Inlichtingsfiche nieuwe coördinatoren

advertisement
INLICHTINGSFICHE PERSONEEL
NIEUWE COÖRDINATOREN
Eén inlichtingsfiche per personeelslid.
Inlichtingsfiche terugsturen aan: Sport Vlaanderen - afdeling Subsidiëring, Arenberggebouw Arenbergstraat 5, 1000
Brussel.
Naam van de Vlaamse sportfederatie: .................................................................................................
Naam coördinator: ………………………………… Voornaam coördinator: ..……………………………
Functie
Aanduiden wat van toepassing is:
 Sporttechnische coördinator
(STC)
 Administratieve coördinator
(ADC)
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum:
Tel.werk:
E-mail werk:
GSM.:
Privé adres:
straat + nummer
postnummer:
Tel. thuis:
GSM:
Geslacht:
M/V
gemeente:
Nationaliteit:
Opleiding
Studieniveau:
Diploma*:
Specialisatie:
VTS getuigschrift of gelijkgesteld:
* Indien buitenlands diploma of getuigschrift: bewijs van gelijkwaardigheid van het diploma of
getuigschrift, vastgesteld door het ministerie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid,
toevoegen als bijlage.
Naam coördinator: ………………………………… Voornaam coördinator: ..……………………………
Werkregime
Aanduiden wat van toepassing is:
 Voltijds
 Halftijds
Indiensttreding - Anciënniteit
 Datum in dienst bij deze sportfederatie: …………
 In dienst ter vervanging van: ........................................................................................ (naam)
 voor de periode van:
tot:
Anciënniteit* als:
 gesubsidieerd personeelslid bij een andere erkende Vlaamse sportfederatie of bij de
koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw): ……jaren ……maanden
 leerkracht lichamelijke opvoeding in het onderwijs: ……jaren ……maanden
 ambtenaar of als contractueel personeelslid bij Sport Vlaanderen (Bloso) of de cel Sport binnen
het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap: ……jaren ……maanden
 personeelslid bij een sportdienst (cfr. decreet van 9 maart 2007): ……jaren ……maanden
 personeelslid bij de Stichting Vlaamse Schoolsport, bij het Vlaams Instituut voor sportbeheer en
recreatiebeleid of bij het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding: ……jaren ……maanden
 niet gesubsidieerd personeelslid bij een erkende Vlaamse sportfederatie, bij de
koepelorganisatie of bij een erkende organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding verworven
sinds 1 januari 2002: ……jaren ……maanden
Andere effectieve en aantoonbare functierelevante ervaring gepresteerd* in zowel de openbare als de
privé-sector: ……jaren ……maanden
*Opgelet: bezoldigde arbeidsprestaties in jaren en maanden (en deeltijdse prestaties slechts in
evenredigheid in aanmerking nemen)
Datum: .....................................................
Ingediend door:
de voorzitter
handtekening
naam: .......................................................
Toe te voegen als bijlage:
- arbeidsovereenkomst
- diploma’s en getuigschriften
- de nodige bewijsstukken (tewerkstellingsattesten) van de opgebouwde anciënniteit
- motivering van de functierelevantie van de bovenvermelde bezoldigde arbeidsprestaties
Download