Leeractiviteit: De relatie mens, dier en plant in een natuurlijke

advertisement
Leeractiviteit: De relatie mens, dier en plant in een natuurlijke omgeving
Oefensituatie:
Plattelandsontwikkeling.
Aandachtsgebied Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM): Leren en zingeving.
Leervragen:
Hoe voer ik een marktonderzoek uit, welke methodieken kan ik hiervoor gebruiken? Op welke
manier kom ik in contact met de mensen en organisaties die mij de juiste informatie kunnen
aanleveren? Welke organisaties zijn voor mij interessant? Hoe ontwikkel ik een visie en verwerk
deze in een beleidsplan?
Wat willen we bereiken:
Van jou wordt verwacht dat je een beleidsplan schrijft waarin één van de aandachtsgebieden
van CLM uitgewerkt wordt. Dit betekent dat je proactief moet handelen en zelf de boer op moet
gaan om aan je informatie te komen. We willen bereiken dat je gericht gaat bouwen aan je
netwerk. Belangrijk in je document is dat je in een bijlage aangeeft wat jouw uitdagingen waren
en hoe je daarmee bent omgegaan. Je geeft aan op welke manier jouw ondernemende houding
je geholpen heeft de opdracht uit te voeren.
Beschrijving van de activiteit:
Om te komen tot een beleidsplan maak je vooraf een studie van de huidige situatie van de
natuurorganisaties die in jouw gebied zich presenteren. Geef een compleet beeld van wat deze
organisaties doen, welke visie ze hebben en wat hun motieven zijn.
Ook doe je een marktonderzoek waarin je nagaat wat de behoeften zijn op het gebied: relatie
mens, dier en plant in een natuurlijke omgeving. Onderbouw dit marktonderzoek en maak
duidelijk welke keuzes je maakt ten aanzien van organisaties, onderzoeksvragen, methodes
etcetera. Daarna interpreteer je de verschillende gegevens zodat duidelijk wordt
met welke organisaties je de behoeften uit het marktonderzoek kunt realiseren. Dit doe je
eventueel middels een SWOT-analyse.
Tips voor de uitvoering / randvoorwaarden:
Ga op zoek naar methodes die je helpen bij het doen van je onderzoek. Gebruik je netwerk of
ontwikkel een netwerk om bij natuurorganisaties binnen te komen. Gebruik je netwerk ook om je
conceptrapport voor te leggen en feedback te vragen.
Toelichting, gewenst resultaat en criteria:
Het uiteindelijke resultaat is een rapport van aanbevelingen gericht op het versterken van de
leefbaarheid, de duurzaamheid of/en de economische ontwikkeling met als onderwerp de relatie
mens, dier en plant in een bepaald gebied. Bepaal vooraf duidelijk voor wie het rapport bestemd
is, daar schrijf je het dus voor! Hierbij laat je zien wat je integrale aanpak is; leidend tot
vernieuwende projecten, ideeën en samenwerkingsverbanden.
Bronnen:
 Diverse natuurorganisaties en verenigingen
 Horeca / campings
 Boswachterijen
 LTO / de agrarische sector
 Onderwijs (basis en voortgezet)
 Leerstof marktonderzoek, leerstof SWOT-analyse, sellogram
 Plaatselijke VVV, plaatselijke belangen
 Netwerken / leertrajectbegeleiders
 Individuele personen, internet
Bijbehorende competenties:
 Beslissen en activiteiten initiëren
 Samenwerken en overleggen
 Relaties bouwen en netwerken
 Formuleren en rapporteren
 Analyseren
 Onderzoeken
 Leren
Download