KB1 conference

advertisement
Reflectie LNV op KB1 onderzoeksprogramma
Thema 1: Landgebruik en klimaatsverandering
“Duurzame ontwikkeling van
de Groene en Blauwe Ruimte
in een veranderende wereld”
Thema 2: Landdegradatie en verwoestijning
Thema 3: Biodiversiteit land- en watergebruik
Thema 4: Landbouw en water in
verstedelijkte delta’s
Thema 5: Mondiale druk op mariene
ecosystemen
1
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Kennis en Beleid
samen in actie voor
duurzaam land- en
watergebruik
Dr. M.H. de Jong
Plv. directeur LNV-IZ
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Doel
Reflectie LNV op internationaal onderzoeksprogrammering WUR
Inhoud




3
Probleemschets
Oplossingsrichtingen
Beleidsinitiatieven richtinggevend voor LNV
Formulering van kennisvragen
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Mondiale ontwikkeling en dilemma’s
 Groei van de wereldbevolking
 Toename welvaart
 toenemende vraag naar voedsel, water, grondstoffen en energie
 toenemende druk op milieu biodiversiteit / ecological footprint
 klimaatverandering (overstromingen, droogte, volatiliteit)
 Toenemende verdelingsproblemen en politieke spanningen
 Mondiaal: ‘Noord – Zuid’ en ‘Oost – West’
 Regionaal/locaal: spanningen rond voedsel, grondgebruik en
grondstoffen
4
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Mogelijke oplossingsrichtingen
 Duurzame oplossingen waarin recht wordt gedaan aan economie,
ecologie en sociaal economische doelstellingen op mondiaal,
regionaal en lokaal niveau
People
 Landbouw is deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing
(voorbeelden: CO2-uitstoot én berging en bio-based economy)
 Uitdaging voor LNV is om praktische oplossingen aan te dragen en
te implementeren op nationaal en internationaal niveau
 Daarvoor is specifieke en toepasbare kennis nodig leidend tot
innovaties in productieketens en teeltsystemen
Planet
5
Profit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Afstemming onderzoek en beleid
Maatschappij
6
Beleidsinitiatieven
Financiering
Kennis voor beleid
Beleidsonderzoek
Conceptuele kennis
Kennisbasis onderzoek
Door nieuwsgierigheid gedreven kennis
NWO en andere fondsen
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
LNV en WUR samen in actie
 Samen identificeren van kernvragen en formuleren van
daarop gerichte onderzoeksprogramma’s en projecten.
 Niet alleen zoeken naar technologische oplossingen, maar
vooral naar manieren om deze duurzaam te implementeren.
 Daarvoor is creatief onderzoek nodig:




7
Multidisciplinair: technisch, sociaaleconomisch, bestuurskundig
In internationale samenwerkingsverbanden
Leidend tot innovatieve praktische oplossingen
Met mogelijkheden tot opschalen (regionaal en internationaal).
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Case: Sustainable Tea Development Kenya
 Public Private Partnership







Kenyan Tea Development Agency
370,000 smallholders
Lipton Tea company
Tea Research Foundation Kenya
Wageningen UR/ETC East Africa
DFID
Government of Kenya
 People, Planet, Profit




8
Up-scaling for 35,000 farmers
Rainforest Alliance certification
Promotion by Lipton
donor support (LNV/OS-notitie)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Beleidsinitiatieven LNV
 Follow-up 17de sessie van UN Commission on
Sustainable Development (CSD), mei 2009.
 LNV/OS notitie “Landbouw, Rurale bedrijvigheid en
Voedselzekerheid”, mei 2008.
 "Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen“,
juli 2009
9
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Follow up CSD-17
 Hoofdthema:

Duurzame landbouw, met name in Afrika
 LNV focus op:
 Verhogen landbouw productiviteit en voedselzekerheid
 Verbeteren land en water management
 LNV inzet op:





10
Hoogtechnologische en ecologische landbouw
Water for food and ecosystems
Groene revolutie in Afrika (en behoud bodemvruchtbaarheid)
Versterken relatie landbouw en klimaat
in klimaatovereenkomst Kopenhagen (vooral in follow up).
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
LNV/OS-Notitie
 Hoofdthema:

Duurzame landbouwontwikkeling
in ontwikkelingslanden
 LNV focus op:

Duurzame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid
 Invulling via:
 Productiviteitsverbetering in veranderende klimatologische
context
 Duurzame ketenontwikkeling (value chain development)
 Versterking handelsfunctie (verbetering markttoegang)
 Plattelandsontwikkeling (economie en infrastructuur)
 Enabling environment
11
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen
 Hoofdthema:
 Bijdrage aan mondiale welvaart en voedselzekerheid passend
bij draagkracht van het ecosysteem
 LNV focus op eiwitvraagstuk
 Invulling via:




12
Transitie naar duurzame dierlijke en plantaardige eiwitketens
Inhoudelijke verdieping (onderzoek)
Praktische en zichtbare (beleids)acties
Concrete toepasbare innovaties
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Gerelateerde onderzoeksvragen kabinet
Drie vensters met kennisvragen t.a.v. de dynamische
schaarstedriehoek ‘voedsel-water-energie’
A. Beter begrip van schaarsten en hun samenhangen


Wat is de achtergrond van de schaarsten en
Hoe is de samenhang tussen deze?
B. Hoe transitie te versnellen?

Op welke wijze kunnen de nodige transities binnen de gegeven
korte tijd worden gerealiseerd?
C. Geopolitieke en mondiale governance in NL perspectief

Op welke wijze kan Nederland een effectieve rol spelen in het
internationale politieke veld?
(Uit: RDL notitie ‘Schaarste & Transitie’)
13
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
LNV Onderzoeksvragen
 Hoe kan hoogtechnologische en eco-efficiënte landbouw
bijdragen aan



verhoging van de landbouwproductiviteit
efficiënter gebruik van inputs
tegengaan van verlies aan biodiversiteit?
 Welke positieve effecten zijn haalbaar met
hoogtechnologische landbouw, zoals



efficiency winst
productieverhoging en
minder CO2 uitstoot
 Wat is er nodig om dit soort landbouw te mainstreamen in
Nederland en in de wereld?
 Hoe is een snellere kennisdoorstroming en effectievere
kennisbenutting in internationale beleidsprocessen te
bewerkstelligen?
14
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
LNV en WUR samen in actie
People
onderzoek
Planet
15
beleid
uitvoering
Profit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
WUR KB1 Congres 1 september 2009
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards