Conversietabel proefnummers Standaard 2010 naar

advertisement
Conversietabel proefnummers Standaard 2010 naar Standaard 2005
Standaard Standaard
Naam van de proef
2010
2005
1
1
Korrelverdeling (areometerproef)
2
2
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 μm
3
3
Verdichtingsgraad van aardebaan- of funderingsmateriaal
4
4.1
CMC-methode
5
4.2
Kunststoffoliemethode
6
4.4
Steekringmethode
7
4.5
Dichtheid van zand en steenfunderingsmaterialen in-situ (grindmethode)
8
4.6
Dichtheid van steenfunderingsmaterialen in-situ (nucleaire methode)
9
5.1
Verband tussen vochtgehalte en dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal
(proctorproef)
10
5.2
Proctordichtheid van steenmengsels voor verhardingslagen (éénpuntsproctorproef)
11.0
6.0
Korrelverdeling (zeefproef)
11.1
6.1
Droge voorzeving
11.2
6.2
Natte zeving
11.3
6.3
Droge nazeving
12.0
9.0
Bepaling gehalte aan minerale deeltjes kleiner dan 20μm
12.1
9.1
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 μm
12.2
9.2
Gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 μm met behulp van de cilinder van Atterberg
13
11.1
Waterdoorlatendheid (normale proef)
14
15
Plasticiteit van grond
15
18
Fijnheidsgetal
16
22.1
Geschiktheid van zand voor de bereiding van zandcement
17
22.2
Benodigd gehalte aan cement
18
22.3
Druksterkte van een uit een gebonden fundering geboorde cilinder
19
23.1
Fulvozuurproef
20
23.2
pH-methode
21.0
24.0
Geschiktheid van water voor gebonden funderingen of schraal beton
21.1
24.1
Sulfaatgehalte
21.2
24.2
Chloridegehalte
21.3
24.3
Kaliumpermanganaatgetal
22
25
Mengkwaliteit van zandcement
23
82
Structuur en docrbakkenheid van straatbaksteen
24
108
Laagdiktebepaling van waterbouwasfalt
25
117
Gehalte aan delen die grotendeels uit ijzer bestaan (KLSt- en oeverwerken)
26
118
Bestandheid tegen vocht (Kust- en oeverwerken)
27
119
Zuurgraad (pH-KCI)
Gloeiverlies, organisch-stofgehalte en CaC03 -gehalte
28
124
Textuurbepaling (Iutumgehalte, leemgehalte en M50-cijfer) (CaC03-gehalte moet bekend zijn)
29
125
30
132
Uitspoeling colloïdaal beton
31
133
Waterdoorlatendheid van colloïdaal beton met open structuur
32
144
Samenstelling van gebonden asfaltgranulaat
33
145.14
Druksterkte van cementbentoniet
34
145.15
Elasticiteitsmodulus van cementbentoniet
35
154
Bestanddelen van granulaat voor verhardingslagen van steenmengsel en van asfaltgranulaat
voor gebonden funderingen
36
158
Gehalte aan organische stof van grond
37
159
Massaverlies bij zoutzuurbehandeling van grond
38
160
Zoutgehalte van grond per Itter bodemvocht
39
163
Gehalte aan ijzerhoudende bestanddelen van AVI-bodemas
40
164
Bepaling van het chloridegehalte van zand of grond (Iaboratoriummethode)
41
165
Bepaling van het chloridegehalte van zand of grond met behulp van de verkorte
titratiemethode
42
166
Trekproef op drain
43
167
Afvoercapaciteit van gestrekte drain
44
168
Afvoercapaciteit van geknikte drain
Conversietabel proefnummers Standaard 2010 naar Standaard 2005
Standaard Standaard
2010
2005
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65.0
65.1
65.2
66.0
66.1
66.2
67
171
172
173
183
184
185
186
225
152
226.0
226.1
226.2
226.3
226.4
227
229
249
250
251
252
253.0
253.1
253.2
254.0
254.1
254.2
55
68
69
70.0
70.1
70.2
70.3
71
72
73
74
75
76
77.0
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
77.6
78.0
78.1
78.2
79
80.0
80.1
56
257
148.0
148.1
148.2
148.3
149
150
75.1
75.2
75.3
111
56.0
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
57.0
57.1
57.2
60.1
65.0
65.1
80.2
81.0
81.1
81.2
82
65.2
66.0
66.1
66.2
67
Naam van de proef
Schuimbeton en mortel, bepaling van de druksterkte van proefstukken
Schuimbeton, bepaling van de volumieke massa
Schuimbetonspecie, bepaling van de volumieke massa
Boren cilinders uit het schuimbeton
Druksterkte van schuimbeton bepaald aan een uit het schuimbeton geboorde cilinder
Volumieke massa van schuimbeton bepaald aan een uit het schuimbeton geboorde cilinder
Bepaling consistentie schuimbetonspecie
Monsterneming en bepaling samenstelling en eigenschappen van waterbouwasfalt
Laagdiktebepaling verhardingslaag (wegverhardingen)
Vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek van waterbouwasfalt
Waterbouwasfaltbeton
Open steenasfalt
Gietasfalt
Asfaltmastiek
Hellingproef voor het bepalen van het vloeigedrag van gietasfalt en asfaltmastiek
Bepaling van de wateropname door middel van buisjes van Karsten
Volumetrisch ontwerp van steenmastiekasfalt
Typeonderzoek van asfalt
Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen van asfalt
Laagdiktebepaling verhardingslaag (wegverhardingen)
Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt
Soxhletextractie (directe methode)
Decanteerbekercentrifugemethode (verschilmethode)
Verdichtingsgraad van asfalt
Verdichtingsgraad van asfalt
Gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad
Dichtheid van het proefstuk van asfalt (dichtheid van het materiaal met ingesloten lucht,
bijvoorbeeld boorkern, gyratortablet of tegel)
Dichtheid van het mengsel van asfalt (dichtheid van het materiaal zonder ingesloten lucht)
Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt
Werking afdruipremmende stoffen
Afdruipproef
Benodigd gehalte aan afdruipremmende stof in het asfaltmengsel
Beoordeling geschiktheid afdruipremmende stof voor asfalt
Langsvlakheidsmeting met viagraaf en rolrei
Stroefheid
Vermogen van nabehandelingsmiddel tot beperking van het vochtverles
Droogtijd van nabehandelingsmiddel
Invloed van nabehandelingsmiddel op het stroefheidsgetal van cementmortel
Textuurdiepte
Vooronderzoek van asfalt
Dicht asfaltbeton
Open asfaltbeton
Grindasfaltbeton en steenslagasfaltbeton
Zeer open asfaltbeton
Steenmastiekasfalt
Emulsieasfaltbeton
Marshallproef en gyratorverdichter
Verband tussen belasting en vervorming van asfalt (Marshallproef)
Onderzoek proefstukken vervaardigd met een gyrator
Dichtheid van steen of steenachtig materiaal
Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt
Soxhletextractie (directe methode)
Decanteerbekercentrifugemethode (verschilmethode)
Verdichtingsgraad van asfalt
Grindasfaltbeton, steenslagasfaltbeton, open en dicht asfaltbeton
Steenmastiekasfalt
Dichtheid van het proefstuk van asfalt (dichtheid van het materiaal met ingesloten lucht,
bijvoorbeeld boorkern, Marshallproefstuk of tegel)
Conversietabel proefnummers Standaard 2010 naar Standaard 2005
Standaard Standaard
Naam van de proef
2010
2005
83
68
Dichtheid van het mengsel van asfalt (dichtheid van het materiaal zonder ingesloten lucht)
84
69
Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt
85
70
Vullingsgraad van asfalt
86
72
Gehalte aan bitumen van koudasfalt bereid met bitumenemulsie
87
74
Gehalte aan bitumen van koudasfalt bereid met vloeibitumen
88
109
Bestanddelen en verontreinigingen van asfaltgranulaat
89
110
Terugwinning van bitumen uit asfalt
90
112
Gehalte aan poriën volgens Engelsmann
91
127
Aanpassing samenstellingseisen in verband met de dichtheid mineraal aggregaat
92
153
Dynamische vierpuntsbuigproef
93
187.1
Repavemethode
94
187.2
Verdichtingsgraad asfalt bij toepassing remixplusmethode
95
187.3
Verdichtingsgraad remixasfalt
96
188
Remixasfalt: mengselberekening
97
61.3
Gehalte aan direct in water oplosbaar hydroxide van vulstof
98
62.2
Massaverlies na verwarming bij 150°C van poederkalk
99
63
Watergevoeligheid van vulstof en poederkalk
100
64
Zwelling van poederkalk
101
71
Gehalte aan water van asfaltspecie
102
10
Geschiktheid van zand voor verwerking
103
11.2
Waterdoorlatendheid bij 95 % van de maximumproctordichtheid
104
11.3
Baggerwaterdoorlatendheid
105
13
Vochtspanningskarakteristiek van zand (pF-proef)
106
12.1
Normale en verzwaarde CBR-proef
107
12.2
Verband tussen CBR-waarde en vochtgehalte
108
151
Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen van asfalt
Download