Rep - Telenet Users

advertisement
BODEMSANERINGSDECREET
Clausule Vincent Lesseliers 2-6-2008
a) De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte,
bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van
het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
De dienst milieu $van de gemeente Beveren heeft bij brief van $ bevestigd dat
er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd.
$b) De verkoper legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij
verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op $
$indien
het
bodemattest
reeds
voorgelegd
werd
bij
de
verkoopsovereenkomst navolgende tekst melden:
b) De verkoper heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij
verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op $, voorgelegd bij het
ondertekenen van de verkoopsovereenkomst.
De inhoud van dit bodemattest luidt:
$$“Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register
van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM.
Dit attest vervangt alle vorige attesten.”
$indien er bij de verkoopsovereenkomst een bodemattest was,
navolgende tekst niet melden.
De comparanten verklaren dat de koper, in tegenstrijd met wat bepaald wordt
in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de
inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst, en dat de
inhoud van het bodemattest ook niet in de onderhandse akte werd opgenomen.
De koper verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud
van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte.
De koper verklaart uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te
bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij
zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, § 1 van genoemd Decreet met
betrekking tot onderhavige verkoop.
$navolgende tekst steeds melden.
c) De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan
derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot
gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan
opleggen.
d) Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw
afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de
schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij
dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
$volgende tekst niet voor appartementen
e) Ondergetekende notaris bevestigt
$ dat alle bepalingen van “Hoofdstuk VIII: overdrachten” van het decreet op
bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
$ dat de koper niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het
bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was
echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de koper heeft heden
1
verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van “Hoofdstuk VIII:
overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden
toegepast.
De notaris wijst de koper er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn
van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels mbt tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van
zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.
Clausule Herwig Dufaux 29-5-2008
Ik gebruik volgende aktetekst voor een overdracht van een niet-risicogrond.
8. Decreet inzake de bodemsanering en de bodembescherming (nietrisicogrond).
De instrumenterende notaris licht de partijen in omtrent de draagwijdte van het
Decreet van de Vlaamse Raad van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en
de bodembescherming (sindsdien verscheidene malen gewijzigd en hierna genoemd
"Bodemdecreet"), die de verkoper/overdrager er onder meer toe verplicht de
koper/verkrijger in te lichten omtrent een eventuele bodemverontreiniging, die een
saneringsverplichting of een gebruiksbeperking van de grond met zich zouden kunnen
meebrengen.
Op vraag van de instrumenterende notaris verklaart de verkoper :

dat bij zijn weten op het hierbij verkochte goed nooit een inrichting werd
gevestigd of een activiteit werd uitgevoerd waardoor het goed, overeenkomstig
de bepalingen van het bodemdecreet, als een "risico-grond" dient te worden
beschouwd;

tot op heden, vanwege de OVAM geen registratie-attest te hebben ontvangen
noch een betekening om over te gaan tot een oriënterend of beschrijvend
bodemonderzoek .
Voor zover voorgaande verklaringen door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd,
neemt de koper de risico’s van eventuele bodemverontreiniging, eventuele
gebruiks- of bestemmingsbeperkingen en/of voorzorgsmaatregelen op zich, alsmede
de eventuele schade, zowel als de kosten van bodemsaneringswerken, die daaruit
zouden kunnen voortvloeien, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tegenover hem
tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
OFWEL indien het bodemattest aan de koper werd bezorgd voor (of "bij" ?) het
sluiten van de overeenkomst:
De verkoper/overdrager verklaart dat hij -overeenkomstig artikel 101 van het
Decreet- de koper/verkrijger, die zulks erkent en bevestigt, voor het sluiten van de
overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van het het meest recent
afgeleverde bodemattest, afgeleverd door de OVAM onder de referte # en luidend
als volgt:
2
â••Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het
grondeninformatieregister omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de
OVAM. Dit attest vervangt alle vorige attesten.
Opmerkingen: Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit
wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het
bodemdecreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling is terug te vinden op
www.overdracht.ovam.be.
Te Mechelen, (datum)❞
OFWEL indien het BA er niet was "voor" het sluiten:
De comparanten verklaren dat de koper geen kennis heeft gehad van de inhoud van
het bodemattest vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst, maar
dat deze inhoud hem wel werd medegedeeld voor of naar aanleiding van de
ondertekening van de onderhavige akte.
Dit bodemattest door de AVAM afgeleverd onder de referte # luidt als volgt:
-zie tekst hierbovenGelet op het bovenstaande verklaart de koper uitdrukkelijk te verzaken aan het
inroepen van de nietigheid of de ontbinding van de verkoopovereenkomst omwille van
de bodemtoestand, onverminderd zijn recht op verhaal en/of schadevergoeding bij
onjuiste voorlichting terzake.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van “Hoofdstuk VIII" van
"titel III― van het bodemdecreet inzake overdracht van gronden werden toegepast.
De notaris wijst de koper er tot slot op dat:

het bovenstaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan
niet zuiver zijn van de bodem;

de regels inzake grondverzet (Hoofdstuk VII van titel III van zelfde decreet)
onverkort van toepassing blijven.
Commentaren:
H. Defaux:
De problematiek van het al dan niet aanwezig zijn van het bodemattest voor (of bij ?)
het sluiten van de overeenkomst tot overdracht van een niet-risicogrond moet
dringend worden uitgeklaard.
In art 173, 2° is immers niet duidelijk:
1/ wie juist bedoeld wordt met "de persoon" ? Gezien de context lijkt mij dit de
overdrager te zijn. Wij moeten terzake denk ik formeel weigeren tot meer gehouden
te zijn dan informatie. Art 101 vermeldt enkel verplichtingen voor "de
instrumenterende ambtenaar" nav het verlijden van "zijn" akte.
2/ wat bedoeld wordt met "voor" het sluiten van de overeenkomst ? Vanaf het eerste
contact met een potentiële koper ? "Bij" de VOV is dan eigenlijk al te laat ? Is
eigenlijk een tweede verplichting: inhoud BA in de VOV ?
Indien het niet mogelijk is vast te stellen dat een koper "voor" het sluiten van de
verkoopovereenkomst mededeling heeft gekregen van het BA, biedt artikel 117
soelaas. Dit artikel stelt dat heling mogelijk is van de nietigheidssmet welke kleeft aan
3
een VOV bij tekortkoming aan verkopers' verplichtingen omschreven in hoofdstuk VIII
(Overdracht van grond): de koper kan in de authentieke akte verzaken aan zijn
nietigheidsvordering als inmiddels is voldaan aan de voorschriften van het decreet
(regularisatie).
Indien wij de verkoopovereenkomst sluiten, lijkt het mij raadzaam ervoor te zorgen
dat er een bodemattest is. Maar is dit altijd mogelijk ? Quid "voor" het sluiten ?
Volstaat het niet dat wij de partijen op die verplichting hebben gewezen, dit te noteren
in de VOV en een opschortende voorwaarde te voorzien ? Quid indien de SI onthullen
dat er wel ooit een risico-activiteit is geweest ? Ook voor die situatie moet denk ik een
opschortende voorwaarde worden voorzien. Een VOV minnelijk verbreken om
vervolgens met dezelfde partijen en aan dezelfde voorwaarden een "nieuwe"
overeenkomst te sluiten lijkt mij nep.
Jo Debyser 31-5-2008
-het nieuwe bodemdecreet heeft als datum 27 oktober 2006 (dus niet meer spreken
van het decreet van 1995), en vervangt zonder meer het oude
-de nieuwe tekst van de bodemattesten is tot op vandaag niet bekend
-m.i. is inzake de strafsancties artikel 173,1° van toepassing ("de persoon die de
maatregelen of voorschriften vastgesteld bij of of krachtens het decreet overtreedt)
-de verklaring "dat" hoofdstuk VIII van het nieuwe decreet werd nageleefd:
we kunnen geen verklaring van de overdrager opnemen dat het bodemattest er al was
vóór het sluiten van de overeenkomst als dit NIET zo was; we kunnen evenmin
vermelden dat er een bodemattest was vóór de compromis als dit niet zo was
het is toch wat bevreemdend: op burgerrechtelijk vlak kan alles achteraf worden
rechtgezet, door verzaking aan de nietigheid, maar eenmaal een of andere bepaling
van hoofdstuk VIII overtreden, is er niets meer aan te doen op strafrechterlijk vlak, en
zouden wij de verklaring van artikel 117 niet meer correct kunnen afleggen ....
daarom mijn persoonlijke voorkeur (op vandaag, maar de rechtbanken zullen dit
wellicht uitklaren in de komende jaren, nadat er al miljoenen strafbare akten verleden
zijn):
ik zou verklaren dat er bij de compromis geen bodemattest was en dit niet in de
compromis vermeld was, maar dat vóór de akte alles in orde was en dat de koper
aan de nietigheidsvordering verzaakt heeft, zodat de bepalingen van hoofdstuk VIII
werden toegepast (want de nietigheid verzaken is ook een van de manieren om het
decreet toe te passen .., m.a.w. de decreetgever gaat er zelf van uit dat het decreet
soms niet helemaal wordt toegepast, of niet??)
m.i. kunnen we zeker GEEN "goedkeurende" verklaring afleggen als er helemaal geen
bodemattest is (zoals vroeger wel eens gebeurde: een van de vele bodemattesten
vergeten, akte toch passeren en achteraf een bekrachtigingsakte) of als er geen
bodemonderzoek werd uitgevoerd terwijl dit verplicht was
4
Clausule Stijn Joye (in basisakte) 3-6-2008
BODEMDECREET.
â–º Algemeen
De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen attent heeft gemaakt op
de bepalingen van het Vlaams decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming de dato 27 oktober 2006 (hierna “BODEMDECREET―) en
het uitvoeringsbesluit de dato 14 december 2007 (hierna “VLAREBO―). De
notaris heeft hen gewezen op de draagwijdte inzake de eventuele saneringsplicht,
de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. In het bijzonder heeft de
notaris gewezen op artikel 118 van het Bodemdecreet dat als volgt luidt :
"Afstand van het eigendomsrecht of van andere zakelijke rechten,
vermeld in artikel 2, 18°, ontslaat de houder van het zakelijk recht niet van de
verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren
die op hem rusten krachtens de bepalingen van dit decreet."
â–º Bepalingen in verband met de bodemtoestand
1. De opstalgever verklaart vervolgens dat er op de grond, die het
voorwerp is van onderhavige overdracht, bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of
was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van
risico-inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Bodemdecreet.
2. De opstalgever legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op de
hierbij overgedragen grond en dat werd afgeleverd door OVAM op # juni 2008,
overeenkomstig artikel 101 van Bodemdecreet.
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
"###Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het
register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de
OVAM. Dit attest vervangt alle vorige attesten. Opmerkingen : gronden waarop een
inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die
opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het
Bodemsaneringsdecreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een
oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
Bijkomende
informatie over de overdrachtsregeling is terug te vinden op
www.overdracht.ovam.be."
De comparanten verklaren dat de opstalhouder, in tegenstrijd met wat
bepaald wordt in artikel 101 paragraaf 1 en 2 van het Bodemdecreet, niet op de
hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de
initiële overeenkomst, en dat de inhoud van het bodemattest ook niet in de
onderhandse akte werd opgenomen.
De opstalhouder bevestigt dat hij ervan op de hoogte is dat hij de
nietigheid kan vorderen van een overdracht die plaatsvond zonder dat alle bepalingen
uit het bedoelde artikel 101 werden nageleefd.
5
De opstalhouder verklaart dat hij inmiddels wel in het bezit werd gesteld
van het meest recent afgeleverde bodemattest.
De opstalhouder verklaart uitdrukkelijk de vroeger afgesloten
overeenkomst te bevestigen en uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan alle
vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116
van het Bodemdecreet met betrekking tot onderhavige overdracht.
3. De opstalgever verklaart met betrekking tot de overgedragen
grond geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen
aan de opstalhouder of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de
overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de opstalgever te goeder trouw afgelegd
werd, neemt de opstalhouder de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de
schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij
dat de opstalgever hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
4. Overeenkomstig artikel 117 van het Bodemdecreet vermeldt de
instrumenterende notaris dat de bepalingen van hoofdstuk VIII van titel III van zelfde
decreet, in de mate zoals hierboven vermeld, werden toegepast.
Daarenboven wordt voornoemd attest eveneens voorgelegd naar
aanleiding van het opstellen van de statuten zoals hierna omschreven.
6
Download