Presentatie over het GO! onderwijs voor anderstalige

advertisement
GO! onderwijs
voor anderstalige
nieuwkomers
Wat zijn in het kort de regels
voor het organiseren van
onthaalonderwijs in het basisen secundair onderwijs en het
volwassenenonderwijs?
Leerplichtonderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Basisonderwijs
• Elke basisschool kan onthaalschool zijn
• Enkel AN weigeren als
• Al 4 AN ingeschreven in de school < 100 leerlingen
• Al 8 AN ingeschreven in de school > 100 leerlingen
• Maximum capaciteit vastgelegd
• Lerarenuren/ondersteuningsuren
• Vanaf 6 AN (1,5u per week per AN)
• Per 4 AN nieuwe schijf
• Tellen per school of per scholengroep
Leerplichtonderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Basisonderwijs
• Toeleiding AN
• Afspraken binnen het LOP
• Keuzevrijheid van de ouders
• AN per 6 naar één school voor lerarenuren
• Schooljaar 2015-2016 extra financiële ondersteuning voor
kleuters!
• Bijkomende niet-Nederlandstalige leerling jonger dan 5 jaar
• 950 euro ondersteuning per kind
• Telling eerste schooldag van februari 2016
Leerplichtonderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Secundair onderwijs
• GO! telt 1082 OKAN leerlingen op 1 december 2015
• Ingericht in 16 scholen
• Elke school kan aanvraag doen
• Moet goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering
• Goedkeuring gebaseerd op bestaande aanbod en de
regionale/lokale behoefte onthaalonderwijs
• Vervolgschoolcoach: 1 per scholengroep
Leerplichtonderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Secundair onderwijs
• Versoepeling regelgeving:
• Indienen van aanvragen
• Programmatieregeling
• Doorheen volledige schooljaar mogelijk vanaf 1 november
2015
• Er werden nieuwe aanvragen ingediend door
scholen/scholengroepen om OKAN in te richten
Ons onderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Volwassenenonderwijs
• Cursus Nederlands (NT2) na asielaanvraag:
• In CVO of CBE via Huis van het Nederlands
• ‘attest voor inschrijving van asielzoekers in het
volwassenenonderwijs’ van Fedasil of Rode Kruis
• Geen inschrijvingsgeld
• Extra 18,5 miljoen euro van de overheid voor NT2
Ons onderwijs voor Anderstalige
Nieuwkomers (AN): Volwassenenonderwijs
• Inburgering:
• Na 4 maand procedure: recht op traject
• Na erkenning: traject verplicht in Vlaanderen (een recht in
Brussel)
• gratis
• Loopbaanoriëntatie & begeleiding naar werk
• Doorverwezen naar VDAB (Vlaanderen) en Actiris (Brussel)
Meer informatie nodig? Contacteer…
• Asielprocedure, pedagogische vragen: [email protected] (PBD)
• Cijfers, uitgangspunten en standpunten, signaleren noden:
[email protected] (B&S)
• Regelgeving onthaalonderwijs basisonderwijs: [email protected] (OOP)
• Aanvragen onthaalonderwijs secundair onderwijs: [email protected]
(OOP)
• Volwassenenonderwijs: [email protected] (OOP)
• CLB: [email protected] (POC)
Algemeen contact voor alle vragen en opmerkingen, suggesties en
signalen: [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards