CDA: “Alles van waarde is weerloos”

advertisement
CDA: “Alles van waarde is weerloos”
Mevrouw Sørensen (CDA): Alles van waarde is weerloos
Laatst las ik een tijdschrift over geldzaken. In dit tijdschrift stonden veel suggesties hoe je aan de ene
kant minder zou kunnen uitgeven en hoe je aan de andere kant meer inkomsten zou kunnen
genereren. Eigenlijk waar wij bij deze begrotingsbehandeling ook met elkaar over praten.
Ongeveer halverwege kwam ik op een bladzijde waar de lezer gevraagd werd om een kleine oefening
te doen. Er stond: maak een lijstje met de 10 grootste uitgaven uit uw leven. Tja, waar kom je dan op
uit? Huis, auto, trouwerij, vakantie... En toen stond er: maak nu een lijstje van uw 10 meest
waardevolle bezittingen. Ja, interessant. Want dat blijkt een heel ander lijstje te zijn: gezondheid, je
gezin, vrienden, vrijheid van geloof, van meningsuiting, veiligheid etc.
Ik heb boven dit stuk gezet: alles van waarde is weerloos, een citaat van de dichter Lucebert,
pseudoniem voor Lubertus Jacobus Swaanswijk. De zin staat sinds jaar en dag in het centrum van
Rotterdam in grote neonletters op de dakrand van de Willem de Kooning academie.
Alles van waarde is weerloos. Waar willen wij met Culemborg naar toe? Wat vinden wij het meest
belangrijk? Wat zijn onze meest waardevolle ‘bezittingen’? Nu de vette jaren definitief voorbij zijn en
we vandaag over een aantal pijnlijke bezuinigingen zullen moeten beslissen, is dit wat ons betreft de
kernvraag. Als CDA hebben wij daar duidelijke ideeën over: de inwoners van Culemborg zijn onze
meest waardevolle ‘bezittingen’. Vanuit de gedachte en opdracht van goed rentmeesterschap is het
onze taak om voor de inwoners van Culemborg een fijne leefomgeving te bewerkstelligen. Hierbij
gaan wij uit van drie kernbegrippen: Vitaal, Veilig, Verantwoord.
1. Vitaal
Culemborg als vitale stad. Dat slaat in de eerste plaats op de inwoners, en ‘meedoen’ is daarbij het
sleutelbegrip. Het CDA wil daarom inwoners stimuleren om actief deel uit te maken van de
maatschappij. Het beste middel daarvoor is werk, betaald of als vrijwilliger. Natuurlijk zullen er altijd
inwoners zijn die niet kunnen werken. Ook voor die mensen zet het CDA zich in zodat zij deel van de
samenleving blijven. Niemand mag afhaken of vereenzamen. Daarom zullen wij, samen met de SP,
een motie indienen om mensen die vanuit de bijstand een baan krijgen in de sociale werkvoorziening,
een uitstroompremie te geven als compensatie voor de armoedeval. Een vitale stad is een stad waarin
wordt gewerkt. Behoud van werkgelegenheid en het ondersteunen van lokale bedrijven door
bijvoorbeeld het naar voren halen van projecten door de gemeente en het nadrukkelijk betrekken van
lokale bedrijven daarbij, is van groot belang. Eén van de sectoren waarin volgens het CDA nog ruimte
voor groei is, is de recreatie/het toerisme. Vorig jaar is onze motie ten aanzien van een bemenst
toeristisch informatiepunt aangenomen. Nu lezen wij in de begroting dat zo’n punt er mogelijk zou
kunnen komen vanaf 2011, als het oude stadhuis klaar is. Wij vinden dat een gemiste kans om hier zo
lang mee te wachten. Bovendien willen wij het toeristisch informatiepunt niet afhankelijk maken van
het gereed zijn van het stadhuis. Daarom zullen wij met een motie komen om het toeristisch
informatiepunt, dat wat het CDA betreft wordt gerund door vrijwilligers en mensen die in een reintegratietraject zitten, vanaf het toeristisch seizoen 2010 operationeel te hebben. Voor een vitale stad
is onze jeugd een van de meest waardevolle ‘bezittingen’. De jeugd heeft immers de toekomst. Helaas
lijkt niet alle jeugd hiervan doordrongen. Schooluitval en problemen die sommige jongeren
veroorzaken als zij na schooltijd geen zinvolle tijdsbesteding hebben, zorgt voor problemen. Wij
roepen het college op om ook de scholen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor hun leerlingen
buiten het schoolplein. Daarnaast is de aansluiting op activiteiten van ELK niet altijd optimaal, zowel
wat de inhoud als de timing van de activiteiten betreft. Dit dient te worden verbeterd. Ten aanzien
van ELK weet u dat het CDA er warm voorstander van is om alleen taken die de gemeente belangrijk
vindt en waarnaar vraag is in de samenleving, voor volledige subsidie in aanmerking te laten komen.
