
•
9
Vergroten kennis arbeid in de reguliere zorg
Onderzoek ZonMw naar klinisch
arbeidsgeneeskundige
Verbetering kennisinfrastructuur: onderzoek
ZonMw
En ook nog:
 instroom in opleiding bedrijfsarts
 melden beroepsziekten
 kennis en handelen van bedrijfsartsen en
multidisciplinaire aanpak
 onafhankelijk instituut voor bepalen schade
bedrijfsongeval of beroepsziekte
10
Actieprogramma OVAL - inhoud
1. Toegankelijkheid
2. Onafhankelijkheid
3. Tegengaan bederf in de
sector en
kwaliteitsverbetering
4. Verbeteren relatie met
reguliere zorg
11
Actieprogramma OVAL – actielijnen (1)
1. Toegankelijkheid
•
•
•
Basiscontract
Verplicht arbeidsomstandighedenspreekuur
Persoonlijke inzetbaarheidsscan en –budget
2. Onafhankelijkheid
•
•
•
•
12
Second opinion
Integriteitsverklaring
Bedrijfsartsen in Zorgkaart Nederland van NPCF
Raad voor bedrijfsartsen
13
Actieprogramma OVAL – actielijnen (2)
3. Kwaliteit
•
•
•
•
Waarborgen privacy
Gelijke kwaliteitseisen maatwerk- en
vangnetregeling
Modernisering WCA
Gegevensuitwisseling
4. Verbeteren relatie met reguliere zorg
• Register bedrijfsartsen
• Meer aandacht voor werk in opleiding artsen
• Klinisch arbeidsgeneeskundige in tweede lijn
14
Actieprogramma OVAL - uitgelicht
•
•
•
15
Second opinion
Basiscontract
Voorlichting maatwerk- en vangnetregeling
Actieprogramma OVAL – second opinion (1)
Definitie:
Een oordeel over proces en inhoud van de
verzuim en re-integratiebegeleiding door een
bedrijfsarts van een andere arbodienst zonder
dat alle aspecten van de oordeelsvorming
opnieuw worden uitgevoerd.
16
Actieprogramma OVAL – second opinion (2)
• Smeerolie: als het re-integratieproces stokt
• 1e Verzuimfase: verzuimduur < 6 maanden
• Transparantie: aanvraag door wn of wg,
de bedrijfsarts wordt wel geïnformeerd
• Onafhankelijk: uitvoering door bedrijfsarts van
andere arbodienst
• Winst: door voorkomen dreigende stagnatie
mogelijk verkorten verzuimperiode en positieve
impuls aan relatie met ‘first opinion’ bedrijfsarts
17
Actieprogramma OVAL – second opinion (3)
Uitvoering:
• Pilot met aantal arbodiensten om proces en
kosten te toetsen
18
Actieprogramma OVAL – Basiscontract
Doel: helderheid voor iedereen
• Beschermt werknemers
• Informeert werkgevers
Inhoud:
• Wettelijk kader voor verschillende activiteiten
• Maatwerk voor preventie en duurzame
inzetbaarheid
• Aandacht voor privacy en kwaliteit
• Checklist
19
Actieprogramma OVAL – voorlichting
maatwerk- en vangnetregeling
•
•
•
20
Leidraad met uitgebreide informatie en checklists over
de verschillen, valkuilen en voorwaarden
Compacte brochure voor werkgevers en werknemers
Diverse artikelen, vakbladen, social media
Uitwerking en implementatie
•
•
Hoe geven ministeries uitwerking aan bijv. basiscontract,
second opinion? OVAL levert input met pilot en eigen
standaard
Kamerbehandeling en wetgevingstraject
Overleg met ministeries, werkgevers, werknemers, branches en
NVAB maar OVAL pleit voor:
 Stuurgroep implementatie en monitoring verbeteringen met
sociale partners en partijen uit het veld onder leiding van
ministerie van SZW
21
Dus niet zo….
22
Maar zo…
23
24
Winst voor werkenden (1)
Ruime toegang tot arbeidsgerelateerde zorg:
• alle werkenden kunnen gebruik maken van het
arbeidsomstandighedenspreekuur
• via basiscontract arbodienstverlening
In de toekomst?
• toegang zzp’er
• via inzetbaarheidsscan en –budget
25
Winst voor werkenden (2)
Onafhankelijkheid bedrijfsarts nog beter
geborgd
Mogelijkheid tot:
• een ‘second opinion’ bij een andere bedrijfsarts van de
arbodienst en daarna bedrijfsarts andere arbodienst
• beroep bij onafhankelijke Raad voor Bedrijfsartsen
• integriteitsverklaring
• bedrijfsarts in Zorgkaart Nederland NPCF
26
Winst voor werkenden (3)
Betere samenwerking tussen arbeidsgerelateerde zorg
en reguliere zorg:
• huisarts en bedrijfsarts wisselen informatie uit en weten
elkaar te vinden (nu al goede voorbeelden en
intentieverklaring bedrijfsarts (NVAB) en huisarts (LHV),
register)
27
Winst voor werkenden (4)
Garanties voor de kwaliteit en een transparant
systeem:
•
in de NPCF-zorgkaart is de waardering over een bedrijfsarts te plaatsen
en te checken
een minimaal kwaliteitsniveau voor alle dienstverleners
(ook in maatwerkregeling) via wettelijke eisen aan dienstverlening
toevoegen klinisch arbeidsgeneeskundige voor specialistische vragen in
de tweede lijn en gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringwet
basisdienstverlening gegarandeerd waarin privacy en beveiliging van
systemen zijn geborgd.
•
•
•
28
Winst voor werkgevers
• Gecoördineerde aanpak van preventie en
verzuimbegeleiding
• Behoud open markt waarin keuzevrijheid en maatwerk
mogelijk is
• Lagere kosten en het voorkomen van onnodig (lang) verzuim
door goede samenwerking tussen de reguliere zorg en
arbeidsgerelateerde zorg
• Werkgever bepaalt samen met werknemer op het verzuimen inzetbaarheidsbeleid binnen het bedrijf
29
Winst overheid
• Geen ingewikkelde stelselwijziging
• Wat goed werkt blijft behouden, wat minder
goed werkt wordt opgepakt
• Gezonde en inzetbare beroepsbevolking
30
Contact
t
f
e
i
31
013 594 44 56 / 06 51 11 14 15
013 594 44 55
[email protected]
www.oval.nl
Vragen en opmerkingen
32
Download