schoolreisje Geachte ouders, Naar aa

advertisement
Aan de ouders van de leerlingen
van basisschool Anne Frank
Maastricht, 19 mei 2017
Betreft: schoolreisje
Geachte ouders,
Naar aanleiding van onze vraag naar hulpouders t.b.v. het schoolreisje zijn er bij de
oudervereniging en school afgelopen week enkele vragen en opmerkingen binnengekomen
over de keuze voor en kosten van de schoolreisjes. Graag willen we u met deze brief nader
informeren.
Locatie
Het schoolreisje wordt, in goed overleg met de school, georganiseerd door de oudervereniging.
Hiertoe is een werkgroep ingesteld waarin 3 ouders en 3 leerkrachten zitting hebben. Bij
aanvang van het schooljaar is er binnen de oudervereniging uitgebreid gesproken over doel
en inhoud van het schoolreisje. Gezien de hoge en jaarlijks stijgende kosten van met name
het busvervoer, is besloten het in de toekomst “dichter bij huis” te zoeken. Omdat het
schoolreisje op reguliere schooldag wordt gehouden, is daarnaast tevens besloten het
educatieve karakter van het schoolreisje te versterken. Hier is de medezeggenschapsraad in
de vergadering van 3 oktober 2016 nader over geïnformeerd. Dat de inhoud van het komende
schoolreisje afwijkt van eerdere jaren, is juist. Het is echter niet correct het schoolreisje te
vergelijken met het schoolreisje van 2016. In het kader van het jubileum van de school zijn
verleden jaar, bij wijze van uitzondering, Peewee en Toverland bezocht, met extra hoge
kosten tot gevolg. Bij de keuze van de bestemmingen is nadrukkelijk rekening gehouden met
de leeftijd van de leerlingen. Voor een ouder kan een locatie misschien saai lijken, maar het is
belangrijk door de ogen van het kind te kijken. Oudervereniging en school zijn dan ook van
mening dat de gekozen locaties prima zijn.
Financiën
Ook aan een schoolreisje “dicht bij huis” hangt een behoorlijk prijskaartje: groep 3 & 4
(eventueel ook nog groep 1 & 2) gaan met de bus en groep 5 t/m 8 met de trein op pad.
Daarnaast nemen de kinderen op locatie deel aan een workshop(s), waar kosten aan
verbonden zijn.
Een groot deel van de ouderbijdrage van € 35,-- per jaar wordt dan ook aan het schoolreisje
besteed. Daarnaast worden met de ouderbijdrage kosten gedekt met Halloween, Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, Pasen en Koningsspelen. Ook wordt er jaarlijks bijgedragen aan het
schoolkamp en de EHBO cursus in groep 8 en het bezoek aan Amsterdam in groep 7. Een deel
van de ouderbijdrage die jaarlijks u betaalt, wordt zodoende gereserveerd voor activiteiten in
latere jaren. Ieder kind profiteert hier tijdens de schoolloopbaan van. Daarnaast gaan groep 7
en 8 sinds afgelopen schooljaar ook mee op schoolreisje.
Een blik op de financiën van de oudervereniging voor het huidige schooljaar laat zien dat er
nagenoeg evenveel geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Een duurder schoolreisje naar
een pretpark is financieel niet haalbaar.
Jaarlijks stelt de oudervereniging in augustus/september een overzicht op van de inkomsten
en uitgaven (de zogenaamde realisatie) van het afgelopen schooljaar en een begroting voor
het nieuwe schooljaar. Daarnaast vindt er jaarlijks, volgens voorschrift, een kascontrole plaats.
U kunt er dus van overtuigd zijn dat de oudervereniging een transparant en goed financieel
beleid voert.
We hopen u met bovenstaande inzicht te hebben gegeven in de gemaakte keuzes. We zijn
ervan overtuigd dat de kinderen op 9 juni a.s. een gezellige en mooie dag te wachten staat.
Met vriendelijke groeten,
C. Kruchten
Oudervereniging
L. Quaedackers
Directeur
Download