PowerPoint-presentatie

advertisement
Doorkijkje Vitaal Platteland
13 oktober 2016
Studiereis Brussel GLB-POP
Monique Mentjox, senior adviseur landbouw, IPO
AAC VP werkgroepen
Werkgroep Uitvoering Natuurbeheer
VP
Duurzame landbouw
Werkgroep Natuurbeleid
Landschap
Verbinding Natuur &
Economie & Maatschappij
Werkgroep Natuurwetgeving
BAC VP
Vz: Jan Jacob
van Dijk (Gld)
AACVP
Vz: Johan Osinga (Ov)
Werkgroep Landbouw
PH: Mirjam Koekoek (Dr.) en?
Faunabeheer beleid
Wet Natuurbescherming &
omgevingswet
Informatievoorziening &
monitoring
Natuurpact, wo PAS,
ANLB2016, NNN, Evaluatie
Duo-overleg PAS
Projectgroep Informatievoorziening
Monitoring
Versie 26-3-2015
Fitnesscheck en Evaluatie
EU biodiversiteitsstrategie
GLB/POP 3 & 4
Landbouwwetgeving
2
Wat gebeurt er in de werkgroep landbouw
LATER
NU
GOING CONCERN
BELEIDSONTWIKKELING GROWING
CONCERN
• Wet dieren
• Milieu (mest, ammoniak, stikstof,
fosfaat)
• Pas Landbouw
• Processen agrarisch en natuur
combineren
• Verduurzaming landbouw
• Uitvoeringsagenda Duurzame
veehouderij
• GLB na 2020
• Landbouw en water
• Pas Landbouw
• Omgevingswet
• Duurzame, natuurinclusieve
landbouw
• GLB na 2020 (oa Inzet POP4)
3
Aspecten van duurzame landbouw
PRAATPLAAT DUURZAME LANDBOUW
TRENDS & ONTWIKKELINGEN
• Meer focus op gezondheid en gezond
voedsel
• Local for local
• Wens behoud en ontwikkeling groene
leefomgeving en biodiversiteit
• License to produce
• Subsidie (van POP3 naar POP4, nieuw GLB)
• Programma’s overheid (PAS, NNN)
• Zelfregulatie vs. regels overheid (bijv.
fosfaat)
• Minder middelen voor groen onderwijs
Natuurlijk
kapitaal
• Mondiaal toenemende vraag voedsel
• Beweging naar schaalvergroting en
intensivering
• Regionaal overaanbod: druk op prijs
en inkomen
• Grondprijsontwikkeling
• Nieuwe verdienmodellen
• Ketendenken
• Specialisatie (o.a. niche, bulk),
stimuleren kwaliteit
• Rol van andere economische actoren,
zoals banken, voedingsindustrie en
retail
• Export kennis en kunde?
• Druk op relatie landbouw – milieu –
natuur (stikstof, fosfaat, water,
bodemvruchtbaarheidruimte)
• Effect op: weidevogels, landschap,
biodiversiteit, toegankelijkheid….
• Verbreding van de bedrijfsvoering
(ANLb, bottom up initiatieven,
kringlooplandbouw, etc.)
Hier een voetregel over titel
4
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards