Artikel 12? Liever niet

advertisement
pvda-delft nieuwsberichten in delft op zondag 28 juni 2015
Artikel 12? Liever niet...
De financiële problemen van
Delft zijn nog lang niet voorbij.
We kunnen het binnen Delft
niet zelf oplossen tenzij we
vreselijke ingrepen doen.
Ingrepen, die voor de PvdA
ondenkbaar zijn. De oplossing
moet gevonden worden in
samenwerking met andere
overheden: de regio, de
provincie en het rijk.
Als iedereen bereid is een stap
te zetten, is een oplossing
haalbaar. En dat ook anderen
wat moeten doen, is voor de
PvdA logisch.
Door Ernst Damen
Delft krijgt te weinig geld uit het
gemeentefonds van de overheid
om invulling te kunnen blijven
geven aan haar centrumfunctie
voor de omliggende gemeenten.
Bewoners van de omliggende
gemeenten profiteren van Delftse
voorzieningen als scholen, theaters
en sportvelden, maar dragen niet
bij aan de bekostiging daarvan:
de ozb-belasting die zij in hun
gemeente betalen komt namelijk
niet in Delft terecht. Maar er zijn
ook meer technische kwesties
zoals de rioolheffing die in Delft
heel hoog is omdat de Provincie
en het Hoogheemraadschap Delfland weigeren langer mee te betalen
aan de beheersing van het stijgende
grondwaterpeil.
vallers zijn ontstaan, moeten de
partijen opnieuw met elkaar aan
tafel. Immers, de aanleg van de
tunnel is nog steeds een gezamenlijk belang. Het is voor de
PvdA onverteerbaar wanneer het
Rijk er nu de handen vanaf trekt.
Het Rijk moet zich opstellen als
een betrouwbare partner!
de Delftse samenleving, terwijl
andere, evenzeer betrokken overheden niets doen. Dan betalen
de Delftenaren wel een hele hoge
rekening voor een tunnel van
nationaal belang en voorzieningen
waarvan veel niet-Delftenaren profiteren. Wij zullen er alles aan
doen om dit te voorkomen.
Artikel 12?
Wil je reageren? Mail dan:
[email protected]
De PvdA is van mening dat het
aanvragen van de artikel 12 status,
waarbij de gemeente onder financieel toezicht van het Rijk komt,
vermeden kan worden. Als de
andere overheden hun bijdrage
leveren, kan er voor Delft weer
een gezonde financiële situatie
K
Stadskantoor op tunnel van nationaal belang
ontstaan. Lukt dat niet, dan vindt
de PvdA artikel 12 een logische
keuze, omdat het Rijk dan alsnog
gedwongen is om met Delft in
gesprek te gaan over de financiële
situatie.
Wij willen voorkomen dat we de
problemen moeten afwentelen op
Waterschap: Delft 1 mljn euro extra kosten
Twee weken geleden trof ik in de supermarkt Leon Hombergen,
voorzitter van de PvdA-fractie in het Hoogheemraadschap
van Delfland. Hij vertelde mij dat het nieuwe College van het
Hoogheemraadschap, waar de PvdA geen deel van uit maakt,
de kwijtschelding van de zuiveringsheffing in twee jaar tijd
gaat afschaffen. Met andere woorden: mensen die deze heffing
niet kunnen betalen, zullen straks een beroep moeten doen
op de bijzondere bijstand van de gemeente. Daarmee dreigen
de gemeenten binnen het Hoogheemraadschap Delfland op te
draaien voor deze kosten.
Door Marlies Swart
In het coalitieakkoord van het
Hoogheemraadschap staat dat de
mogelijkheid om in aanmerking
te komen voor kwijtschelding van
de afvalwaterzuiveringsheffing
in de komende twee jaar wordt
afgebouwd. In 2016 kan nog
maximaal 50% worden kwijtgescholden; in 2017 niets meer. Een
fikse klap voor gezinnen die toch
al moeilijk rond kunnen komen.
Zij zullen bij de gemeente moeten
aankloppen om een beroep te
doen op de bijzondere bijstand.
