Notulen ALV 18 maart 2016

advertisement
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van
Het Zeeuws Orkest d.d. 18 maart 2016
Locatie: Sociëteit De Vergenoeging te Middelburg.
Aanwezig: leden van het dagelijks bestuur: Mevrouw N. van der Ploeg-Hogervorst
(voorzitter) en de Heren P.Vierhout, H. Jonkers en F. van Beek alsmede acht leden.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
de Dames R. Bogers, W. Lelie, D. Sweerts, L. Seton en J. Jonkers, alsmede de Heren K.
Cijsouw, D. van der Ploeg, H. Bouwens en F. van den Heuvel.
1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, heet de aanwezigen, waaronder de leden
van Het Zeeuws Trio, welkom, en constateert dat er evenals bij de Algemene
Ledenvergadering in 2015 8 leden aanwezig zijn.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn.
4. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2015.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag 2013 van de secretaris.
Nadat is geconstateerd dat er geen inhoudelijke opmerkingen zijn worden de hoofdpunten uit
het verslag gememoreerd.
Het aantal leden is in 2015 met 8 afgenomen maar, zo vult de secretaris aan, in de eerste
twee maanden van 2016 zijn er twintig nieuwe leden bijgekomen.
Voorts wordt nog vermeld dat, mede door de inzet van vele vrijwilligers en de financiële
ondersteuning van de naamgever Eastman Chemical Middelburg, het Eastman Muziek
Concours voor de Zeeuwse Jeugd tot een groot succes is geworden. Met name wordt de
inzet van bestuurslid de Heer Jonkers geroemd.
De Heer Jonkers zelf licht nog toe dat de voorbereidingen voor het concours in 2017
inmiddels zijn opgestart. De finale zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 8 april. Er is bewust
voor een zaterdag gekozen om zoveel mogelijk jeugdigen in de gelegenheid te stellen aan
het concours deel te nemen.
Tot slot vermeldt de voorzitter nog dat ook deze editie van het concours weer geheel door
Eastman Chemical Middelburg zal worden gesponsord.
6. Aftreden van bestuurslid Kees Cijsouw.
Wegens verplichtingen elders in “Klassiek Zeeland” heeft de Heer Cijsouw zich voor deze
vergadering afgemeld.
Hij had te kennen gegeven dat hij het bestuurslidmaatschap, met name de bijkomende
bestuurlijke verplichtingen, niet langer kan combineren met andere activiteiten.
De voorzitter prijst zijn werk voor het bestuur van de vereniging, met name zijn journalistieke
bijdragen aan de “Recitant”. De Heer Cijsouw heeft toegezegd wel te blijven meewerken aan
deze uitgave van de vereniging.
7. Berichten uit Het Zeeuws Orkest.
De voorzitter van de Stichting Het Zeeuws Orkest, Steven van Boven, licht de stand van
zaken binnen het orkest toe.
1
Het gaat goed met Het Zeeuws Orkest. Zo hadden “we” in januari met de promconcerten
“een volle bak”. Ook de onderlinge sfeer is goed.
Er is echter geen tijd om tevreden achterover te leunen:
- Er wordt gewerkt aan nieuwe, vaste, structuren binnen de organisatie. Zo is er een
denktank, onder leiding van Gert Holm, in het leven geroepen. Gert Holm is een deskundige
op p.r. gebied en gaat de komende tijd het bestuur van HZO bijstaan bij het vormgeven van
hun pr-beleid.
Deze denktank levert veel nieuwe ideeën, waaronder een interne nieuwsbrief voor de leden
van het van het orkest en een promotiefilm over het Orkest.
De penningmeester van de Stichting, de Heer B. Brouwer, heeft zijn bestuurslidmaatschap
beëindigd. Het is een zware functie en gedacht wordt om deze op te splitsen in een
bestuurlijke en een administratieve taak.
Ook Marco van Dulmen heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Voor hem is in de plaats
gekomen Cora Dellebeke.
Met het oog op de toekomst is flexibilisering van groot belang. Zo wordt onder andere
gedacht aan het “live” spelen van muziek bij filmvoorstellingen en aan buitenconcerten. Dit
vereist veel inzet. Aan de Provincie zal worden gevraagd om hierbij professionele assistentie
te verlenen.
- Ook de financiën zijn een aanhoudende grote zorg. De cultuur staat onder druk en de
Provincie (de grootste geldschieter) heeft het moeilijk. De komende drie jaar is er sprake van
een “zero base beleid”. Wat er vervolgens gaat gebeuren weten we niet.
Het orkest zit op een kantelpunt, immers er moeten weer voor vier jaren besluiten worden
genomen en dat is erg lastig in een onzekere tijd als deze.
Het bestuur van het orkest is de Vrienden zeer erkentelijk voor hun steun. Een steun niet
alleen op financieel gebied maar ook op het terrein van personele zorg tijdens concerten.
Voor de komende periode heeft het orkest inmiddels een aantal verzoeken om financiële
ondersteuning bij het bestuur van de Vrienden neergelegd. De voorzitter deelt mee dat het
bestuur het belang van deze verzoeken inziet en dat hier op korte termijn een antwoord van
de Vrienden op zal komen.
De voorzitter beaamt het nieuwe elan dat van het orkest uitgaat, met name dat van de
nieuwe dirigent.
8. Verslag kascommissie.
De kascommissie werd gevormd door de dames J. Sedee en J. Seton.
Mevrouw Sedee licht de bevindingen van de Kascommissie toe, benadrukt daarbij de
goede sfeer tijdens de controle, spreekt haar waardering uit voor het werk van de
penningmeester en stelt vast dat er geen problemen zijn geconstateerd.
9. Vaststelling financieel jaarverslag 2015 en conceptbegroting 2016.
De penningmeester geeft een korte toelichting op deze stukken.
Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen vragen zijn vanuit de vergadering stelt
ze voor de jaarstukken vast te stellen.
De vergadering besluit hiertoe en verleent het bestuur, conform het advies van de
Kascommissie, décharge voor het gevoerde beleid.
10. Benoeming (plaatsvervangend) lid van de kascommissie.
Mevrouw Sedee is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor haar werk voor de
kascommissie. Er is vooralsnog geen plaatsvervanger voor haar.
Mevrouw Seton zal haar werk voor de kascommissie nog een jaar voortzetten.
2
11. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:40 uur.
Tot slot nodigt de voorzitter de dames van Het Zeeuws Trio uit plaats te nemen voor een
optreden.
Lewedorp, 20 maart 2016
Peter Vierhout
3
Download