(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Commissie voor
algemene bestuurlijke aangelegenheden
Datum commissievergadering: -DIS-stuknummer
Secretaris
Doorkiesnummer
Behandelend ambtenaar
Dienst/afdeling
Nummer commissiestuk
Status
Datum
Bijlagen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
793592
ing. A.J. Brul
073 6812057
D. Kocken-Ouwens
REW/EBZ
ABA-0285
ter advisering
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
30 oktober 2001
1
Onderwerp:
Brochure Financiën Noord-Brabantse gemeenten op hoofdlijnen 2001.
Voorstel aan commissie:
Brochure ter informatie.
Eventuele nadere opmerkingen:
De indeling van de brochure is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de
brochure van vorig jaar en bevat de volgende hoofdstukken:
1.
Inleiding en belangrijkste conclusies
2.
Relatie provincie met de gemeentefinanciën
3.
Actuele ontwikkelingen op het terrein van de financiën van de
gemeenten
4.
Financiële positie van de Noord-Brabantse gemeenten
5.
Lokale lastendruk
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,
ing. A.J. Brul, secretaris
Commissie voor algemene bestuurlijke
aangelegenheden
Bijlage:
1. Brochure
Notitie ten behoeve van de commissie voor algemene bestuurlijke
aangelegenheden inzake brochure Financiën Noord-Brabantse gemeenten op
hoofdlijnen 2001.
Gelet op de gebleken behoefte is daarnaast het overzicht van provinciale en
door de provincie beheerde subsidie- en bijdrageregelingen gehandhaafd.
Hierin is van elke regeling een korte beschrijving en de naam van de
contactpersoon vermeld. Dit overzicht is in samenwerking met alle
provinciale beleidsvelden tot stand gekomen zodat (nagenoeg) zekerheid is
over de compleetheid van het overzicht.
In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan de relatie van de provincie
met de gemeentefinanciën. Daarbij gaan wij onder meer in op het zogenaamde
diagnoserapport gemeenten en de mogelijkheid om gemeenten met elkaar te
vergelijken (benchmarking). Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het
nieuwe minimumbeleidskader toezicht voor alle 13 toezichthouders.
Bij de actuele ontwikkelingen in hoofdstuk 3 is uitvoerig ingegaan op de
vele veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de gemeentefinanciën
zoals de voorgestelde wijzigingen van de Gemeentewet en de
comptabiliteitsvoorschriften, als gevolg van enerzijds het onderzoek naar
de “eigenheid” van gemeenten en anderzijds als uitvloeisel van de
voorstellen van de staatscommissie dualisme.
Aan de financiële positie en de lokale lasten van de gemeenten zoals die is
gebleken uit de gemeentebegrotingen 2001 is ruim aandacht besteed in
respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 van deze brochure.
Ten aanzien van de financiële positie kunnen de volgende conclusies worden
gegeven.
In Noord-Brabant blijft de gemiddelde financiële positie van de gemeenten
onder druk staan. Ondanks de forse accressen van het Gemeentefonds voor de
jaren 2000 en 2001 nam de ruimte op de begroting niet toe. Als
belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd:
tegenvallende effecten van de herverdeling uit het Gemeentefonds;
uitbreiding en intensivering van het gemeentelijk takenpakket, met
name op het terrein van milieu, onderwijs, sociale voorzieningen,
maatschappelijke zorg en volksgezondheid;
bestuurlijke en ambtelijke (bedrijfs)processen die voor verbetering
vatbaar zijn en gemeenten met personele c.q. organisatieproblemen.
Evenals in voorgaande jaren zijn de gemeenten er uiteindelijk in het
algemeen toch in geslaagd reëel sluitende begrotingen in te dienen als
gevolg van de meevallende effecten van de septembercirculaire. Bij een
aantal gemeenten hebben Gedeputeerde Staten echter pas nadat nieuwe
dekkingsmiddelen waren aangedragen of bezuinigingsmaatregelen waren
genomen, met de begroting kunnen instemmen. Dit heeft ertoe geleid dat voor
het begrotingsjaar 2001 61 gemeenten onder repressief toezicht vallen en
9 gemeenten onder preventief toezicht waarvan 4 wegens termijnoverschrijding.
-2-
Download