PowerPoint-presentatie

advertisement
Kring Amsterdam e.o.
Arbeidsgerelateerde zorg heeft toekomst
Jurriaan Penders
Voorzitter NVAB
Ondertitel
Bedrijfsartsen van Nederland, hoe
bereiken wij ons doel?
Jurriaan Penders
Voorzitter NVAB
Disclosure
• Voorzitter NVAB
• Zelfstandig bedrijfsarts
• Geen andere inkomsten of belangen
Inhoud
Inleiding
Uitgangspunten
Kabinetsreactie jan 2015
Strategische leidraad
Bedrijfsarts 2020
Second opinion/ klachtregeling
De NVAB
• Wetenschappelijke beroepsvereniging voor
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde,
• Immateriële belangenbehartiging
• Vergrijzing 2250 -> 1750 -> ?
• Federatiepartner KNMG
Uitgangspunten I
Gezondheidsdefinitie (Huber 2009)
‘Het vermogen van mensen om zich aan
te passen en een eigen regie te voeren,
in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen in het leven.’
Uitgangspunten II
Werken is gezond (Waddel & Burton
2006):
‘Werk in gezonde werkomgeving en
aansluitend bij kennis/ervaring heeft
positief gezondheidseffect.’
Uitgangspunten III
Perspectief van buiten naar
binnen en uitgaan van de blik
werkende, werkgever en
curatieve arts?
Handelen bedrijfsarts is
gericht op de gezondheid en
duurzame inzetbaarheid van
de werkende.
De bedrijfsarts is er voor
iedereen die werkt.
Paradigm shift (GPA 2007)
The Labour Approach
The Public Health Approach
Workers’ Health
Occupational Health
• Werknemers met een
contract
• Werkgevers
verantwoordelijkheid
• Alleen op de werkvloer
• Alleen werkgerelateerde
gezondheidsaspecten
• Onderhandelen tussen
werkgevers en
werknemers
•
•
•
•
Alle werkenden
Ieders verantwoordelijkheid
Werkvloer overstijgend
Alle gezondheidsdeterminanten
• Brede maatschappelijke
dialoog: verzekeraars,
overheden op vlak van
gezondheid en omgeving
• Gezondheidsbescherming
niet alleen als
onderhandelingsresultaat
Maatschappelijke uitdagingen
•
•
•
•
•
•
Opschuiven pensioenleeftijd
Meer chronisch zieken
Flexibilisering arbeidsmarkt
Deregulering overheid
Kosten gezondheidszorg
Crisis: weinig preventie
Realiteit is ook:
Perspectief curatieve sector
Stellen diagnose: taak arts
Spanningsvelden:
• Behandeling en controle
• Begeleiden - beoordelen (VA-BA)
• Twee ‘heren’ dienen
Erkenning factor arbeid stijgt.
Convenant KNMG-LHV-NHG-NVAB
Kabinetsreactie nav SER-advies
Erkenning deskundigheid
Geen stelselwijziging
- Arbocuratieve samenwerking
- Second opinion
- Instroom/ opleiding
- Weinig preventie
NVAB had meer ambitie…
De nieuwe strategische leidraad
De specialist arbeid en gezondheid !
Dokter en / of adviseur
Meerdere profielen
Samengaan verzekeringsarts
Accent op verzuim of preventie
SZW of VWS
Bedrijfsarts 2020 Positionering
Positionering richting gezondheidszorg,
zoals veel internationale collega’s?
Scherper onderscheid advies in
opdracht werknemer – werkgever
Levenslang participeren: continuüm
JGZ, BGZ, ouderengnk
Is de naam ‘bedrijfsarts’ nog
adequaat?
Bedrijfsarts 2020 Taakherschikking
Rol in verzuim meer op afstand
Arboverpleegkundigen, casemanagers, POB
Naast zorg voor de werkende ook adviesrol
bedrijf- of sectorniveau.
Gezondheidscheck en BRAVO als onderdeel
publieke zorg?
Bedrijfsarts 2020 continuïteit van zorg
PPP ‘persoonlijk participatie plan’
Verbinding EPD en curatieve sector
Big data
Versterking branchespecifieke kennis
Vindbaarheid bedrijfsarts >>
Bedrijfsarts 2020 Uitdagingen
Kennis schiet tekort op branchespec
deelgebieden
Afhankelijk financiering WG; ook andere
bronnen?
Focus op verzuim -> aanpassing
Toenadering VA-BA vs toenadering BAzorg
Hoe verder?
Discussieer mee!
-ALV 1 april
-BG dagen 18/ 19 juni
-Kringen/ commissies
-Social media
Reageer op
strategische leidraad!
Hoe kan de bedrijfsarts het vertrouwen
vergroten?
Alleen 2012?
Second opinion en klachtenprocedure
(ook bij zelfstandige BA’n)
• KNMG: transparant en
toetsbaar handelen
• Eed Hippocrates
• Kernwaarden
• Visitatie
• Tuchtrecht
• Klachtregeling
Alles behandeld?
Bedrijfsartsen van Nederland, hoe
bereiken we ons doel?
- Visie op voorstellen tav positie, onafhankelijkheid en
toegevoegde waarde van de bedrijfsarts
- Het bereiken van ons doel
- Het vergroten van het in de BA gestelde vertrouwen
- Werken aan structurele oplossingen
- Second opinion en klachtenprocedure (ook bij
zelfstandige BA’n)
- 1e lijns centra en zorg voor zzp-ers
Adviezen NVAB I
•
•
•
•
•
•
Verbeteren samenwerking huisartsen - bedrijfsartsen
Stimuleren kennis over 'factor arbeid' in de curatieve zorg
Academisering Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde
Invoeren vrij toegankelijk Arbeidsomstandighedenspreekuur
Verbeteren meldingsprocedure beroepsziekten
Ontwikkelen en opzetten van Preventiefondsen op branche/sectorniveau
• Invoeren van en controle op een minimaal basiscontract
arbodienstverlening
• Eisen aan basiscontract
Adviezen NVAB II
• Voorkómen juridisering waar het gaat om loonsancties van
het UWV
• Betrekken inkomensverzekeraars bij verbetering van de
arbeidsgerelateerde zorg
• Instellen Raad van Bedrijfsgeneeskunde
• Positioneren van de Klinische Arbeidsgeneeskunde
• Inrichten opleidingsfonds voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
• Opzetten van pilot-regio's
• Toezicht en controle op de privacy van werknemers.
Download