De rol van het Rijk
We vinden ook dat het Rijk niet kan
weglopen voor de problemen van de
Spoorzone. Rijk en gemeente wilden jaren geleden sámen de aanleg van de tunnel. Er was toen een
financieel sluitend verhaal met
een bijdrage van alle partijen. Nu
voor Delft grote financiële tegen-
Colofon
Partij van de Arbeid – Delft
Postbus 2804 | 2601 cv Delft
[email protected] | www.pvdadelft.nl
Redactie Willy Tiekstra
Extra kosten
K
Waterschap schaft kwijtschelding af
Bij kwijtschelding gaat het per
gezin om een bedrag van ongeveer
275 euro. Met 3.470 gezinnen in
Delft die in 2013 een beroep konden
doen op de bijzondere bijstand, is
het rekensommetje snel gemaakt:
voor Delft betekent dit een jaarlijks
terugkerende, extra kostenpost
van bijna 1 miljoen euro! Daar zit
natuurlijk niemand op te wachten.
Ik heb het College van b&w van
Delft door het stellen van schriftelijke vragen inmiddels om opheldering gevraagd.
Delft wordt straks gedwongen om
een financieel gat te dichten dat
het Hoogheemraadschap veroorzaakt! En dat terwijl het water ons
financieel gezien al aan de lippen
staat. Het Hoogheemraadschap
bekijkt echter niet hoe de kwijtschelding behouden kan blijven
door bijvoorbeeld goedkoper te
werken. In plaats daarvan gooit
het de problemen doodleuk over
de gemeentelijke heg.
Wil je reageren? Mail dan:
[email protected]
column
Maar met de stad gaat het goed
Al sinds 2010 wordt onze stad getroffen door draconische
bezuinigingen. De teller staat inmiddels op 70 miljoen
bezuiniging, het ambtelijk apparaat is nagenoeg gehalveerd, de lasten zijn gestegen, vele voorzieningen zijn
afgeslankt of gestopt. En waar in andere gemeenten
inmiddels weer geïnvesteerd wordt, is in Delft de
bezuinigingswoede nog niet uitgeraasd.
De Gemeenteraad onderzoekt hoe het allemaal zo
heeft kunnen gebeuren, de politiek praat over niets
anders. Andere overheden moeten nog overtuigd worden
van de redelijkheid een helpende hand uit te steken;
voor de Delftenaren maar ook voor mensen in de regio
om Delft heen. Het is in de geschiedenis van onze stad
een ongekende situatie.
Maar buiten de lokale politiek is er wat anders aan de
hand. Belangrijke projecten worden afgerond; de A4
wordt doorgetrokken, een nieuw ziekenhuis voor de
regio, een nieuw psychiatrisch ziekenhuis, het nieuwe
station natuurlijk. En de afgelopen paar jaren is de
stad met duizenden inwoners
gegroeid. De binnenstad is nog
nooit zo bruisend geweest en
er is in tegenstelling tot andere
gemeenten om ons heen nauwelijks leegstand. Ondernemers in
de binnenstad melden door de
crisis heen te zijn blijven groeien.
Op Technopolis wordt gestaag
gebouwd aan nieuwe bedrijven,
Raimond de Prez faculteiten en een nationale
protonen kliniek. YES!Delft is
PvdA-wethouder
uitgegroeid tot internationaal
Delft
voorbeeld voor startende bedrijven.
Zorgcoöperaties worden opgericht, buurthuizen zijn
door de stad overgenomen, er worden op allerlei plekken
in de stad huizen gebouwd. De stad stijgt in alle ranglijsten van economische groei, aantrekkelijkheid en
populariteit.
Wat is hier aan de hand? Om te beginnen constateer
ik dat de aanname dat verhoogde lasten het vestigingsklimaat negatief beïnvloeden, niet bewaarheid wordt.
En dat de buitenwereld positief kijkt naar de zaken
waar we zelf trots op zijn; een prachtige binnenstad,
een overzichtelijke omvang, dichtbij grote steden.
En de strategie van kennisstad slaat aan bij bedrijven
en investeerders.
Niets aan de hand in Delft dus? Zeker niet. Er moet en
zal een oplossing voor het Delftse vraagstuk komen,
de politieke fracties hebben aangegeven geen enkele
maatregel uit te sluiten, inclusief verdere bezuinigingen
en lastenverzwaringen. Een oplossing moet wel nieuwe
investeringen mogelijk maken. In mensen, in straten en
groen en in vervoer. Voor volgend jaar, en de jaren die
erop volgen.
Wil je reageren? Mail dan: [email protected]
Download