Voor andere taken zal ELK klantgericht moeten gaan werken en zelf de benodigde financiering
moeten zoeken. In dit licht zijn wij daarom akkoord met de voorgestelde vermindering van de
subsidie aan ELK. Ook ten aanzien van de basisschooljeugd is er zorg over leerachterstand bij
sommige groepen. Het CDA overweegt met een motie komen waarin wij het college oproepen om
samen met de scholen initiatieven te ontplooien voor een zomerschool. Kinderen met een
leerachterstand kunnen hier gedurende een paar weken in de zomer worden bijgespijkerd. Door inzet
van leerlingen uit de bovenbouw van de middelbare scholen, die hierdoor invulling kunnen geven
aan hun maatschappelijke stage, snijdt het mes aan alle kanten. De fractievoorzitter van de PvdA heeft
gelijk, dit kost de gemeente geen geld. Wij overwegen om de motie voorlopig terug te trekken.
2. Veilig
Culemborg als veilige stad. Dit is de laatste tijd een heikel/actueel punt: onrust in Terweijde, overlast,
vandalisme en graffiti met name (maar niet alleen) in de binnenstad. Sommige inwoners voelen zich
onveilig terwijl wij toch een stad willen zijn waarin mensen zich vrij voelen om te gaan en te staan
waar ze willen, ieder moment van de dag. U weet dat op 9 juli, tijdens de behandeling van de
kadernota, een motie van het CDA over stadswachten unaniem is aangenomen. U begrijpt dan ook
onze teleurstelling dat in de huidige programmabegroting nog geen budget is opgenomen voor
stadswachten. Reden hiervoor is volgens het college dat “de realisatie van dit voornemen is enigszins
vertraagd door de ontwikkelingen in Terweijde en de organisatie van ketenregisseur,
programmamanager, veiligheidshuis en straatcoaches, initiatieven die ook tot doel hebben de
veiligheid te vergroten”, aldus het college. Wij zouden de prioriteiten toch anders willen stellen. Het
lijkt er wat het CDA betreft op dat we straks door de hoeveelheid regisseurs, managers en coaches de
probleemjeugd niet meer kunnen zien. Wij willen het belang van preventie niet bagatelliseren, maar
willen tegelijkertijd ook stevig inzetten op handhaving. Het CDA zal daarom opnieuw met een motie
over de stadswachten komen, waarin wij het college oproepen haast te maken met de aanstelling.
Mede als gevolg van de negatieve berichtgeving over Culemborg in de afgelopen maanden, heeft het
imago van onze stad een flinke deuk gekregen. Dat is heel jammer en het is een zwaarwegende
opdracht voor dit college om het imago van Culemborg te verbeteren. Onder andere door het gebruik
maken van waardevolle bezittingen zoals “Culemborgs talent” op vele terreinen. Want soms lijken we
door onze focus op alle problemen (ik heb er zelf natuurlijk zojuist ook een heel aantal de revue laten
passeren) te vergeten dat wij ook beschikken over talent dat het verdient om verder te worden
gestimuleerd. Een paar voorbeelden:

Bij sport niet alleen inzetten op meedoen, maar ook topprestaties stimuleren waar anderen
zich aan kunnen optrekken, die je trots maken dat je zulk talent binnen je stadsmuren hebt.
 Op het gebied van scholing niet alleen te monitoren op een startkwalificatie, maar ook
inzetten op de best haalbare eindstreep.
 Door bijvoorbeeld vanuit cultuur, talentvolle schrijvers, musici et cetera in de stad te
mobiliseren om tot aansprekende initiatieven te komen die anderen inspireren.
