Persbericht – Theater Analyse Systeem

advertisement
Persbericht – Theater Analyse Systeem
Amsterdam, 29 mei 2017
Podia intensiever gebruikt in 2016
Cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat de
omzet over 2016 van de Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen licht is gestegen.
De totale omzet van de VSCD-podia is € 523.000.000, waarvan het leeuwendeel (78%) wordt
gegenereerd door de podiumfunctie. Deze omzetstijging is toe te schrijven aan een combinatie van
toegenomen verhuur- en horeca-activiteiten. Opmerkelijk is dat dit niet ten koste is gegaan van de
theaterfunctie: het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten is gelijk gebleven (totaal
27.975) ten opzicht van 2015. In 2016 werden 10 miljoen bezoeken gerealiseerd op de podia die bij
de VSCD zijn aangesloten, blijkt uit de cijfers van het Theater Analyse Systeem (TAS). Het
responspercentage van TAS 2016 bedroeg 92%.
Hedwig Verhoeven, directeur: “De cijfers over 2016 tonen aan dat de schouwburgen en
concertgebouwen, verbonden in onze vereniging, ondernemender worden geleid en intensiever
worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de theaterfunctie. Een herkenbaar beeld: steeds
meer theaters zijn langer geopend en vervullen meerdere functies naast de theaterfunctie. Een
goede zaak, want zo lukt het podia nog beter om hun gidsfunctie voor het publiek te vervullen,
diverser te programmeren en daarmee diversere doelgroepen te bereiken.“
Stijging bezoekers Noord- en Zuid-Nederland
Zowel de VSCD-podia in de noordelijke als zuidelijke regio laten een lichte stijging zien in het aantal
bezoekers ten opzichte van 2015. De podia in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe)
noteren een stijging van 10.284 bezoekers (1,9%) en in de zuidelijke regio (Zeeland, Brabant en
Limburg) realiseerden podia een stijging van 16.619 bezoekers (1,1%). *
Geprogrammeerde theater- en muziekgenres
Het genre Populaire muziek heeft net als voorgaande jaren het grootste aandeel in het aanbod met
18,5% (5.165 voorstellingen). Toneel en Cabaret & kleinkunst volgen met 16,5% en 16%
(respectievelijk 4.620 en 4.516 voorstellingen). Het genre Klassieke muziek neemt 12% van het
aanbod (3.418 voorstellingen) voor haar rekening. Literair en Amateuroptredens tekenen ieder voor
11% van het aanbod (3.029 en 2.937 voorstellingen), gevolgd door Musical en operette met 7%
(2.019 voorstellingen). De genres Dans en beweging en Muziektheater zetten ieder 4% van het
totale aanbod op de planken (respectievelijk 1.170 en 1.101 voorstellingen).
Financiering van het aanbod
Bij de VSCD-podia is 86% van de voorstellingen en concerten afkomstig van producenten die geen
structurele subsidie ontvangen. 14% van alle voorstellingen op de VSCD-planken komt voort uit
aanbieders die door de Rijksoverheid worden gesteund. Beide percentages laten een ongewijzigde
beeld zien ten opzichte van de afgelopen jaren.
Personeel
Het aantal mensen dat voor de VSCD-podia werkt is ten opzichte van 2015 gestegen met 6,5% naar
14.178 personen. Opvallend daarbij is de extra personele investering op het gebied van horeca en de
stijging van het aantal flexibel ingehuurde personen (+ 10,5%). Het aantal mensen in loondienst is
vrijwel gelijk gebleven. De trend dat de podia meer vrijwilligers betrekken bij hun organisatie zet zich
door (+ 14,1%).
Kaartverkoop
De ticketverkoop via het internet is, ten opzichte van 2015, gestegen met 9,7% naar een
totaalpercentage van 59%.
De VSCD
De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de grootste
belangenbehartiger van professionele theaters en concertgebouwen in Nederland. Ze richt zich met
haar diensten op de leden, haar promotie op publiek en haar invloed op de politiek. De VSCD doet dit
in uitwisseling en in nauwe samenwerking met leden en andere koepelorganisaties binnen de kunsten cultuursector. In 2016 waren 142 schouwburg- en concertgebouwlocaties actief verdeeld over
121 betalende leden.
Theater Analyse Systeem
Het Theater Analyse Systeem (TAS) is het online benchmarksysteem voor de leden van de VSCD dat
sinds 1996 wordt gebruikt. Theaters en concertgebouwen kunnen in TAS hun bedrijfsvoering
onderling vergelijken en inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de branche als geheel.
Jaarlijks brengt de VSCD een algemene publicatie uit met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen
van de leden gebaseerd op de gegevens uit TAS.
*Het cijfer in deze alinea is berekend over de VSCD leden die de gegevens zowel in 2015 als in 2016
hebben aangeleverd.
-----------------In de bij dit persbericht gevoegde infographic treft u de aantallen per genre podiumkunst aan.
Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Hiskia Linnenkamp, 06 50122105, [email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards