beoordeling bedrijfscultuur

advertisement
OS 34 LA 03
Managen Veehouderij
Bedrijfscultuur
2009/2010
Clusius College
1
Cultuurprofiel
Manager animal business en entrepreneur animal business
Oefensituatie 34:
Leeractiviteit 3: Bedrijfscultuur in de veehouderij
Beschrijving van de activiteit.
Doel: Kennis maken met het begrip bedrijfscultuur. Weten wat de kenmerken zijn van een
goede bedrijfscultuur. Weten hoe je de bedrijfscultuur kunt beïnvloeden
Leervragen:
Wat wordt onder bedrijfscultuur verstaan?
Wat is het belang van een goede sfeer op het bedrijf?
Hoe kun je de sfeer positief beïnvloeden?
Hoe kun je de goede bedrijfscultuur aan de omgeving laten zien?
Opdracht :
Bestudeer:
a. De daarbij behorende opdrachten.
Tips voor de uitvoering:
Let eens op reclames op tv en in vakbladen.
Portfolio.
Deze opdracht telt mee in portfolio 34.
Individuele opdracht / groepsopdracht.
Dit is een groepsopdracht voor 2 personen.
Inleveren.
Inleverdatum: zie de studiewijzer.
Bronnen verplicht:
Andere bronnen om te raadplegen:
Bijbehorende competenties.
- A, B, E, F, J, K, L, M, N, Q, S, T.
Clusius College
2
Cultuurprofiel
Clusius College
3
Cultuurprofiel
Bedrijfscultuur in de veehouderij.
Elke organisatie of bedrijf kent zijn eigen cultuur. De gemeenschappelijke ideeën, normen,
waarden en gedrag binnen een bedrijf bepalen hoe men communiceert, naar de
buitenwereld toe overkomt en hoe men met elkaar omgaat.
Hoe men in een bedrijf met elkaar werkt en omgaat is het resultaat van een groeiproces
vanuit het verleden. De cultuur vormt zich vanaf de start van een onderneming en
eventueel de eerste medewerkers die in dienst treden. Als leidinggevende geef jij het
voorbeeld waaraan medewerkers zich spiegelen. Dus als jij loopt te vloeken, kun je er op
wachten dat je medewerkers dit zullen gaan overnemen. Neem jij klanten of leveranciers
in de maling, dan is er altijd wel een medewerker die dat ook gaat doen. Ben je niet
gekleed volgens de wensen van je doelgroep, kun je dat ook niet van je medewerkers
verwachten. Neem jij wel eens iets van het bedrijf mee naar huis, dan……………… Je
begrijpt dat je dit als leidinggevende ook positief kunt aanwenden door het juiste
voorbeeld te geven.
Bedrijfsculturen kunnen natuurlijk per branche verschillen. Bij een bouwbedrijf of een
supermarkt of een administratiekantoor of een school is de bedrijfscultuur weer heel
anders dan bij een veehouderijbedrijf. Een veehouderijbedrijf is vaak een eenmansbedrijf,
maar tegenwoordig is er ook vaak personeel in dienst. Ieder bedrijf zal op een bepaalde
manier indruk maken op zijn omgeving. Laat dat dan ook een positieve indruk zijn!
Steeds vaker is er ook personeel in (parttime)dienst, waarbij het “overdragen van de
bedrijfscultuur” al aan het begin om de hoek komt kijken wanneer je bijvoorbeeld een
nieuwe medewerker inwerkt. Natuurlijk zijn er ook grotere organisaties, zoals
winkelketens, die bepaalde zaken op dit gebied in meer of mindere mate hebben
vastgelegd.
Ieder bedrijf zal op een bepaalde manier indruk maken op zijn medewerkers en omgeving.
De bedrijfscultuur creëert als het ware zichzelf door de medewerkers die eraan bijdragen,
doordat zij nu eenmaal werken binnen deze organisatie. Vastgeroeste (gedrags)patronen
zijn moeilijk te veranderen, maar toch liggen (ook) hier mogelijkheden om de
bedrijfscultuur positief te beïnvloeden.
De bedrijfscultuur drukt een belangrijke stempel op het imago van de organisatie of
bedrijf. Het beeld dat de buitenwereld van je bedrijf krijgt wordt mede bepaald door de
bedrijfsculturele kenmerken zoals:








Buitenkant van het bedrijf (hoe ziet het bedrijf er uit)
De houding of het gedrag van de medewerkers
Consumentenbenadering, pr, promotie, website
(Werk)kleding
Hoe wordt er met klachten (bijvoorbeeld vanuit de omgeving) omgegaan?
Leiderschapstijl
Manier van communiceren tussen de medewerkers.
Het taal gebruik
Het zal duidelijk zijn dat je als bedrijf een positieve indruk wilt maken op je medewerkers
én op je clientèle. Bedenk daarbij dat de maatschappij om de organisatie heen continu
Clusius College
4
Cultuurprofiel
veranderd en een open organisatie ook daarop attent is bij het vormgeven van de
gewenste bedrijfscultuur.
Een sterke bedrijfscultuur is belangrijk voor het succes van een onderneming. Een sterke
bedrijfscultuur is geen voor eeuwig vaststaand gegeven; het is een continu proces van
aanpassen. Je moet altijd alert blijven en werken aan het verbeteren van de cultuur van
het bedrijf ofwel aan de normen en waarden van het bedrijf.
Kenmerken van een sterke bedrijfscultuur zijn:







Betrokkenheid van de eigenaar of leiding en de medewerkers bij het bedrijf.
Duidelijke overlegstructuur binnen het bedrijf.
Algemeen aanvaarde normen en waarden (zoals taalgebruik).
Sociaal personeelsbeleid.
Goede sfeer tussen alle medewerkers (het “familiegevoel”).
Openheid tussen de medewerkers onderling.
Flexibiliteit ten opzichte van de veranderingen “in de markt”.
Opdrachten A:
1. Beschrijf aan de hand van bovenstaande kenmerken de bedrijfscultuur van
je laatste stageplaats of van een bedrijf waar je in je schaarse vrije tijd werkt.
2. Is er sprake van een sterke of juist een zwakke bedrijfscultuur? Waar merk
je dat aan?
3. Welke kenmerken (minimaal 2) van deze cultuur zou je willen veranderen als
je het voor het zeggen had?
Er wordt wel eens gekscherend over “het familiegevoel” gesproken. Laat de medewerkers
over een stapel hete kolen lopen en je hebt het familiegevoel. Neem ze allemaal een keer
mee bij een dropping en je hebt een familieband. Men bedenkt van alles om het
familiegevoel te verhogen. Getuige ook de enorme markt die hierin is, blijkt keer op keer
dat het gezamenlijk ondernemen van activiteiten het familiegevoel vergroot.
Dit familiegevoel versterkt de verbondenheid met de cultuur van de organisatie en zorgt
daardoor voor meer committment (=binding) met het bedrijf. Iedere leidinggevende kan
zorgen voor een versterking van de bedrijfscultuur, waarbij alle medewerkers zich
verbonden voelen met het bedrijf.
Opdrachten B:
1. In hoeverre kan het familiegevoel invloed hebben op jouw functioneren in een
(arbeids)-groep?
2. Welke belemmeringen kunnen het familiegevoel in de weg staan?
3. In welke mate kun je in jouw klas spreken van een familiegevoel?
4. Hoe kun je familiegevoel in de klas verhogen?
5. Verklaar het belang van het “familiegevoel”voor een onderneming.
6. Hoe kun je het familiegevoel in het door jou gekozen bedrijf (A1) verhogen?
7. Hoe zou je dat aanpakken om het juiste effect te bereiken?
8. Hoe zou je controleren of je het beoogde effect hebt bereikt?
9. Welke invloed kan een sterke bedrijfscultuur hebben op kosten en opbrengsten van
een bedrijf? Leg dit uit!
Clusius College
5
Cultuurprofiel
Opdracht C:
Maak een wervende advertentie (formaat: 1 A-4) voor de door jou gekozen organisatie
uit opdracht 1. Laat de bedrijfscultuur hierin tot uiting komen, zowel in de inhoud als in de
vormgeving. Maak:
1. Een oproep voor nieuwe medewerker(s). Het gaat hier om de eerste werving met
een eventuele verwijzing naar “de internetsite” voor aanvullende informatie.
2. Een aankondiging van en uitnodiging voor een open dag of evenmentendag op
het door jou gekozen bedrijf.
Nadat je gekozen hebt voor één van deze twee onderwerpen voor je advertentie, ga je
informatie verzamelen. Informatie die je nodig hebt om een realistische oproep te
plaatsen. Kijk ook eens rond hoe anderen proberen personeel te werven of publiek te
trekken voor een evenement.
Een positieve boodschap. Breng je boodschap positief; mensen willen in het algemeen
eerder werken bij een bedrijf waar de zaken helder en goed geregeld zijn (en de
medewerkers een zekere mate van geluk of tevredenheid uitstralen). Bij de advertentie
voor personeelsacquisitie dit inzicht toepassen op inhoud en vormgeving
Blije mensen zijn vaak geneigd meer te kopen, soms breng je de oplossing voor een
probleem. Mensen houden van gezelligheid, vóórdeel en helemaal van gratis. Bij de
advertentie voor de evenementendag goed overwegen wat van belang is voor de klanten
of het publiek.
Voor beiden geldt: besteed aandacht aan de aantrekkelijkheid van zowel tekst als de layout bij het vormgeven van je advertentie en hou hierbij rekening met de doelgroep.
.
Doelgroep. Bedenk wat voor de gekozen doelgroep (een nieuwe medewerker óf een
cliënt ) interessant is om te zien, te weten en te ervaren. Verwerk dit in de inhoud en
vormgeving van je advertentie of aankondiging.
Uitvoering. Bovenstaande opdrachten (A, B en C) correct, voorzien van naam en klas,
uitwerken op de computer en op papier inleveren op de door de docent afgesproken
datum en tijd. Foto’s en afbeeldingen vallen op en maken het lezen van een advertentie of
uitnodiging aantrekkelijker.
Beoordeling. Zie het beoordelingsformulier voor de beoordelingscriteria.
Inleverdatum. Op de door de docent aangegeven datum met vermelding van je naam,
klas onder vermelding van de titel: Bedrijfscultuur:
Clusius College
6
Cultuurprofiel
Code:
Managen OS 34 LA 03
beoordeling bedrijfscultuur
veehouderij
Versie:
20-7-2017
Namen van de groep:
Groepscijfer:
Nr. Beoordelingscriterium
1
2
De inhoudelijke beschrijving van de
bedrijfscultuur en familiegevoel
Kwaliteit van advertentie en
aankondiging/uitnodiging open dag
Maatstaven
-
Volledigheid,
Onderbouwing en motivering
Inbreng en samenwerking met
personeelsleden en leidinggevende.
Conclusie
inhoudelijk,
promotiewaarde,
lay out
Max.
pnt
50
50
Definitieve toekenning eindcijfer project Managen, cultuurprofiel
Gemiddeld
groepscijfer
Namen groepsleden
Toegekende cijfer
na evaluatie
1
2
Clusius College
7
Cultuurprofiel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards