PROEFWERK NATUURKUNDE 3 VWO SUCCES!!!

advertisement
Naam:
PROEFWERK NATUURKUNDE 3 VWO
SUCCES!!!
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie.
Vergeet de eenheden niet!
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes, met pen (gebruik een kladblaadje)!
Met potlood geschreven tekst wordt niet gecorrigeerd!
Opgave 1
a) Bereken de zwaartekracht op een auto van 975 kg.
Antoinette weegt 753 N.
b) Bereken haar massa.
De veerconstante van een veer bedraagt 1,2 N/m.
c) Leg duidelijk uit wat dat betekent.
Opgave 2
Een veer (C = 200 N/m) is onbelast 18,0 cm lang.
Bereken de lengte van de veer, als je er een blokje van 100 g aanhangt.
Berekening duidelijk, met formule(s), toelichten.
Opgave 3
Peter heeft het verband gemeten tussen de uitrekking u van een veer en
de kracht F op die veer (zie tabel 1).
a) Zet de tabel om in een grafiek. Neem hierbij:
vertikaal: 10 N ≡ 10 cm en horizontaal 20 cm ≡ 10 cm.
b) Bepaal met behulp van de grafiek of de kracht en uitrekking
(recht)evenredig zijn met elkaar?
c) Bepaal zo nauwkeurig mogelijk, met behulp van de grafiek, de
veerconstante. Antwoord duidelijk toelichten.
F (N)
2,0
4,0
5,0
6,0
7,5
9,0
10,0
u (cm)
3,6
7,3
9,8
11,5
14,0
17,0
19,0
Tabel 1
Opgave 4
Joost heeft een modelkraan gebouwd (zie afbeelding 1).
De massa van de voet is 800 g. De massa van de rest van
de kraan is te verwaarlozen.
Bepaal aan de hand van de gegevens in de afbeelding
hoeveel gram je maximaal aan de kraan kunt hangen
voordat hij omkiept.
Antwoord duidelijk met tekening en berekening toelichten.
Afbeelding 1
Volgende bladzijde
1/2
Opgave 5
Reken om.
a) 6,25 kPa =
b) 1,34 N/cm2 =
c) 0,95 MPa =
…
…
…
N/cm2
Pa
N/cm2
Opgave 6
Met behulp van een diaprojector wordt op een scherm een scherp beeld ontworpen van een dia.
De (lineaire) vergroting bedraagt 50. De afstand tussen de dia en de projectorlens is 9,0 cm.
a) Bereken (in m) hoever het scherm van de projector(lens) afstaat.
b) Bereken de sterkte van de projectorlens.
Opgave 7
Een lichtstraal gaat van lucht naar glas. Bij het grensvlak treedt breking op (zie afbeelding 1).
grensvlak
lucht
glas
Afbeelding 1
a) Geef in de afbeelding hierboven de hoek van inval (i) aan.
Bepaal deze hoek op de graad nauwkeurig en vermeld deze waarde ook in de tekening.
d) Bereken de brekingsindex van de gebruikte glassoort.
e) Schets (in afbeelding 1) het verloop van de lichtstraal, als het glas een grotere
brekingsindex gehad zou hebben (bij dezelfde invallende straal).
Laatste bladzijde
2/2
Download