Binnen verenigingen en scholen is er natuurlijk aandacht voor talent. Maar het is onze wens om ook
als overheid meer oog te hebben voor deze kansen. Wij roepen u op om intensief samen te werken met
topsporters, ondernemers, kunstenaars, aansprekende Culemborgers om hierdoor het imago van
Culemborg te versterken, tot een vitale en veilige stad.
3. Verantwoord
Als derde kernwaarde staat het CDA voor een verantwoord Culemborg. In de eerste plaats betekent
dit een verantwoord financieel beleid. Wij willen graag alle medewerkers van de gemeente die zich
hebben ingezet voor deze begroting, zowel financieel inhoudelijk als qua opzet en lay-out, van harte
danken en complimenteren met het resultaat. Een sluitende begroting, ook op de langere termijn,
gepresenteerd op een manier die ook voor raadsleden begrijpelijk is, is een prestatie! Verantwoord
betekent het aanbieden en in stand houden van voorzieningen die passen bij de Culemborgse maat en
portemonnee. U begrijpt ik kom bij De Fransche School. Het CDA heeft het hier al vaak gezegd: wij
staan voor een theater dat past bij de Culemborgse maat. Ondertussen zijn wij er ook van overtuigd
geraakt dat het gebouw op de huidige locatie, met of zonder filmzaal, altijd een suboptimale
gelegenheid zal bieden voor het culturele aanbod in Culemborg. Het college stelt in deze begroting
een aanzienlijke vermindering van de subsidie aan de Fransche School voor. Het CDA is van mening
dat er zeker mogelijkheden voor aanpassing van de bedrijfsvoering zijn waardoor een vermindering
van de subsidie mogelijk is. Aan de andere kant dient het theater dan ook de hulpmiddelen te krijgen
in de vorm van een gebouw waarbinnen een meer divers aanbod alsook het gebruik door andere
verenigingen, bedrijven en zelfs de gemeente, mogelijk is. Het huidige gebouw kan dit, ook in
verbouwde staat, niet bieden. In januari 2009 tijdens de besluitvorming over de verbouwing van de
Fransche School, is tevens unaniem een motie aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om
op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor een multifunctioneel theater. Ik hoor mensen al
verzuchten: nee hè, niet nog een plan. Maar uit het feit dat geen enkel plan tot op heden is uitgevoerd,
moeten we toch de conclusie trekken dat geen van de plannen tot een optimale oplossing leidt. Het is
wrang, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het CDA overweegt daarom samen met
de SP en de VVD met een motie in te dienen waarin wij het college oproepen om de voorbereidingen
voor de verbouwing te staken en zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen voor een alternatieve
locatie van het theater, binnen het beschikbaar gestelde budget. Een multifunctioneel gebouw dat
voldoet aan alle eerdergenoemde voorwaarden, op basis waarvan het culturele aanbod kan worden
verbreed en de gemeentelijke subsidie kan worden verminderd. Een verantwoord Culemborg
betekent ook behoud van onze waardevolle bezittingen voor diegenen die na ons komen. Het
rentmeesterschap ten aanzien van onze leefomgeving en het milieu horen hierbij. De voorgesteld
bezuiniging op het schoonhouden van de straten door middel van het teruggaan naar het gebruik van
chemische middelen, past daar wat het CDA betreft niet bij. De gemeente heeft een nadrukkelijke
voorbeeldfunctie ten aanzien van duurzaamheid en het CDA roept het college daarom op om ook in
de gemeentelijke bedrijfsvoering duurzaam en verantwoord om te gaan met energie. Samen met de
PvdA zal het CDA met een motie komen om toekomstgericht, dat wil zeggen duurzaam en CO2-arm
te bouwen. Zijn al deze waardevolle bezittingen met geld te koop? Kunnen we vitaliteit, veiligheid en
verantwoordelijkheid aanschaffen? Nee, daar is meer voor nodig. Veel van deze waardevolle
bezittingen staan of vallen met ongrijpbare zaken als ‘vertrouwen in elkaar’, ‘respect voor elkaar’, of
doodgewoon fatsoen.
Het gaat vandaag natuurlijk over geld. Maar laten we onthouden dat het uiteindelijk niet gaat om de
duurste aanschaffen, datgene waar we het meest voor betalen of hebben betaald, maar om onze meest
waardevolle bezittingen. En de uitdaging is om met onze uitgaven onze waardevolle bezittingen te
behouden voor een vitaal, veilig, en verantwoord Culemborg. Ik dank u voor uw aandacht.
Download