Hoe gaat de regio Noord-Limburg om met dagbesteding licht

advertisement
Hoe gaat de regio Noord-Limburg om met dagbesteding licht-midden-zwaar en
individuele begeleiding?
In de inkoopdocumenten voor 2016 heeft ten opzichte van 2015 een inhoudelijke aanpassing
plaatsgevonden van de beschrijvingen van de producten maatwerkvoorziening dagbesteding
en individuele begeleiding. Daarnaast is het tarief aangepast van dagdeeltarieven naar
uurtarieven bij de maatwerkvoorziening dagbesteding.
Matrix licht-midden-zwaar in relatie tot inzet maatwerkvoorziening dagbesteding en
individuele begeleiding
Door aanbieders is gevraagd op grond van welke criteria door de gemeentelijke toegangen
wordt bepaald of de maatwerkvoorziening dagbesteding c.q. individuele begeleiding in de
categorie licht, midden of zwaar wordt ingezet. Daarbij werd verwezen naar de matrix die de
gemeente Kerkrade hanteert.
De gemeenten hebben hier nadrukkelijk naar gekeken en het volgende geconcludeerd.
Als allereerste uitgangspunt geldt bij het samenstellen van een arrangement en het bepalen
welke voorzieningen worden ingezet, dat altijd vanuit de individuele casus (cliënt of gezin),
diens mogelijkheden, netwerk etc. gekeken worden naar een passend aanbod. Als
uitgangspunt geldt “voorliggend tenzij...” vanuit de trap van oplossingen. Een zwaardere dan
"voorliggende" inzet moet gemotiveerd worden. Oftewel eerst kijken naar de algemene
voorziening.
Als in algemeen aanbod ook tegemoet gekomen kan worden aan bijvoorbeeld medische
ondersteuning (medicijnen innemen, spuiten etc.) kan dat toch een goed passend aanbod
zijn. Dit betekent dat er geen matrix wordt gehanteerd om de koppeling tussen de
problematiek van een burger aan een bepaald aanbod te maken, of om te bepalen dat een
voorliggende voorziening passend is.
De categorie-indeling licht-midden-zwaar kan wel als hulpmiddel dienen voor de (teams in
de) toegang om de zwaarte van de problematiek van een burger beter te kunnen bepalen als
daar twijfels over zijn. Er is een aangepaste categorie-indeling licht-midden-zwaar ontwikkeld
voor de Wmo, waarbij de matrix van de gemeente Kerkrade als voorbeeld heeft gediend.
Deze aangepaste categorie-indeling gaat als bijlage hierbij.
Voor personen die geen beperkingen hebben die te rubriceren zijn onder licht-midden-zwaar,
zal in het algemeen geen inzet van een maatwerkvoorziening dagbesteding of individuele
begeleiding nodig zijn. En andersom betekent het niet als de persoon een beperking heeft
die wel hieronder valt, per definitie dan de maatwerkvoorziening krijgt (zie hierboven wat de
afwegingen zijn – voorliggend).
Individuele begeleiding
De indeling van de matrix (licht, midden en zwaar) is niet direct van toepassing voor de
Individuele begeleiding. Aan de toegangen is geadviseerd om onderstaande indeling te
gebruiken:
Veelal zal bij Individuele begeleiding sprake zijn van de categorie ‘Basis’. De niet-planbare
begeleiding (buiten kantooruren) valt in de categorie ‘Basis +’.
Voor de mensen met een specifieke problematiek op het gebied van PSY of NAH geldt –
voor zover dit niet al (voor een deel) in de categorie ‘Basis’ kan worden opgelost – de
categorie ‘Specialistisch’. De complexiteit komt tot uitdrukking in het volume, oftewel de inzet
van het aantal uren.
Omzetting tarieven maatwerkvoorziening dagbesteding van dagdelen naar uren
Bij de omrekening van de tarieven van dagdelen naar uren is uitgegaan van dagdelen van 4
uur. In de praktijk zijn de daadwerkelijke openstellingstijden soms korter dan 4 uur per
dagdeel. In de gevallen waarin de openstellingstijden korter zijn dan 4 uur per dagdeel, zou
het factureren op basis van de openstellingstijden nogmaals een bezuiniging tot gevolg
hebben.
Een ander punt is dat de daadwerkelijke openstellingstijden per dagbesteding in de
toegangen niet bekend zijn. In de toegang zal altijd gearrangeerd worden naar een dagdeel,
als in een vorm van dagbesteding de openstellingstijd 4 uur is, zal niet worden gearrangeerd
voor bijvoorbeeld 2 uur.
Om ongewenste financiële gevolgen te voorkomen en om het arrangeren in de toegangen
niet onnodig complex te maken, is het volgende besloten voor 2016:
 de toegangen arrangeren in dagdelen;
 aanbieders factureren op basis van 4 uur per dagdeel.
Download