ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE

advertisement
ASO
ECONOMIE
LATIJN
WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
ASO 2DE GRAAD
Profiel
22
Lessentabellen
Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het der- In de tweede graad ASO is het lessenrooster uit twee reeksen
de jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO, samengesteld:
BSO), afhankelijk van de kleine optie-keuze die je in het tweede
• vakken van de basisvorming, die alle ASO-leerlingen
jaar al gemaakt hebt. moeten volgen,
Als je kiest voor ASO - wat staat voor Algemeen Secundair On- • vakken uit het fundamenteel gedeelte eigen aan de
derwijs kies je voor een brede algemene vorming, via vakken als
gekozen studierichting.
Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde,
In alle richtingen van de tweede graad ASO kan je inhaallessen
wiskunde en wetenschappen. Deze vorming bereidt je voor om
volgen voor Economie, Frans, Engels en wiskunde.
verder te studeren aan een universiteit of een hogeschool.
CLIL
Wie kan starten
CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’. Dit is
In het derde jaar: wie geslaagd is in het tweede gemeenschapeen onderwijsvorm waarbij een beperkt aantal niet-taalvakken in een
pelijk leerjaar. moderne vreemde taal worden onderwezen bijv. Engels, Frans of Duits.
In het vierde jaar: wie geslaagd is in het derde jaar (ASO-TSO).
Dit schooljaar zijn we gestart met geschiedenis en biologie in het
Getuigschrift
Engels voor alle ASO-richtingen.
Na het vierde jaar: getuigschrift van de tweede graad secundair
onderwijs.
De lessen in het Engels worden gegeven door vakleerkrachten die
een taalcertificaat behaalden. De examens worden in het Engels
afgelegd (met mogelijkheid tot antwoorden in het Nederlands). De
nadruk wordt gelegd op vaardigheden zoals spreken, luisteren,
lezen en schrijven.
CLIL is toegankelijk voor alle leerlingen uit de ASO-richtingen, zowel taalsterke als niet-taalsterke leerlingen. Op die manier kun-
Algemeen
Graad 1
Graad 2 & 3
Internaat
Oud-lln.
nen leerlingen de Engelse taal bijschaven. Deze lessen zijn heel
belangrijk om in het hoger onderwijs of in het buitenland verder
te studeren.
ECONOMIE
Binnen de studierichting Economie zijn er twee mogelijkheden:
• Ben je meer taalgericht, dan kan je kiezen voor de richting
Economie met 4 uur wiskunde (A-leerplan). Het talenpakket wordt immers met 1 uur Frans in het derde jaar en 1 uur
Engels in het vierde jaar uitgebreid.
• Ben je wiskundig sterker, dan kan je kiezen voor de richting Economie met 5 uur wiskunde (B-leerplan). Deze leerlingen hebben de mogelijkheid om extra lessen fysica/chemie te
volgen. Op die manier vergemakkelijken we voor jou een eventuele overgang, na het vierde jaar, van de studierichting Economie
naar een studierichting waarin wetenschappen belangrijker zijn.
LATIJN
Binnen de studierichting Latijn zijn er twee mogelijkheden:
• Ben je wiskundig minder sterk, dan kies je voor 5 uur wiskunde
(A-leerplan). Het vijfde uur wordt ingevuld met herhalingsoefeningen.
(B-leerplan).
We voorzien extra lessen economie, wetenschappen en
Duits. Op die manier vergemakkelijken we voor jou een
eventuele overgang, na het vierde jaar, van de studierichting Latijn naar een richting Economie of Wetenschappen.
WETENSCHAPPEN
Alle wetenschappen omvatten twee lesuren, waarvan
één lesuur theorie en één lesuur labo. Naast het normaal
lesrooster voorzien we extra lessen economie en Duits. Op
die manier vergemakkelijken we voor jou een eventuele overgang, na het vierde jaar, van de studierichting Wetenschappen naar een richting waarin economie belangrijker is.
HUMANE WETENSCHAPPEN
De studierichting Humane wetenschappen biedt een brede vorming. De vakken van de basisvorming zijn dezelfde als in andere
ASO-richtingen (wiskunde met het A-leerplan). Binnen de specifieke richtingsvakken cultuur- en gedragswetenschappen bestudeer je op een systematische manier een aantal verschijnselen
in verband met mens en samenleving, die we in het dagelijkse
leven waarnemen.
• Ben je wiskundig sterker, dan kies je voor 5 uur wiskunde
Algemeen
Graad 1
Graad 2 & 3
Internaat
Oud-lln.
23
ASO
LATIJN A-LEERPLAN
3de JAAR
4de JAAR
LATIJN B-LEERPLAN
3de JAAR
4de JAAR
Godsdienst
2
2
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1*
Biologie
1
1*
Chemie
1
1
Chemie
1
1
Latijn
5
5
Latijn
5
5
Engels
2
2
Engels
2
2
Frans
4
4
Frans
4
4
Fysica
1
1
Fysica
1
1
2*
2*
2*
2*
Informatica
1
1
Informatica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
1
Muzikale opvoeding
4
Nederlands
4
Plastische opvoeding
1
Wiskunde
5
5
0,5
0,5
1
1
Geschiedenis
Muzikale opvoeding
Nederlands
4
Plastische opvoeding
1
Wiskunde
5
Geschiedenis
5
Chemie/Fysica
Economie
Chemie/Fysica
1
Economie
0,5
Duits
TOTAAL
1
33 UUR
33,5 UUR
1
0,5
Duits
TOTAAL
4
33,5 UUR
34 UUR
*CLIL: Content and Language Integrated Learning: de leerlingen krijgen de keuze om het vak geschiedenis en/of biologie in het Engels te
volgen.
Algemeen
Graad 1
Graad 2 & 3
Internaat
Oud-lln.
25
Download